Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ — ΦΟΙΤΗΤΕΣ — ΜΑΘΗΤΕΣ: Όλοι στα συλλαλητήρια την Κυριακή — Συνέχεια με πανεργατική απεργία την Πέμπτη

Στην Αθή­να στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 11.30 π.μ. στο πέτα­λο της Αρι­στο­τέ­λους και στη Λάρι­σα στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία

Με νέες μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις την Κυρια­κή 12 Μάρ­τη κλι­μα­κώ­νουν τον συγκλο­νι­στι­κό τους αγώ­να τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, οι ενώ­σεις των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, οι μαθη­τές και μια σει­ρά ακό­μα μαζι­κοί φορείς. Μετά τις συγκλο­νι­στι­κές απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα, καλούν όλο το λαό σε μαζι­κή συμ­με­το­χή για να τιμω­ρη­θούν οι εγκλη­μα­τί­ες και να ληφθούν μέτρα για την προ­στα­σία της ζωής του λαού.

Στην Αθή­να το συλ­λα­λη­τή­ριο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 11.30 π.μ. στο πέτα­λο της Αρι­στο­τέ­λους και στη Λάρι­σα στις 12 το μεση­μέ­ρι στην κεντρι­κή πλατεία.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα ενώ­νουν τη φωνή τους με την ερμη­νεία τους οι καλ­λι­τέ­χνες: Σταυ­ρού­λα Δαλιά­νη, Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, Γιώ­τα Νέγκα, Γιώρ­γος Κωτσί­νης, Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ρί­α­κης, Από­στο­λος Ρίζος.

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για το συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα, θα είναι στις 11.15 π.μ. σε Παλιά Βου­λή, Μονα­στη­ρά­κι, Προ­πύ­λαια, Στύ­λους Ολυ­μπί­ου Διός.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα

Δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, μαθη­τές και φορείς έχουν ήδη πάρει απο­φά­σεις συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα. Ανά­με­σα τους το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας, το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Αν. Αττι­κής. Επί­σης, η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων, η Ομο­σπον­δία Φαρ­μά­κου, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, η Ομο­σπον­δία Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρ­του, η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων σε Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γία — Ιμα­τι­σμό και Δέρ­μα, η Ομο­σπον­δία Μεταλ­λω­ρύ­χων, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στην Ειδι­κή Αγω­γή, η Ομο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων τ. Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης, η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Υπ. Γεωρ­γί­ας και η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών (δια­βά­στε εδώ αναλυτικά). 

Ακό­μα καλούν η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ), το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων.

Για την κινη­το­ποί­η­ση, λεω­φο­ρεία δρο­μο­λο­γού­νται από τη βορειο­δυ­τι­κή Αττική. 

«Όσο η προ­στα­σία της εργα­σί­ας και ζωής λογί­ζε­ται ως κόστος, τόσο θα μετρά­με τρα­γω­δί­ες», σημειώ­νουν τα σωμα­τεία και ξεκα­θα­ρί­ζουν: «Είναι ένο­χοι! Η πολι­τι­κή τους εγκλη­μα­τεί απέ­να­ντι στη ζωή μας. «Η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός, να πάρουν θέση και να δυνα­μώ­σουν την αντί­στα­σή τους απέ­να­ντι σε αυτή τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή που ξεζου­μί­ζει από όλες τις πάντες τους πολ­λούς και δίνει τα πάντα στους λίγους και εκλε­κτούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες, μεγα­λο­κα­τα­σκευα­στές, εφο­πλι­στές και μεγα­λέ­μπο­ρους. Με όχη­μα αυτή την πάλη θα ανοί­ξου­με τον δρό­μο για να επι­βάλ­λου­με μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας», σημειώ­νουν τα σωματεία.

«Δεν φταί­ει η κακιά η (χ)ώρα, φταί­ει το κέρ­δος και όσοι κυβέρ­νη­σαν αυτή τη χώρα», τονί­ζουν τα σωμα­τεία δίνο­ντας το «στίγ­μα» του αγώ­να που ξεκί­νη­σε με αφορ­μή το έγκλη­μα στα Τέμπη και βάζει στο στό­χα­στρο όλα όσα βασα­νί­ζουν τον λαό και τα παι­διά του.

Συνέχεια με πανεργατική απεργία την Πέμπτη

Από­φα­ση για 24ωρη πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία την Πέμ­πτη 16 Μάρ­τη απο­φά­σι­σε το σώμα του 38ου Συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Ανά­λο­γη από­φα­ση έλα­βε η ΑΔΕΔΥ.

Σε όλη την Ελλάδα συλλαλητήρια

Την Κυρια­κή θα γίνουν κινη­το­ποι­ή­σεις στις εξής πόλεις:

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Στις 11.30 π.μ. στο πέτα­λο της Αριστοτέλους.

Λάρι­σα: Στις 12 το μεση­μέ­ρι στην κεντρι­κή πλατεία.

Αλε­ξαν­δρού­πο­λη: Στις 12 μ. στο πάρ­κο Ακαδημίας.

Βόλος: Στις 12 μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας.

Γιάν­νε­να: Στις 5.30 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Ελασ­σό­να: Στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία

Ζάκυν­θος: Στις 6 μ.μ. στην πλα­τεία Αγί­ου Μάρκου

Ηρά­κλειο: Στις 11 π.μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας.

Θήβα: Στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Καβά­λα: Στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Λαμία: Στις 12 μ. στην πλα­τεία Πάρκου.

Ναύ­πλιο: Στις 11 π.μ. στην πλα­τεία Δημαρχείου.

Ξάν­θη: Στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

Σέρ­ρες: Στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας.

Τύρ­να­βος: Στις 12 μ. στην πλατεία.

Φλω­ρι­να: Στις 6 μ.μ. στην πλα­τεία Μόδη (κανό­νια).

Χανιά: Στις 11 π.μ. στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς.

Λαϊκή οργή για το έγκλημα

Εκτός από τα συλ­λα­λη­τή­ρια της Κυρια­κής, προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται κινη­το­ποι­ή­σεις την επό­με­νη εβδο­μά­δα. Συγκεκριμένα:

Στη Νέα Μάκρη, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη, στις 9.30 π.μ. στην πλατεία.

Στη Ραφή­να, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη, στις 12 μ. στην διασταύρωση.

Στην Αγία Βαρ­βά­ρα Αττι­κής, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Αγί­ας Ελε­ού­σας (Μετρό Αγία Βαρβάρα).

Στη Θάσο, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη στις 6 μ.μ., στην παρα­λία Λιμεναριών.

Στη Χαλ­κί­δα, την Τρί­τη 14 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Δικαστηρίων.

Στην Καλα­μά­τα, την Τρί­τη 14 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης.

Στα Άνω Λιό­σια Αττι­κής, την Τρί­τη 14 Μάρ­τη, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Στο Μενί­δι Αττι­κής, την Τετάρ­τη 15 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Στη Λιβα­δειά, την Πέμ­πτη 16 Μάρτη.

Καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους με την ερμηνεία τους στο συλλαλητήριο της Κυριακής στο Σύνταγμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο