Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«…Ερανος σε είδος για την καινούργια σοδειά…» (Ντοκουμέντο από οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ στα 1944)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Το ΚΚΕ στα πάνω από 100 χρό­νια της ιστο­ρί­ας του, άντε­ξε, για­τί στη­ρί­ζε­ται πολύ­πλευ­ρα-και οικο­νο­μι­κά- στην εργα­τι­κή τάξη και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώματα.

Ακό­μη και σε και­ρούς δύσκο­λους οι άνθρω­ποι που μόχθου- με χίλιες δυο προ­φυ­λά­ξεις, έχο­ντας να αντι­με­τω­πί­σουν (αλλά και να υπο­στούν) χίλιους δυο κιν­δύ­νους- στή­ρι­ζαν από το υστέ­ρη­μά τους το κόμ­μα τους.

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ ήταν πάντα  (και είναι) το απα­ραί­τη­το στοι­χειό για να μπο­ρεί το Κόμ­μα να ανα­πτύσ­σει και να εκλαϊ­κεύ­ει την πολι­τι­κή του, να μάχε­ται κάτω από οποιοσ­δή­πο­τε συν­θή­κες για «ν’ ανθρω­πεύ­σει ο άνθρωπος»

Το ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με το «αντλού­με» από την κατο­χι­κή εφη­με­ρί­δα «ΣΠΙΘΑ» («Όργα­νο της Περι­φε­ρεια­κής Επι­τρο­πής Βέρ­ροιας του ΚΚΕ») τον Σεπτέμ­βρη (27) του 1944 και αφο­ρά οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση σε είδος από το Μακε­δο­νι­κό Γρα­φείο του ΚΚΕ

Το σχε­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο αναφέρει:

«Για τη ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ του ΦΑΣΙΣΜΟΥ

Ο ΕΡΑΝΟΣ σε ΕΙΔΟΣ του Μ.Γ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

exormisi se eidosΤο Μακε­δο­νι­κό Γρα­φείο της Κ.Ε του ΚΚΕ άνοι­ξε έρα­νο σε είδος για την κανούρ­για σοδειά, με ειδι­κά ένση­μα των 2,5,10,20 και 50 οκά­δων σιτη­ρά με την επι­γρα­φή «ΚΚΕ, Κομ­μα­τι­κή οργά­νω­σης περιο­χής Μακε­δο­νί­ας, έρα­νος υπέρ του Εθνι­κού αγώνα».

Σήμε­ρα πού το Κόμ­μα μας έχει γίνει ο πιο σοβα­ρός πολι­τι­κός Οργα­νι­σμός του όπου μας η επι­τυ­χία του ερά­νου αυτού θα απο­τε­λέ­σει μια κανούρ­για Νίκη του Κόμ­μα­τος και του Λαού στον αγώ­να για την τελι­κή συντρι­βή του Φασι­σμού θα μας φέρει πιο κοντά στη λευ­τε­ριά και στη Λαϊ­κή Δημοκρατία.

Οι Α.Ε και οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις θα πρέ­πει να συγκρο­τή­σουν τις επι­τρο­πές ερά­νου για την τεχνι­κή προ­ε­τοι­μα­σία και την καλή διε­ξα­γω­γή του.

Εμπρός ακού­ρα­στα για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του και­νούρ­γιου καθή­κο­ντος που βάζει το Κόμ­μα μας, εμπρός να ξεπε­ρά­σου­με τα πλά­να. Εμπρός για την τελι­κή συντρι­βή ου φασισμού».

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο