Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία: Πανελλαδική μέρα δράσης την Πέμπτη

Στις πύλες των νοσοκομείων, με αποφάσεις των σωματείων εργαζομένων

Σε πανελ­λα­δι­κή μέρα δρά­σης στις πύλες των νοσο­κο­μεί­ων προ­χω­ρούν την Πέμ­πτη 10 Δεκέμ­βρη οι υγειο­νο­μι­κοί, με κάλε­σμα των σωμα­τεί­ων τους. Μετα­ξύ άλλων, κινη­το­ποι­ή­σεις με όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας θα γίνουν:

 • Στο Θριά­σιο, στις 12 μ.
 • Στον «Ευαγ­γε­λι­σμό», 8 π.μ.
 • «Αττι­κόν», 8 π.μ.
 • «ΚΑΤ»: το Σωμα­τείο έχει προ­κη­ρύ­ξει δίω­ρη στά­ση εργα­σί­ας (10 π.μ. — 12μ.) και καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 10 π.μ.
 • Στον «Αγιο Σάβ­βα», στις 12 μ.
 • Στο «Νίκαιας», στις 8 π.μ.
 • Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ηρα­κλεί­ου (ΠΑΓΝΗ), έξω από το σαλό­νι, με στά­ση εργα­σί­ας 8 π.μ. — 10 π.μ.

Οι εργα­ζό­με­νοι και με αυτή την κινη­το­ποί­η­ση διεκ­δι­κούν μετα­ξύ άλλων:

 • Κανέ­νας δια­χω­ρι­σμός στη χορή­γη­ση του «βοη­θή­μα­τος» ανά­με­σα στους εργα­ζό­με­νους στην Υγεία. Επα­να­φο­ρά των Δώρων Χρι­στου­γέν­νων — Πάσχα — επι­δό­μα­τος αδείας.
 • Απο­κα­τά­στα­ση των απο­δο­χών που περι­κό­πη­καν στην περί­ο­δο των μνη­μο­νί­ων. Αμε­ση πλη­ρω­μή όλων των δεδου­λευ­μέ­νων. Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των ειδι­κο­τή­των. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συνα­δέλ­φων συμ­βα­σιού­χων που στη­ρί­ζουν τις πάγιες και επι­τα­κτι­κές ανά­γκες των νοσοκομείων.
 • Εντα­ξη στα ΒΑΕ χωρίς ανα­δρο­μι­κό επα­σφά­λι­στρο ΤΩΡΑ!
 • Αυστη­ρά υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα — όχι στις εκπτώ­σεις στην καρα­ντί­να για τους υγειονομικούς.
 • Ανοιγ­μα των κλει­στών νοσο­κο­μεί­ων. Ανά­πτυ­ξη δομών ΠΦΥ.
 • Δημό­σια — δωρε­άν Υγεία για όλους με κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης.
 • Αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης.

Greece Coronavirus 7 DicΝα σημειω­θεί ότι μετα­ξύ 26 Νοέμ­βρη — 2 Δεκέμ­βρη η Ελλά­δα «σκαρ­φά­λω­σε» στην 58η θέση στον κόσμο σε ό,τι αφο­ρά τον δεί­κτη θνη­τό­τη­τας, με 241,5 θανά­τους / 1 εκατ. κατοί­κους (από την 77η θέση και 174,1 θανά­τους ανά εκα­τομ­μύ­ριο, μία βδο­μά­δα πριν). Σύμ­φω­να με την 26η έκθε­ση προ­ό­δου του Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου για τον Covid-19, εμφα­νί­ζο­νται περαι­τέ­ρω αύξη­ση στον μέσο όρο ημε­ρή­σιων θανά­των και μικρή αύξη­ση στον αριθ­μό των δια­σω­λη­νω­μέ­νων. Σύμ­φω­να με τα στοιχεία:

 • Ο μέσος ημε­ρή­σιος αριθ­μός θανά­των αυξή­θη­κε σε 100,6 (από 87,7 στην προη­γού­με­νη έκθε­ση) και οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε 613 (από 597), η υψη­λό­τε­ρη τιμή από την αρχή της πανδημίας.
 • Η πλη­ρό­τη­τα σε κλί­νες ΜΕΘ/ΜΑΦ για κρού­σμα­τα Covid-19 στην επι­κρά­τεια είναι 86% (από 87%). Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανέρ­χε­ται στο 98% και στην Αττι­κή σε 80%.
 • Ο μέσος όρος των ημε­ρή­σιων κρου­σμά­των κατα­γρά­φει μεί­ω­ση 18,9% σε σχέ­ση με μια βδο­μά­δα πριν και δια­μορ­φώ­νε­ται σε 7ήμερη κυλιό­με­νη βάση σε 1.771 κρού­σμα­τα. Την 1η Δεκέμ­βρη το 24,5% των κρου­σμά­των κατα­γρά­φη­καν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και το 18,8% στην Αττι­κή. Ο μέσος όρος ηλι­κί­ας του συνό­λου των κρου­σμά­των είναι τα 43 έτη.

Απειλές για πειθαρχικές διώξεις επειδή … νόσησαν!

 • Απα­ρά­δε­κτες μεθο­δεύ­σεις από την κυβέρ­νη­ση και τις διοι­κή­σεις των νοσο­κο­μεί­ων, αντί να πάρουν μέτρα ενί­σχυ­σης και προ­στα­σί­ας του προσωπικού
 • Να στα­μα­τή­σουν τώρα οι απα­ρά­δε­κτες απει­λές για πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις σε βάρος υγειο­νο­μι­κών που νόση­σαν από κορο­νο­ϊό, απαι­τούν οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσοκομεία.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε έγγρα­φο της 1ης ΥΠΕ, αν και δια­πι­στώ­νε­ται «αυξη­τι­κή τάση των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των Covid μετα­ξύ των εργα­ζο­μέ­νων» (υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το 7ήμερο 17 — 24/11 του­λά­χι­στον 223 εργα­ζό­με­νοι στα νοσο­κο­μεία της 1ης ΥΠΕ βρέ­θη­καν θετι­κοί), αντί για επεί­γου­σα ενί­σχυ­ση με προ­σω­πι­κό, Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας και άμε­σο εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο του συνό­λου των εργα­ζο­μέ­νων, για να δια­πι­στω­θεί το μέγε­θος της δια­σπο­ράς και να ληφθούν μέτρα απο­μό­νω­σης, η 1η ΥΠΕ καλεί σε επι­βο­λή «πει­θαρ­χι­κών ποι­νών», μετα­κυ­λί­ο­ντας τις ευθύ­νες στους εργαζόμενους!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο