Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΟ: Ένας ακροδεξιός στην θέση του προέδρου — Εξελέγη ο Τάκης Μπαλτάκος

Με 59 ψήφους υπέρ, σε σύνο­λο 65 ψηφι­σά­ντων, ο Τάκης Μπαλ­τά­κος είναι από σήμε­ρα ο νέος πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ποδο­σφαι­ρι­κής Ομοσπονδίας.

Η Ειδι­κή Εκλο­γι­κή Συνέ­λευ­ση της ΕΠΟ επι­κύ­ρω­σε την εκλο­γή του έμπει­ρου νομι­κού, ο οποί­ος ήταν και ο μονα­δι­κός υπο­ψή­φιος για την ηγε­σία της ομοσπονδίας.

Νωρί­τε­ρα διε­ξή­χθη η τακτι­κή Γ.Σ. της ΕΠΟ, κατά την οποία εγκρί­θη­καν ο διοι­κη­τι­κός απο­λο­γι­σμός (65 «ναι», 2 «όχι», 2 λευ­κά), ο οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός (67 «ναι», 1 «όχι», 1 απο­χή), ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός (67 «ναι», 2 «όχι»), οι τρο­πο­ποι­ή­σεις του Κατα­στα­τι­κού (67 «ναι», 1 «όχι», 1 απο­χή) και η έκθε­ση των Ορκω­τών για την επό­με­νη χρή­ση (ομό­φω­να).

Υπε­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Τάκης Μπαλ­τά­κος, γνω­στών ακρο­δε­ξιών πεποι­θή­σε­ων δικη­γό­ρος, υπήρ­ξε γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας στην κυβέρ­νη­ση του Αντώ­νη Σαμα­ρά. Λίγες μέρες μετά την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από χρυ­σαυ­γί­τες, ο Μπαλ­τά­κος ζήτη­σε συνά­ντη­ση με τον νεο­να­ζί χρυ­σαυ­γί­τη Ηλ. Κασι­διά­ρη, την οποία ο δεύ­τε­ρος μαγνη­το­σκό­πη­σε κρυ­φά. Το 2016 ίδρυ­σε κόμ­μα με τον Γ. Καρα­τζα­φέ­ρη, ενώ το 2018 ανα­κοί­νω­σε την ίδρυ­ση… νέου κόμ­μα­τος μαζί με τον πρώ­ην βου­λευ­τή των ΑΝΕΛ Δ. Καμμένο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο