Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επτά παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο ναυάγιο στο Αγαθονήσι — Η τραγωδία των ξεριζωμένων δεν έχει τέλος (Ανακοίνωση του KKE )

Δεκα­έ­ξι άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων έξι ανή­λι­κα παι­διά τα θύμα­τα του ναυα­γί­ου ξύλι­νου σκά­φους με μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στο Αγαθονήσι.

Το ξύλι­νο σκά­φος που μετέ­φε­ρε τους μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες είχε ξεκι­νή­σει από τα τουρ­κι­κά παρά­λια και σε αυτό σύμ­φω­να με την πρώ­τη πλη­ρο­φό­ρη­ση επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 21 άτομα.

Τρεις από τους επι­βαί­νο­ντες του ξύλι­νου σκά­φους, δύο γυναί­κες και ένας άνδρας κατά­φε­ραν να κολυ­μπή­σουν και να βγουν σώοι σε παρα­λία του Αγαθονησίου.

Οι σοροί των άτυ­χων μετα­να­στών και προ­σφύ­γων αλλά και οι τρεις δια­σω­θέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν στο Πυθα­γό­ρειο της Σάμου με σκά­φος του λιμε­νι­κού σώματος.

Μετα­ξύ των θυμά­των είναι δύο γυναί­κες, επτά άνδρες και επτά παι­διά (Τέσ­σε­ρα αγό­ρια, δύο κορί­τσια και ένα βρέ­φος κορίτσι).

 

Η επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης είναι άγνω­στο αν θα μπο­ρέ­σει να συνε­χι­στεί αύριο καθώς σύμ­φω­να με την ΕΜΥ στις περισ­σό­τε­ρες θαλάσ­σιες περιο­χές του Αιγαί­ου θα επι­κρα­τή­σουν νότιοι άνε­μοι που κατά τόπους θα φθά­νουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Ανακοίνωση του KKE για το νέο ναυάγιο

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στο Αγα­θο­νή­σι, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ­ε­πι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στο Αγα­θο­νή­σι, με νεκρούς πρό­σφυ­γες, μετα­νά­στες και παι­διά, δεί­χνει ότι δεν έχει τέλος η τρα­γω­δία των ξερι­ζω­μέ­νων θυμά­των της ιμπε­ρια­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Ούτε τα ολο­έ­να και πιο εξε­λιγ­μέ­να μέτρα κατα­στο­λής στα σύνο­ρα ούτε, φυσι­κά, η απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία ΕΕ – Ελλά­δας – Τουρ­κί­ας, που υπο­γρά­φτη­κε από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ακρι­βώς πριν δύο χρό­νια, δεν μπο­ρούν να εμπο­δί­σουν απελ­πι­σμέ­νους ανθρώ­πους από το να πέφτουν στα νύχια αδί­στα­κτων δια­κι­νη­τών, για να ξεφύ­γουν από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εξαθλίωση.

Τώρα, που έχουν “χτυ­πή­σει κόκ­κι­νο” οι αντα­γω­νι­σμοί, που πυκνώ­νουν επι­κίν­δυ­να τα σύν­νε­φα άμε­σης εμπλο­κής της Ελλά­δας σε πόλε­μο, τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει η πάλη του λαού, όλων των λαών, των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, ενά­ντια στο σύστη­μα που παρά­γει εκμε­τάλ­λευ­ση και πολέ­μους, νεκρούς στα πεδία των μαχών αλλά και στους θαλάσ­σιους ή χερ­σαί­ους δρό­μους της προσφυγιάς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο