Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων από το Σουδάν: Δυνάμεις του ελληνικού στρατού μετέβησαν στην Αίγυπτο

Τη μετα­στάθ­μευ­ση αερο­σκα­φών της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην Αίγυ­πτο, μαζί με στε­λέ­χη των Ειδι­κών Δυνά­με­ων σε ετοι­μό­τη­τα, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν σε επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού των Ελλή­νων πολι­τών στο Σου­δάν, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δένδιας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στην απο­στο­λή μετα­βαί­νουν και διπλω­μά­της, ο διευ­θυ­ντής Αφρι­κα­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων κ. Σού­λιος και προ­σω­πι­κό των ενό­πλων δυνά­με­ων — εκτός των στε­λε­χών των Ειδι­κών Δυνά­με­ων- με ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κό υλικό.

Στη δήλω­σή του ο Νίκος Δέν­διας υπο­γράμ­μι­σε πως κύριο μέλη­μα είναι η ασφά­λεια και ο απε­γκλω­βι­σμός των Ελλή­νων πολι­τών που βρί­σκο­νται στο Σου­δάν και τόνι­σε η κυβέρ­νη­ση παρα­μέ­νει σε διαρ­κή συνερ­γα­σία με τους εταί­ρους και τους συμ­μά­χους της προς αυτό τον σκοπό.

Επί­σης, σημεί­ω­σε πως στον κατά­λο­γο των Ελλή­νων πολι­τών προς απε­γκλω­βι­σμό περι­λαμ­βά­νο­νται και οι πολί­τες της Κυπρια­κής Δημοκρατίας.

«Η πρε­σβεία μας στο Κάι­ρο δια­τη­ρεί διαρ­κή επα­φή με τον Μητρο­πο­λί­τη Νου­βί­ας Σάβ­βα, τον πρό­ε­δρο της ελλη­νι­κής κοι­νό­τη­τας και τον επί­τι­μο πρό­ξε­νο της Ελλά­δας […] Συγ­χρό­νως, έχει ενερ­γο­ποι­η­θεί με εντο­λή μου η Μονά­δα Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, η οποία βρί­σκε­ται σε διαρ­κή επι­κοι­νω­νία με τα υπό­λοι­πα κρά­τη-μέλη της ΕΕ, μέσω του συστή­μα­τος προ­ξε­νι­κής συνερ­γα­σί­ας, αλλά και συνε­δριά­ζει δύο φορές την ημέ­ρα- πρωί και απόγευμα‑, με παρου­σία και στε­λε­χών του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας» ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων ο Ν. Δένδιας.

Οι πολύ­νε­κρες συγκρού­σεις στο Σου­δάν αντι­κα­το­πτρί­ζουν τη σφο­δρή ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην αφρι­κα­νι­κή χώρα, με την ενερ­γό παρέμ­βα­ση ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και σε άμε­ση δια­σύν­δε­ση με τους εντει­νό­με­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή, σε μια εξέ­λι­ξη για την οποία κάθε άλλο παρά αμέ­το­χη είναι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση η οποία έχει υπο­γρά­ψει μία σει­ρά συμ­φω­νί­ες με άλλα κρά­τη (Γαλ­λία, Σαου­δι­κή Αρα­βία, Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, Αίγυ­πτος κ.α.) που την εμπλέ­κουν ενερ­γά. Ειδι­κά η συμ­φω­νία με τη Γαλ­λία, αφή­νει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο πολε­μι­κής εμπλο­κής της Ελλά­δας στη ζώνη του Σαχέλ, στο πλευ­ρό των Γάλλων.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο