Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: «Σκουπίστε ό,τι σε ρευστό διαθέσιμο υπάρχει, για να πληρωθούν οι δανειστές του Κράτους».

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Η τακτι­κή «αερο­πλα­νά­κι» της Κυβέρ­νη­σης με τα λεφτά των Ταμεί­ων και των Δημο­σί­ων Οργανισμών.

«Η Ελλά­δα θα πλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις της,

Εποι­κο­δο­μη­τι­κή συζή­τη­ση» για τα «επό­με­να βήμα­τα» και τη «στή­ρι­ξη του ΔΝΤ» στο ελλη­νι­κό πρό­γραμ­μα, είχαν η γενι­κή διευ­θύ­ντρια του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου Κρι­στίν Λαγκάρντ και ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας, δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής εκπρό­σω­πος του Ταμεί­ου Ουί­λιαμ Μάρεϊ, κατά την καθιε­ρω­μέ­νη συνέ­ντευ­ξη Τύπου στα γρα­φεία του Ταμεί­ου στην Ουά­σιγ­κτον, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση για την χθε­σι­νή τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού με την επι­κε­φα­λής του ΔΝΤ.

Σε άλλες ερω­τή­σεις, ο ανα­πλη­ρω­τής εκπρό­σω­πος του ΔΝΤ ανα­φέρ­θη­κε στην παρου­σία των τεχνι­κών κλι­μα­κί­ων του Ταμεί­ου στην Αθή­να και είπε ότι «οι τεχνι­κές συζη­τή­σεις συνε­χί­ζο­νται στην Αθή­να και ανα­μέ­νε­ται να ακο­λου­θή­σουν οι συζη­τή­σεις πολιτικής».

26/3/2015

Στις 20 Φεβρουα­ρί­ου η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και επι­σή­μως — για­τί την κυβί­σθη­ση την πραγ­μα­το­ποί­η­σε από το βρά­δυ των εκλο­γών — πλέ­ον, «ανέ­κρου­σε πρύ­μνα», ανα­φο­ρι­κά με την προ­ε­κλο­γι­κή της ρητο­ρεία» εμείς δεν θέλου­με τα λεφτά των δανει­στών — θέλου­με νέο πρόγραμμα/κούρεμα χρέ­ους κ.τ.λ. και άρχι­σε να ζητά­ει και νέα δανει­κά, επε­κτεί­νο­ντας κατά 4 μήνες την ισχύ του ήδη υφι­στα­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος των Μνη­μο­νί­ων 2010–2015.

Είναι τα ίδια δανεικά,που κατη­γο­ρού­σε 1 μήνα πριν την κυβέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που τα έπαιρ­νε επε­κτεί­νο­ντας το Μνη­μό­νιο κατά 2 μήνες, ακο­λου­θώ­ντας φυσι­κά τους όρους του επά­ρα­του, για τον προ­ε­κλο­γι­κό ΣΥΡΙΖΑ, μνημονίου.

Η τακτι­κή κυβί­σθη­σης και συναλ­λα­γής όμως της Κυβέρ­νη­σης, εκτός των ρητο­ρειών, που μπο­ρεί και να προ­κα­λούν τον πικρό γέλω­τα, επε­κτεί­νε­ται πλέ­ον και σε άκρως επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια, όσον αφο­ρά τη βιω­σι­μό­τη­τα — ρευ­στό­τη­τα Ταμεί­ων και Οργα­νι­σμών, σε σχέ­ση με την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των δανεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων του Κράτους.

Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Κυβέρ­νη­ση στις 11/3/2015 κατα­θέ­τει τρο­πο­λο­γία στο νομο­σχέ­διο περί «αντι­με­τώ­πι­σης ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης», που προ­βλέ­πει την αξιο­ποί­η­ση δια­θε­σί­μων των Ταμεί­ων και άλλων δημό­σιων φορέ­ων για την κάλυ­ψη χρη­μα­το­δο­τι­κών ανα­γκών του κράτους,

Η ισχύς της διά­τα­ξης ορί­ζε­ται από 6 Μαρ­τί­ου 2015.

Επί­σης, με την τρο­πο­λο­γία επι­διώ­κε­ται η περαι­τέ­ρω αξιο­ποί­η­ση των κεφα­λαί­ων των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφα­λι­στι­κών Φορέ­ων) που τηρού­νται σε λογα­ρια­σμούς ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης της ΤτΕ.

Έτσι, τα κεφά­λαια των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών που τηρού­νται σε λογα­ρια­σμούς ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης της ΤτΕ θα τοπο­θε­τού­νται στο σύνο­λό τους σε συμ­βά­σεις πώλη­σης ή αγο­ράς τίτλων του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου με σύμ­φω­νο επα­να­γο­ράς (repos και reverse repos). Όπως ανα­φέ­ρει η αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση, «ο περιο­ρι­σμός των επεν­δυ­τι­κών επι­λο­γών της ΤτΕ δια­σφα­λί­ζει ότι τα κεφά­λαια των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών θα επεν­δύ­ο­νται απο­κλει­στι­κά σε άμε­σα ρευ­στο­ποι­ή­σι­μα περιου­σια­κά στοι­χεία. Με αυτόν τον τρό­πο θα παρα­μέ­νει κατά το δυνα­τό εφι­κτή η έγκαι­ρη ικα­νο­ποί­η­ση των τρε­χου­σών ανα­γκών των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών στην οποία ούτως ή άλλως απο­σκο­πούν τα κεφά­λαια που τηρού­νται σε λογα­ρια­σμούς ταμεια­κής δια­χεί­ρι­σης. Τον ίδιο σκο­πό εξυ­πη­ρε­τεί και η θέσπι­ση απευ­θεί­ας αξί­ω­σης των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών κατά του ελλη­νι­κού δημο­σί­ου για τυχόν κεφα­λαια­κές ζημί­ες που υφί­στα­νται από την επέν­δυ­ση των κεφα­λαί­ων τους κατά τα προ­α­να­φε­ρό­με­να οι οποί­ες οφεί­λο­νται σε κάποιου είδους αθέτηση …

Η Κυβέρ­νη­ση προ­βλέ­πει και ορί­ζει ανα­δρο­μι­κά την ισχύ της διά­τα­ξης από τις 6/3/2015, για­τί ΗΔΗ έχει απο­μυ­ζί­σει 200.000.000 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 114.000.000 από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Στις 11/3/2015 ο Οργα­νι­σμός Δια­χεί­ρι­σης Δημο­σί­ου Χρέ­ους πραγ­μα­το­ποιεί πώλη­ση ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ.

Η έκδο­ση δεν καλύ­πτε­ται εξ ολο­κλή­ρου από τις Τρά­πε­ζες και μένουν αδιά­θε­τα 875.000.000 ευρώ.

Τότε, ως «από μηχα­νής θεός»… η ΤτΕ καλύ­πτει τα 875 εκατ. — επί συνό­λου 1,4 δισ. — που δεν καλύ­φθη­καν από τις τράπεζες

Τα ποσά,κατά τα δημο­σιεύ­μα­τα του οικο­νο­μι­κού τυπου, προ­έρ­χο­νται είτε από απο­θε­μα­τι­κά της ΤτΕ, είτε από κεφά­λαια, που ήδη είχαν μετα­φερ­θεί εκεί από Οργα­νι­σμούς και φορείς (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.)

Η κυβέρ­νη­ση επι­σή­μως αρνείται,ότι έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τα δια­θέ­σι­μα, που έχουν μετα­φερ­θεί ως τις 11/3/2015 για αγο­ρά εντό­κων γραμ­μα­τί­ων, αλλά δεν διευ­κρι­νί­ζει ούτε αυτή, ούτε η ΤτΕ, από ποιες πηγές κατε­βλή­θη­σαν τα 875.000.000.

Στις 26/3/2015 η Κυβέρ­νη­ση, διά των ελεγ­χό­με­νων από αυτήν, Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και του Ο.Α.Ε.Δ., μετα­φέ­ρει στην ΤτΕ 343.000.000 και 120.000.000 αντι­στοί­χως, προς επέν­δυ­ση… κατά την τρο­πο­λο­γία του Ν.4321/2015.

Παραλ­λή­λως προ­σπα­θεί να αλλά­ξει τα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια σε Οργα­νι­σμούς και Ταμεία,που δεν ελέγχει,ώστε να περά­σουν απο­φά­σεις για αγο­ρά κρα­τι­κών repos μέσω ΤτΕ.

Σύμ­φω­να με ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πληροφορίες,που κυκλο­φο­ρούν στον Τύπο την επο­μέ­νη ημέ­ρα, υπάρ­χει σχέ­διο στο «πρό­γραμ­μα μετα­φο­ράς δια­θε­σί­μων» στην ΤτΕ να προ­στε­θούν και άλλες επι­χει­ρή­σεις, εισηγ­μέ­νες στο Χ.Α., που το Δημό­σιο έχει συμ­με­το­χή άνω του 50% (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, ΟΛΠ κ.λπ.). Η εν λόγω πλη­ρο­φο­ρία που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε και από τον βου­λευ­τή του ΠΑΣΟΚ Κωστα­ντι­νό­που­λο, ούτε επι­βε­βαιώ­θη­κε, ούτε και διαψεύσθηκε.

Σύμ­φω­να με όλες τις ενδεί­ξεις, αν υλο­ποι­η­θεί ο εν λόγω σχε­δια­σμός, μπο­ρεί να εισ­ρεύ­σει στα ταμεία του Δημο­σί­ου, μέσω της ΤτΕ, ποσό περί­που 1,2 δισ.

Εν ολί­γοις, η Κυβέρ­νη­ση χρη­σι­μο­ποιεί εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ρευ­στών δια­θε­σί­μων Ταμεί­ων και Οργα­νι­σμών, που έχουν συγκε­ντρω­θεί από εισφο­ρές εργα­ζο­μέ­νων και μέσω δια­χεί­ρη­σης δημό­σιας περιου­σί­ας των φορέ­ων, για να αγο­ρά­ζει κρα­τι­κούς τίτλους, ώστε να ανα­χρη­μα­το­δο­τεί τρέ­χου­σες υπο­χρε­ώ­σεις (δανεια­κές-εσω­τε­ρι­κές), τύπου «ανα­γκα­στι­κού δανεί­ου» με απο­φά­σεις ελεγ­χό­με­νων από αυτήν Δ.Σ., ενώ η μόνη «ασφά­λεια», που παρέ­χει στους Οργα­νι­σμούς και στα Ταμεία, ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, είναι η πρό­βλε­ψη στο Ν.4321/2015 « η θέσπι­ση απευ­θεί­ας αξί­ω­σης των δημο­σί­ων οργα­νι­σμών κατά του ελλη­νι­κού δημο­σί­ου για τυχόν κεφα­λαια­κές ζημί­ες που υφί­στα­νται από την επέν­δυ­ση των κεφα­λαί­ων τους κατά τα προ­α­να­φε­ρό­με­να οι οποί­ες οφεί­λο­νται σε κάποιου είδους αθέτηση …»,

Δηλα­δή, τα Ταμεία και οι Οργανισμοί,που απώ­λε­σαν μέσω του PSI του 2012,13.000.000.000 ρευ­στά διαθέσιμα,να ενά­γουν το Κρά­τος κάποια στιγ­μή στα Δικαστήρια,για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους…

Η ΤΑΚΤΙΚΗ PONZI (αερο­πλα­νά­κι)

Η τακτι­κή της Κυβέρ­νη­σης, να παίρ­νει ανα­γκα­στι­κώ δικαίω τα δια­θέ­σι­μα των Ταμεί­ων και των Οργανισμών,για να αγο­ρά­ζουν κατ΄ ουσί­αν Κρα­τι­κό Χρέ­ος (εσω­τε­ρι­κός ανα­γκα­στι­κός δανει­σμός), με διαρ­κή αλλη­λο­κά­λυ­ψη χρε­ών με και­νούρ­για χρέη, είναι γνω­στή στην οικο­νο­μι­κή θεω­ρία ως τακτι­κή PONZI ή αλλιώς «αερο­πλα­νά­κι».

Η βασι­κή ιδέα του σχή­μα­τος Πόν­τσι και των παραλ­λα­γών του (που πήρε το όνο­μα του από τον ομώ­νυ­μο κύριο) είναι, ότι μπο­ρού­σε να πάρει χρή­μα­τα από το άτο­μο 1 και να του πει, ότι θα του δώσει έναν υψη­λό τόκο για τα χρή­μα­τά του.

Όταν το άτο­μο 2 έδι­νε χρή­μα­τα στον Πόν­τσι, ο Πόν­τσι έπαιρ­νε μέρος αυτών των χρη­μά­των και τα έδι­νε στο άτο­μο 1 — επο­μέ­νως εκπλή­ρω­νε την υπο­χρέ­ω­ση να του δώσει έναν υψη­λό τόκο.

Όταν το άτο­μο 3 ερχό­ταν, ο Πόν­τσι έπαιρ­νε μέρος αυτών των χρη­μά­των για να πλη­ρώ­σει το άτο­μο 2 — επο­μέ­νως εκπλή­ρω­νε την υπο­χρέ­ω­σή του.

Αν δεν υπήρ­χε 4, τότε ο Πόν­τσι δεν μπο­ρού­σε να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις τους στο 3.

Υπάρ­χει επί­σης και μια φρά­ση γνω­στή ως «Robbing Peter to pay Paul» (δηλα­δή κλέ­βο­ντας το Πέτρο για να πλη­ρώ­σεις τον Παύ­λο) η ερμη­νεία της οποί­ας θα μας βοη­θού­σε να αντι­λη­φθού­με που στη­ρί­ζε­ται μια αντί­στοι­χη πρακτική.

Όταν τα χρέη λοι­πόν οφεί­λο­νται και τα χρή­μα­τα για να πλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις είναι ελλι­πή, είτε λόγω της κακής τύχης ή εκού­σιας κλο­πής, οφει­λέ­τες συχνά κάνουν τις πλη­ρω­μές τους με δανει­σμό ή κλέ­βουν από άλλους επεν­δυ­τές που έχουν.

Έτσι η εξό­φλη­ση του παλιού χρέ­ους γίνε­ται μέσω της δημιουρ­γί­ας νέου γεγο­νός που μακρο­πρό­θε­σμα δημιουρ­γεί αλυ­σί­δα χρε­ών-επεν­δυ­τών που εγκυ­μο­νεί το κίν­δυ­νο της δια­κο­πής της αλυ­σί­δας λόγω έλλει­ψης νέων κρί­κων (περιο­ρι­σμός στον αριθ­μό των επεν­δύ­σε­ων ή και στην εισ­ροή νέων κεφαλαίων).

Η αιτία της μαθη­μα­τι­κής κατάρ­ρευ­σης πάντο­τε των δια­φό­ρων παραλ­λα­γών του συστή­μα­τος PONZI είναι η ίδια:H αδυ­να­μία πλη­ρω­μής τόκων και κεφαλαίου,λόγω δια­κο­πής εισό­δου στο σύστη­μα νέων πελατών.

Η Κυβέρνηση,πέραν των ρητο­ρειών της στα Μ.Μ.Ε, έχει απο­φα­σί­σει, ότι μέσω ανα­γκα­στι­κού δανει­σμού, δηλ. κατ΄ ουσί­αν της λεη­λα­σί­ας των ρευ­στών δια­θε­σί­μων των Ταμεί­ων και των Οργα­νι­σμών, θα πλη­ρώ­νει τις υπο­χρε­ώ­σεις του Κράτους.

Φυσι­κά, κανέ­να μέτρο δεν έχει λάβει,για αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας σε βιο­μη­χα­νι­κό — εφο­πλι­στι­κό — τρα­πε­ζι­κό κεφάλαιο,που ετη­σί­ως κατά τη EUROSTAT,έχουν σωρ­ρευ­τι­κά κέρ­δη άνω των 22.000.000.000 ευρώ.

Αποφασίζει,ότι ΔΕΝ θα πλη­ρώ­νει απο­ζη­μειώ­σεις στους αγρο­τές (ΟΠΕΚΕΠΕ), είτε θα «παί­ξει στα ζάρια» τα επι­δό­μα­τα των ανέρ­γων (ΟΑΕΔ), για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τις ανά­γκες των δανει­στών και παραλ­λή­λως να μην θίγει τα συμ­φέ­ρο­ντα του Κεφαλαίου,που απρό­σκο­πτα, ασχέ­τως δια­χεί­ρι­σης κεντρο­α­ρι­στε­ρών — αρι­στε­ρών — κεντρο­δε­ξιων — δεξιών κυβερνήσεων,εξακολουθεί να έχει υπερ­κέρ­δη με σωρευ­τι­κή αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας του στα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής κρίσης(2008–2015) κατά 9%,τη στιγμή,που στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα και στους εργαζομένους,επιβλήθηκε σωρευ­τι­κή αύξη­ση φορο­λό­γη­σης από το Κρά­τος κατά 336%.(πρόσφατη έρευ­να του Ινστι­τού­του Hans Bockler).

Για να δικαιω­θεί μάλ­λον για ακό­μη μία φόρα η ρήση του Μάρξ «Το μονα­δι­κό κομ­μά­τι του λεγό­με­νου εθνι­κού πλού­του, που στους λαούς ανή­κει πραγ­μα­τι­κά στο σύνο­λο του λαού είναι το δημό­σιο χρέ­ος τους»

Αλλά αυτή τη φορά ο χρό­νος τρέ­χει πολύ γρήγορα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο