Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ: Για τη μήνυση κατά του Τάσου Τσιαπλέ — Οι κομμουνιστές δεν τρομοκρατούνται

Την κλή­ση σε δίκη, στις 20 Φλε­βά­ρη του 2023, του Τάσου Τσια­πλέ, μέλους της ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας και εκλεγ­μέ­νου περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», μετά από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε εις βάρος του, η Μαρία Μπίλ­λη, περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Θεσ­σα­λί­ας, επι­κε­φα­λής της «Ελλη­νι­κής Αυγής» που στη­ρί­χθη­κε το 2019 από την Χρυ­σή Αυγή και τώρα από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο για την υπό­θε­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της “Χρυ­σής Αυγής”, Ηλία Κασι­διά­ρη καταγ­γέλ­λει η ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ.

Σύμ­φω­να με το κατη­γο­ρη­τή­ριο, κατά τη διάρ­κεια της τηλε­συ­νε­δρί­α­σης του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας της 19ης Μαΐ­ου 2021, ο Τάσος Τσια­πλές «προ­σέ­βαλ­λε την Μαρία Μπίλ­λη, απο­κα­λώ­ντας την ναζίστρια».

Στην συγκε­κρι­μέ­νη συνε­δρί­α­ση, κατά τη συζή­τη­ση ψηφί­σμα­τος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», ενά­ντια στην επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου, για την είσο­δο στο εθνι­κό θαλάσ­σιο πάρ­κο Αλον­νή­σου, η συγκε­κρι­μέ­νη περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος επι­δό­θη­κε σε έναν αισχρό αντι­κομ­μου­νι­σμό, μιλώ­ντας για «φημο­λο­γού­με­νες — off-shore εται­ρεί­ες του ΚΚΕ», ενώ ταυ­τό­χρο­να κατα­ψή­φι­σε και το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Η επι­κε­φα­λής της «Ελλη­νι­κής Αυγής» μήνυ­σε το στέ­λε­χος του ΚΚΕ, για­τί όπως λέει «προ­σβλή­θη­κε», ωστό­σο η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι το 2019, εκλέ­χθη­κε με τη στή­ρι­ξη του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής και σήμε­ρα στη­ρί­ζει το κόμ­μα το οποίο έχει επι­κε­φα­λής του, τον φυλα­κι­σμέ­νο βαρυ­ποι­νί­τη Κασι­διά­ρη, που κατα­δι­κά­σθη­κε ως μέλος της ηγε­σί­ας της «Χρυ­σής Αυγής» για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που δολο­φό­νη­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα και άτυ­χους μετα­νά­στες, που οργά­νω­σε πλή­θος δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις και άλλες κακουρ­γη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, σε πολ­λές δε από αυτές ήταν και ο ίδιος ο Κασι­διά­ρης φυσι­κός αυτουργός.

Οι κομμουνιστές δεν τρομοκρατούνται, δεν κάνουν πίσω

Σχο­λιά­ζο­ντας τη μήνυ­ση και την κλή­ση σε δίκη του Τάσου Τσια­πλέ, η Επι­τρο­πή Περιο­χής Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ, επι­ση­μαί­νει μετα­ξύ άλλων πως, «η ιστο­ρία και οι δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις καθε­νός και καθε­μιάς απο­κα­λύ­πτουν το ρόλο του. Κατα­δι­κά­ζου­με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης, ειδι­κά όταν αυτή προ­έρ­χε­ται από εκπρο­σώ­πους ναζι­στι­κών μορ­φω­μά­των που έχουν κατα­δι­κα­στεί για εγκλη­μα­τι­κές πράξεις.

Η ιστο­ρία διδά­σκει και το ΚΚΕ επα­να­λαμ­βά­νει: Όσες μηνύ­σεις κι αν κατα­θέ­σουν, όσες διώ­ξεις και να κάνουν, να είναι βέβαιοι ότι οι κομ­μου­νι­στές δεν τρο­μο­κρα­τού­νται, δεν κάνουν πίσω. Οι προ­σπά­θειες τρο­μο­κρά­τη­σης θα πέσουν στο κενό.

Η πάλη κατά του φασι­σμού δεν τελεί­ω­σε με τη κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής. Συνε­χί­ζε­ται με την απο­μό­νω­ση κάθε μορ­φής του μέσα στο λαό, με τη πάλη ενά­ντια στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που τον εκτρέ­φει σαν εφε­δρεία του».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο