Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι Ευαγγελισμού: «Η υγεία δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται»- Ηλ. Σιώρας: «Επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα»

Ημέ­ρα πανελ­λα­δι­κής κινη­το­ποί­η­σης η σημε­ρι­νή για τους εργα­ζό­με­νους στα νοσο­κο­μεία, με φόντο τον θάνα­το 10 υγειο­νο­μι­κών που έδι­ναν τη μάχη με τον κορω­νο­ϊό. Άλλοι 9 είναι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, ενώ χιλιά­δες είναι αυτοί που έχουν νοσή­σει από τον ιό και εκα­το­ντά­δες όσοι νοση­λεύ­τη­καν σε κλι­νι­κές κορω­νοϊ­ού Νοσο­κο­μεί­ων. Ζητούν μέτρα προ­στα­σί­ας για τους ίδιους και στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­το Υγεί­ας και επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών δομών.

sioras1

Πηγή: avgi.gr

Στο «Ευαγ­γε­λι­σμό», η κινη­το­ποί­η­ση ξεκί­νη­σε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί στον προ­αύ­λιο χώρο του νοσο­κο­μεί­ου. Με συν­θή­μα­τα όπως «Η υγεία δεν είναι κον­σέρ­βα να που­λιέ­ται, δικαί­ω­μά μας είναι μ’ αγώ­νες κατα­κτιέ­ται» και «Οι υγειο­νο­μι­κοί δεν είναι συντε­χνία, παλεύ­ουν για δημό­σια και δωρε­άν υγεία», οι εργα­ζό­με­νοι βγή­καν έξω από τη μονά­δα και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μικρή πορεία επί των δρό­μων Μαρα­σλή και Βασ. Σοφίας.

Ηλ. Σιώρας: «Επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα»

Στις μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις που έγι­ναν σε όλη την Ελλά­δα, όπως και στον «Ευαγ­γε­λι­σμό», ανα­φέρ­θη­κε σε δήλω­σή του μετά την κινη­το­ποί­η­ση ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, καρ­διο­λό­γος, πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» και γραμ­μα­τέ­ας της ΕΙΝΑΠ. «Τα αιτή­μα­τά μας, κόντρα στην αναλ­γη­σία και την απα­ρά­δε­κτη στά­ση της κυβέρ­νη­σης, είναι πραγ­μα­τι­κή έντα­ξη στα βαρέα και ανθυ­γιει­νά χωρίς να βάλουν “κόφτες” σε κανέ­να επί­πε­δο, όπως ακρι­βώς το ζητά­ει το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα» τόνι­σε, ενώ επα­νέ­λα­βε ότι οι εργα­ζό­με­νοι στα νοσο­κο­μείο ζητούν να χορη­γη­θεί σε όλους δώρο Χρι­στου­γέν­νων και με αφορ­μή αυτό επα­νέ­ναρ­ξη χορή­γη­σης 13ου και 14ου μισθού.

Εννέα μήνες από την παν­δη­μία δεν είχα­με προ­βά­λει ποτέ μισθο­λο­γι­κά αιτή­μα­τα. Τώρα είναι και­ρός να διεκ­δι­κή­σου­με αυτά που επί δέκα χρό­νια με τα μνη­μό­νια μας έχουν στε­ρή­σει και επί­σης να πού­με ότι βάζου­με φρέ­νο στον δια­χω­ρι­σμό των εργα­ζο­μέ­νων» υπο­γράμ­μι­σε ο Ηλ. Σιώ­ρας. «Ζητά­με την επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα, και στα νοσο­κο­μεία και στην αλυ­σί­δα των δια­γνω­στι­κών κέντρων για­τί η αισχρο­κέρ­δειά τους δεν λέγε­ται. Έχουν βυζά­ξει κυριο­λε­κτι­κά τα ταμεία και τις τσέ­πες των εργα­ζο­μέ­νων. Και­ρός είναι και αυτοί να πλη­ρώ­σουν» κατέ­λη­ξε ο πρό­ε­δρος των εργα­ζο­μέ­νων στον «Ευαγ­γε­λι­σμό».

Συγκε­ντρώ­σεις έξω από τις πύλες των νοσο­κο­μεί­ων διορ­γά­νω­σε το πρωί η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημο­σί­ων Νοσο­κο­μεί­ων, ενώ στις 12 το μεση­μέ­ρι συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη θα δώσουν το «παρών» έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας. Τις κινη­το­ποι­ή­σεις στα νοσο­κο­μεία στη­ρί­ζει και η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δος (ΟΕΝΓΕ).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο