Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: Βάζουν ακόμα ψηλότερα τον αντιλαϊκό πήχη

Οι εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις απο­τι­μούν θετι­κά τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και ενθαρ­ρύ­νουν τη νέα κυβέρ­νη­ση να «χτί­σει» στο έδα­φος που της έστρωσε

Την «άμε­ση παρα­γω­γή έργου», να μη χαθεί δηλα­δή ούτε λεπτό στη συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση της πολι­τι­κής στή­ρι­ξης των επεν­δύ­σε­ων, της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, ζήτη­σαν από την κυβέρ­νη­ση ΝΔ οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, οι σύν­δε­σμοι των βιο­μη­χά­νων και τα διά­φο­ρα Επι­με­λη­τή­ρια με τις παρεμ­βά­σεις τους μέσα στη βδο­μά­δα.

Οι ίδιοι που μέχρι χτες ανα­γνώ­ρι­ζαν τις «υψη­λές επι­δό­σεις» του ΣΥΡΙΖΑ και την προ­σή­λω­σή του στις αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις και συμ­φω­νί­ες, υπο­δέ­χο­νται σήμε­ρα «μετά βαΐ­ων και κλά­δων» τη νέα κυβέρ­νη­ση, δίνο­ντας το στίγ­μα ότι «έγι­ναν πολ­λά, απο­μέ­νουν όμως κι άλλα να γίνουν» και επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως είναι οι δικές τους απαι­τή­σεις, αυτές που κάθε φορά τοπο­θε­τούν όλο και ψηλό­τε­ρα τον αντι­λαϊ­κό πήχη.

«Δεν υπάρ­χει χρό­νος για χάσι­μο»
 • Πρώ­τος έσπευ­σε να καλω­σο­ρί­σει τη νέα κυβέρ­νη­ση ο Σύν­δε­σμος Βιο­μη­χα­νιών Ελλά­δας (πρώ­ην ΣΒΒΕ, γνω­στός και για τις «αγα­στές» σχέ­σεις του με την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ). Με επι­στο­λή του προ­έ­δρου του, Αθ. Σαβ­βά­κη, προς τον νέο πρω­θυ­πουρ­γό, υπο­γράμ­μι­σε ότι «ο επι­χει­ρη­μα­τι­κός κόσμος της ελλη­νι­κής περι­φέ­ρειας υιο­θε­τεί πλή­ρως και υπο­στη­ρί­ζει συνο­λι­κά το μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό πρό­γραμ­μα της νέας κυβέρ­νη­σης» και ότι «ανα­μέ­νει το γρη­γο­ρό­τε­ρο δυνα­τόν από τη νέα κυβέρ­νη­ση απο­φά­σεις για την έμπρα­κτη υπο­στή­ρι­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας και τη θεσμο­θέ­τη­ση φιλι­κού και ευέ­λι­κτου περι­βάλ­λο­ντος δραστηριοποίησης».

Στην επι­στο­λή ξεχω­ρί­ζει ως προ­τε­ραιό­τη­τες τις δεσμεύ­σεις για «μικρό­τε­ρο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρο κρά­τος, με δικαιό­τε­ρο και ευνοϊ­κό­τε­ρο φορο­λο­γι­κό πλαί­σιο για τις επι­χει­ρή­σεις, με φιλι­κό περι­βάλ­λον για την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων». Δηλα­δή, τις νέες φορο­α­παλ­λα­γές και εισφο­ρο­α­παλ­λα­γές, όπως και συνο­λι­κά την προ­ώ­θη­ση των αντι­δρα­στι­κών «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» στο Ασφα­λι­στι­κό, στο κρά­τος, στο Φορο­λο­γι­κό, τους πλει­στη­ρια­σμούς, τις ανα­διαρ­θρώ­σεις στην Παιδεία.

 • Στο ίδιο μήκος κύμα­τος, ο πρό­ε­δρος της Κεντρι­κής Ενω­σης Επι­με­λη­τη­ρί­ων και του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Αθή­νας, Κ. Μίχα­λος, σημεί­ω­σε πως «οι προσ­δο­κί­ες της κοι­νω­νί­ας και των επι­χει­ρή­σε­ων είναι υψη­λές» και ότι τα στε­λέ­χη της νέας κυβέρ­νη­σης «γνω­ρί­ζουν ήδη ότι δεν υπάρ­χει χρό­νος για χάσι­μο. Τώρα είναι η ώρα να προ­χω­ρή­σουν οι μεγά­λες μεταρρυθμίσεις».

Επι­κα­λεί­ται μάλι­στα «την ισχυ­ρή εντο­λή των πολι­τών» προς τη νέα κυβέρ­νη­ση, που της δίνει τη δυνα­τό­τη­τα «να ασκή­σει μια συνε­πή και στα­θε­ρή οικο­νο­μι­κή και δημο­σιο­νο­μι­κή πολι­τι­κή με καθα­ρό ανα­πτυ­ξια­κό πρό­ση­μο, για να δώσει λύση στο πρό­βλη­μα της χρη­μα­το­δό­τη­σης της ανά­πτυ­ξης, για να εφαρ­μό­σει περισ­σό­τε­ρο φιλό­δο­ξες μεταρ­ρυθ­μί­σεις στη λει­τουρ­γία του κρά­τους, στο ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα, στην Παι­δεία, στην κοι­νω­νι­κή πρό­νοια». Παράλ­λη­λα, ζητά­ει από κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση να υιο­θε­τή­σουν «κουλ­τού­ρα» συναί­νε­σης, «για την προ­ώ­θη­ση εθνι­κής σημα­σί­ας πολι­τι­κών», όπως δια­φά­νη­κε άλλω­στε και από τις δηλώ­σεις αμφο­τέ­ρων στις παρα­δό­σεις και παρα­λα­βές των υπουργείων.

 • Ο πρό­ε­δρος του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Αθή­νας, Γ. Χατζη­θε­ο­δο­σί­ου, σημεί­ω­σε ότι «οι άνθρω­ποι της αγο­ράς περι­μέ­νου­με από τη νέα κυβέρ­νη­ση την εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τός της και κυρί­ως τα μέτρα που θα λάβει για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας», ξεχω­ρί­ζο­ντας ανά­με­σά τους εκεί­να για τη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας και των εισφο­ρών και τονί­ζο­ντας πως «πλέ­ον περι­μέ­νου­με να δού­με έργα».
 • Για «σαφείς και ανα­γκαί­ες» προ­τε­ραιό­τη­τες έκα­νε λόγο και ο πρό­ε­δρος του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Αν. Καπνο­πώ­λης, επι­ση­μαί­νο­ντας πως «είναι απα­ραί­τη­τη η ανα­μόρ­φω­ση του φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για την αύξη­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας», ζητώ­ντας «πολι­τι­κές για τη μεί­ω­ση του ενερ­γεια­κού κόστους και νέα στρα­τη­γι­κή για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση επεν­δύ­σε­ων» και υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «αίτη­μα του επι­χει­ρη­μα­τι­κού κόσμου είναι ο εξορ­θο­λο­γι­σμός των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών, που σήμε­ρα επι­βα­ρύ­νουν δυσα­νά­λο­γα το μη μισθο­λο­γι­κό κόστος της εργα­σί­ας, καθώς και η θέσπι­ση πλή­ρους φορο­α­παλ­λα­γής για την ιδιω­τι­κή ασφάλιση».

Είναι περισ­σό­τε­ρο από βέβαιο ότι πάνω σε τέτοιες «προ­τρο­πές» από την «αγο­ρά» θα στρω­θεί το έδα­φος για το επό­με­νο βήμα κλι­μά­κω­σης της αντια­σφα­λι­στι­κής επί­θε­σης, που έχει προ­α­ναγ­γεί­λει η ΝΔ, αξιο­ποιώ­ντας προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση τις παρα­κα­τα­θή­κες του νόμου Κατρούγκαλου.

«Απαι­τού­νται δύσκο­λες επι­λο­γές»

Σε όλα τα παρα­πά­νω προστίθενται:

 • Η επι­σή­μαν­ση του τότε γενι­κού διευ­θυ­ντή του ΣΕΒ και σημε­ρι­νού υπουρ­γού παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, Α. Σκέρ­τσου, στην τελευ­ταία γενι­κή συνέ­λευ­ση του Συν­δέ­σμου, όπου τόνι­σε πως τον προη­γού­με­νο χρό­νο (με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ), από τα 96 νομο­θε­τή­μα­τα και τις 280 δια­τά­ξεις που ψηφί­στη­καν με επί­δρα­ση στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, το 62% εκπλη­ρώ­νουν θέσεις του ΣΕΒ.

Κι αυτό «χάρη στις συστη­μα­τι­κές παρεμ­βά­σεις του Συν­δέ­σμου, με 86 υπο­μνή­μα­τα προς την κυβέρ­νη­ση και τους θεσμούς και με πλειά­δα δημό­σιων εκδη­λώ­σε­ων και συζη­τή­σε­ων με εκπρο­σώ­πους της πολι­τεί­ας», σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό των εγχώ­ριων βιο­μη­χά­νων. Πάνω σ’ αυτό το έδα­φος, ο πήχης μπαί­νει ακό­μα ψηλό­τε­ρα για τη νέα κυβέρ­νη­ση, να εκπλη­ρώ­σει το υπό­λοι­πο 38% των αξιώ­σε­ων του ΣΕΒ και ακό­μα περισσότερο.

 • Η τρι­μη­νιαία έκθε­ση του ΙΟΒΕ, του ερευ­νη­τι­κού ιδρύ­μα­τος του ΣΕΒ, που δια­πι­στώ­νει: «Πρέ­πει να είναι σαφές πως ο στό­χος δεν μπο­ρεί να είναι η επι­στρο­φή στην προ κρί­σης “κανο­νι­κό­τη­τα”, όπως συχνά περι­γρά­φε­ται στον δημό­σιο διά­λο­γο, καθώς αυτή, μετά από μια αρχι­κή περί­ο­δο ενί­σχυ­σης των εισο­δη­μά­των, θα οδη­γού­σε και πάλι την οικο­νο­μία σε οπι­σθο­δρό­μη­ση και ενδε­χο­μέ­νως νέα κρίση».

Το ΙΟΒΕ επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι «η μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών δεν μπο­ρεί να είναι καθο­λι­κή, για­τί θα οδη­γού­σε σε δημο­σιο­νο­μι­κό εκτρο­χια­σμό. Απαι­τού­νται λοι­πόν δύσκο­λες επι­λο­γές», επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρό­πο οι νέες φορο­α­παλ­λα­γές στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους θα φορ­τω­θούν στις πλά­τες του λαού. Και για να μη μεί­νει καμιά αμφι­βο­λία, διευ­κρι­νί­ζει ότι «η μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών πρέ­πει να εστια­στεί στην ενί­σχυ­ση των κινή­τρων για παρα­γω­γή και απο­τα­μί­ευ­ση και όχι στην κατανάλωση».

Τέλος, το ΙΟΒΕ προ­χω­ρά στην εκτί­μη­ση ότι «η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία και η συνα­κό­λου­θη ορκω­μο­σία της νέας κυβέρ­νη­σης δημιούρ­γη­σαν εύλο­γα ισχυ­ρές προσ­δο­κί­ες για θετι­κές εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία, με επι­τά­χυν­ση των ρυθ­μών μεγέ­θυν­σής της», καθώς «υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα για τη νέα ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, σε συνερ­γα­σία και με τη νέα Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, να δρο­μο­λο­γή­σουν την ισχυ­ρό­τε­ρη ανά­πτυ­ξη της χώρας».

Χτυ­πά­νε ανοι­χτές πόρτες

Βέβαια η αλή­θεια είναι ότι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι «χτυ­πά­νε ανοι­χτές πόρ­τες», αφού τα «θέλω» τους βρί­σκο­νται ένα προς ένα στους «μπλε φακέ­λους» με τις αντι­λαϊ­κές προ­τε­ραιό­τη­τες ανά υπουρ­γείο που παρα­δό­θη­καν την Τετάρ­τη στο υπουρ­γι­κό συμβούλιο.

Εκεί κατα­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι αντι­λαϊ­κές «εκκρε­μό­τη­τες» της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και τα «συμ­φω­νη­θέ­ντα» στο Γιού­ρο­γκρουπ, και στη βάση αυτών και της «δια­σφά­λι­σης της μακρο­οι­κο­νο­μι­κής στα­θε­ρό­τη­τας» τίθε­νται μια σει­ρά από στό­χοι και «άμε­σες κυβερ­νη­τι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες» για την ενί­σχυ­ση της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, όπως:

 • Το «ελκυ­στι­κό φορο­λο­γι­κό πλαί­σιο για τις επι­χει­ρή­σεις», όπου κατα­γρά­φο­νται οι νέες φορο­α­παλ­λα­γές για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους (μεί­ω­ση του φόρου στις επι­χει­ρή­σεις από 28% σε 20% σε βάθος διε­τί­ας, του φόρου μερι­σμά­των των μετό­χων από 10% σε 5% το 2020 κ.λπ.). Το φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο μάλι­στα θα είναι το δεύ­τε­ρο που θα φέρει η ΝΔ στη Βου­λή, τις επό­με­νες μέρες, μετά από αυτό για τις αλλα­γές στον εκλο­γι­κό νόμο, στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα κ.α.
 • Τα μέτρα για την «ταχύ­τε­ρη υλο­ποί­η­ση ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων», την «απλο­ποί­η­ση και επι­τά­χυν­ση της δια­δι­κα­σί­ας αδειο­δο­τή­σε­ων» αλλά και των πτω­χεύ­σε­ων, την «απλο­ποί­η­ση σχέ­σε­ων κρά­τους — επιχειρήσεων».
 • Τα μέτρα για την «ενί­σχυ­ση της ρευ­στό­τη­τας» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, από τα «διαρ­θρω­τι­κά ταμεία», το ΕΣΠΑ κ.ο.κ., με βάση τις προ­τε­ραιό­τη­τες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.
 • Η «ανα­διάρ­θρω­ση του ασφα­λι­στι­κού — συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος με την εισα­γω­γή του συστή­μα­τος των τριών πυλώ­νων», με την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ασφά­λι­σης, που θα φορ­τω­θεί εξο­λο­κλή­ρου στις πλά­τες των ασφα­λι­σμέ­νων. Κύρια παρά­με­τρος του συστή­μα­τος αυτού είναι η «στα­δια­κή μεί­ω­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών κύριας σύντα­ξης από το 20% στο 15% εντός της τετρα­ε­τί­ας», η οποία θα «απε­λευ­θε­ρώ­σει» πόρους, διευ­ρύ­νο­ντας το πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εταιρείες.
 • Η «συσχέ­τι­ση του κατώ­τα­του μισθού με τον ρυθ­μό ανά­πτυ­ξης της οικο­νο­μί­ας», όπως και γενι­κά του επι­πέ­δου μισθών των εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα, στη βάση του νόμου Βρού­τση — Αχτσιό­γλου. Προ­δια­γρά­φε­ται δηλα­δή η μόνι­μη συμπί­ε­ση των μισθών, για τη δια­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας και της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας του κεφαλαίου.
 • Η παρο­χή νέων εισφο­ρο­α­παλ­λα­γών σε επι­χει­ρή­σεις, υπό το μαν­δύα της δια­μόρ­φω­σης ενός «Λευ­κού Μητρώ­ου Επι­χει­ρή­σε­ων», με το οποίο θα «επι­βρα­βεύ­ο­νται» οι εργο­δό­τες που «σέβο­νται την εργα­τι­κή νομο­θε­σία», που «σέβο­νται» δηλα­δή το πλού­σιο αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχει δια­μορ­φω­θεί για λογα­ρια­σμό τους.

Ο λαός να βάλει τον δικό του «πήχη»

Τα παρα­πά­νω επι­βε­βαιώ­νουν για μια ακό­μα φορά ότι το παρα­μύ­θι της «μετα­μνη­μο­νια­κής επο­χής» και της «βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης για όλους» δεν αφο­ρά το λαό και τις ανά­γκες του. Ο στό­χος της επι­στρο­φής σε υψη­λούς ρυθ­μούς καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και της προ­σέλ­κυ­σης επεν­δύ­σε­ων δεν οδη­γεί στη λαϊ­κή ευη­με­ρία, ούτε καν σε ανά­κτη­ση των μεγά­λων απω­λειών του λαού την περί­ο­δο της κρί­σης, αντί­θε­τα προ­ϋ­πο­θέ­τει νέα χτυ­πή­μα­τα στα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και παρα­πέ­ρα σύν­θλι­ψη των λαϊ­κών αναγκών.

Υπάρχει όμως άλλος δρόμος για το λαό: Είναι ο δρόμος που φωτίζει το ΚΚΕ με την πολιτική του πρόταση, αυτός της οργάνωσης, της πάλης, της αντεπίθεσης ενάντια στην ενιαία επίθεση κεφαλαίου, ΕΕ και κυβερνήσεων. Ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία, για μια οικονομία και εξουσία όπου τον «πήχη» θα βάζουν οι σύγχρονες εργατικές — λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

[πηγή]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο