Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ: Ανεπιθύμητοι οι υμνητές των ναζί στο νησί μας

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την εκδή­λω­ση που προ­γραμ­μα­τί­ζει η παρα­στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση «Σύν­δε­σμος Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» για να τιμή­σει του ναζί αλε­ξι­πτω­τι­στές που συμ­με­τεί­χαν στην Μάχη της Κρή­της, η Επι­τρο­πή Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ, σημειώ­νει:

«Η δημο­σιο­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σης της κατά­πτυ­στης εκδή­λω­σης τιμής στους ναζι­στές αλε­ξι­πτω­τι­στές στα πλαί­σια της επε­τεί­ου της ηρω­ι­κής μάχης της Κρή­της, από την οργά­νω­ση «Ευρω­παί­οι Αλε­ξι­πτω­τι­στές» απο­τε­λεί πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στην αντι­φα­σι­στι­κή συνεί­δη­ση του κρη­τι­κού λαού, τις θηριω­δί­ες που υπέ­μει­νε και τους χιλιά­δες νεκρούς που θυσί­α­σε στο βωμό του ηρω­ι­κού αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να των λαών.

Ακό­μα πιο προ­κλη­τι­κό είναι το γεγο­νός ότι η συγκε­κρι­μέ­νη οργά­νω­ση φέρε­ται ότι ανή­κει επι­σή­μως στις “εφε­δρεί­ες” των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ακό­μα ότι ο πρό­ε­δρος και άλλα μέλη της είναι εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί χωρών της ΕΕ. Ενώ επί­σης φαί­νε­ται ότι δεν είναι η πρώ­τη φορά που διορ­γα­νώ­νουν αντί­στοι­χες φιέ­στες στα πλαί­σια των εορ­τα­σμών της Μάχης της Κρή­της με την ανο­χή κυβερ­νή­σε­ων και τοπι­κών φορέων.

Για άλλη μια φορά είναι εκτε­θει­μέ­νες η κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, η περι­φε­ρεια­κή και δημο­τι­κές αρχές του νησιού που στη­ρί­ζουν με τα μπού­νια την δρά­ση των ευρω­παί­ων και ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων στην περιο­χή, με τις διευ­κο­λύν­σεις που παρέ­χουν για την λει­τουρ­γία της βάσης της Σού­δας και πολ­λών άλλων εγκα­τα­στά­σε­ων, βάζο­ντας σε σοβα­ρούς κιν­δύ­νους το λαό μας.

Αυτή η στά­ση σε συν­δυα­σμό με την προ­ώ­θη­ση μια σει­ράς αντι­δρα­στι­κών προ­γραμ­μά­των της ΕΕ που ξεπλέ­νουν το φασι­σμό, τη στή­ρι­ξη σε φιλο­να­ζι­στι­κές κυβερ­νή­σεις των βαλ­τι­κών και άλλων χωρών της Ευρώ­πης, την απα­ρά­δε­κτη υπό­θαλ­ψη του ναζι­στή ευρω­βου­λευ­τή πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη Λαγού ως και η υλο­ποί­η­ση απα­ρά­δε­κτων εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των όπως το “Μνή­μες Κατο­χής στην Ελλά­δα”, είναι ενέρ­γειες που δίνουν αέρα στα πανιά κάθε λογής απο­γό­νων των ναζιστών.

Η κυβέρ­νη­ση και η Περι­φέ­ρεια Κρή­της να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους.

Καλού­με τα σωμα­τεία και όλους τους λαϊ­κούς φορείς να δηλώ­σουν σθε­να­ρά ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι οι υμνη­τές των ναζί στο νησί μας.

Να μην αφή­σου­με τους υμνη­τές του Χίτλερ και των ναζί να δηλη­τη­ριά­ζουν τη συνεί­δη­ση του λαού με φασι­στι­κό μίσος, με την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, που από την ίδια τη φύση της εχθρεύ­ε­ται το λαϊ­κό κίνημα».

Χυδαία πρό­κλη­ση! Ευρω­παϊ­κή «οργά­νω­ση αλε­ξι­πτω­τι­στών» θα γιορ­τά­σει την εισβο­λή των Ναζί στην Κρήτη!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο