Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιχορήγηση εφημερίδων: 200.000 ευρώ στο… «Μακελειό» από την τσέπη των φορολογούμενων!

Ανα­κοι­νώ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η κατα­νο­μή της επι­δό­τη­σης που δικαιού­νται οι εφη­με­ρί­δες πανελ­λα­δι­κής κυκλο­φο­ρί­ας σε μια προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης του κλά­δου. Πρό­κει­ται για μια από τις τελευ­ταί­ες νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ με την υπ. αριθμ. 107/2019 Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (Β’ 2355/18.06.2019), ) δηλα­δή το «πρό­γραμ­μα ενί­σχυ­σης των επι­χει­ρή­σε­ων έκδο­σης εφη­με­ρί­δων πανελ­λή­νιας κυκλοφορίας».

Για το εν λόγω πρό­γραμ­μα βρέ­θη­καν από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό έξι εκατ. ευρώ. Ωστό­σο, τον Οκτώ­βριο το ποσό της επι­χο­ρή­γη­σης αυξή­θη­κε κατά 1,5 εκατ. ευρώ, φτά­νο­ντας στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 107/18.06.2019 είχε όρο ότι για να επι­χο­ρη­γη­θούν οι εφη­με­ρί­δες πρέ­πει «η ύλη τους να μην θίγει το σεβα­σμό της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας, να μην εισά­γει ή προ­ά­γει δια­κρί­σεις βάσει φύλου, φυλε­τι­κής ή εθνο­τι­κής κατα­γω­γής, εθνι­κό­τη­τας, θρη­σκεί­ας ή πεποι­θή­σε­ων, ανα­πη­ρί­ας, ηλι­κί­ας ή σεξουα­λι­κού προσανατολισμού».

Παρ’ όλα αυτά, η λίστα των επι­χο­ρη­γού­με­νων εφη­με­ρί­δων προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά: Ανά­με­σα στις επι­δο­τού­με­νες εφη­με­ρί­δες πανελ­λα­δι­κής κυκλο­φο­ρί­ας, που λαμ­βά­νουν μάλι­στα €200.000 (!!!), βρί­σκε­ται το εμε­τι­κό φασι­στι­κό-χου­ντι­κό έντυ­πο «Μακε­λειό» αλλά και η γνω­στή ακρο­δε­ξιά φυλ­λά­δα (γνω­στή για τις θρη­σκό­λη­πτες συνο­μω­σιο­λο­γί­ες της) «Ελεύ­θε­ρη Ώρα».

Εύλο­γα τίθε­νται κάποια ερω­τή­μα­τα: Με ποιο σκε­πτι­κό δίνο­νται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 200.000 ευρώ ως επι­χο­ρή­γη­ση για έντυ­πα που ντρο­πιά­ζουν κάθε έννοια, όχι μόνο δημο­σιο­γρα­φί­ας, αλλά και ανθρώ­πι­νης υπό­στα­σης όπως το «Μακε­λειό»; Τι ακρι­βώς προ­ά­γουν φυλ­λά­δες όπως, για παρά­δειγ­μα, η «Ελεύ­θε­ρη Ώρα», το «Μακε­λειό» ή η «Espresso», πέραν του ρατσι­σμού, του εθνι­κι­σμού, της μισαλ­λο­δο­ξί­ας και της σκανδαλοθηρίας;

Είναι επί­σης ενδια­φέ­ρον ότι με την σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση, που υπο­γρά­φε­ται από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα, τον υφυ­πουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Θόδω­ρο Σκυ­λα­κά­κη και τον υφυ­πουρ­γό παρά τω Πρω­θυ­πουρ­γό Στέ­λιο Πέτσα, το ίδιο ποσό (200.000 ευρώ) λαμ­βά­νουν εφη­με­ρί­δες όπως η «Καθη­με­ρι­νή» αλλά και η… «Η Κιβω­τός της Ορθο­δο­ξί­ας», η «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» αλλά και το — πανελ­λη­νί­ως άγνω­στο — «Μπαμ στο ρεπορτάζ»!

Δηλα­δή, μια εφη­με­ρί­δα που απα­σχο­λεί 300 και πλέ­ον εργα­ζό­με­νους λαμ­βά­νει το ίδιο ποσό επι­χο­ρή­γη­σης με εφη­με­ρί­δα που φαί­νε­ται να απα­σχο­λεί έναν εργαζόμενο!

Κι’ άλλα ερωτηματικά… 

Πέραν όλων των παρα­πά­νω, οι έλλη­νες φορο­λο­γού­με­νοι καλού­νται να ενι­σχύ­σουν απ’ την τσέ­πη τους επι­χει­ρή­σεις για τις οποί­ες δεν είναι δια­πι­στω­μέ­νο εάν δια­θέ­τουν φορο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα και για τις οποί­ες δεν έχει εξα­κρι­βω­θεί από τις αρμό­διες αρχές εάν και κατά πόσο πλη­ρώ­νουν τους εργα­ζό­με­νους τους!

Από το μοί­ρα­σμα και τα ποσά των επι­χο­ρη­γή­σε­ων γίνε­ται σαφές ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ — όπως έκα­νε αντί­στοι­χα και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση — θέλει να ενι­σχύ­σει τους «δικούς της» εκδό­τες, που συνέ­βα­λαν στην εκλο­γι­κή της επι­κρά­τη­ση τον περα­σμέ­νο Ιούλη.

Είναι, λοι­πόν, φανε­ρό ότι η επι­βρά­βευ­ση, με κρα­τι­κό μάλι­στα χρή­μα, εντύ­πων που έχουν ανοι­χτά φασι­στι­κό χαρα­κτή­ρα, που διε­γεί­ρουν τα πιο ταπει­νά ένστι­κτα της κοι­νω­νί­ας και τα πιο ποτα­πά κλι­σέ του εθνο­ρα­τσι­σμού, ντρο­πιά­ζει ακό­μη και την ίδια την — κου­τσή — αστι­κή δημο­κρα­τία τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο