Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι στην «e‑food»: Με κινητοποιήσεις απαντούν στον εκβιασμό της εργοδοσίας

Με κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι στην «e‑food» στον εκβια­σμό της εργο­δο­σί­ας με τον οποίο επι­διώ­κει να μετα­τρέ­ψει δια­νο­μείς από μισθω­τούς σε «συνερ­γά­τες».

Σε συνέ­λευ­ση που έκα­ναν την Κυρια­κή το μεση­μέ­ρι, απο­φά­σι­σαν να προ­χω­ρή­σουν την Τετάρ­τη 22 Σεπτέμ­βρη σε στά­ση εργα­σί­ας, 12 μ. — 4 μ.μ. και μοτο­πο­ρεία που θα ξεκι­νή­σει στις 11 π.μ. από το Πεδί­ον του Άρε­ως, θα κατευ­θυν­θεί στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και στη συνέ­χεια στα κεντρι­κά γρα­φεία της εταιρείας.

Τη συνέ­λευ­ση κάλε­σαν το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής και το Σωμα­τείο Βάσης Εργα­ζο­μέ­νων Οδη­γών Δια­νο­μέ­ων (ΣΒΕΟΔ).

Στην ίδια κατεύ­θυν­ση, συνε­λεύ­σεις και συσκέ­ψεις οργα­νώ­νο­νται και σε άλλες πόλεις για να απο­φα­σι­στούν ανά­λο­γες πρωτοβουλίες.

Στο πλαί­σιο αιτη­μά­των που έχουν απο­φα­σί­σει οι δια­νο­μείς, προ­τάσ­σουν την απαί­τη­ση μη γίνει καμία από­λυ­ση και να μετα­τρα­πούν όλες οι συμ­βά­σεις σε αορί­στου χρό­νου απευ­θεί­ας από την «e‑food».

Η συζή­τη­ση στη συνέ­λευ­ση στά­θη­κε παράλ­λη­λα αφορ­μή για να ξεδι­πλω­θεί όλο το φάσμα των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργαζόμενοι.

«Δεν σχο­λάς ποτέ», κατήγ­γει­λαν. Ακό­μα και για το προ­σω­πι­κό με σύμ­βα­ση εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σί­ας, το τέλος του ωρα­ρί­ου δεν σημαί­νει επι­στρο­φή στο σπί­τι, αλλά τρέ­ξι­μο σε όλη την Αθή­να για να βρουν ΑΤΜ να κατα­θέ­σουν τις εισπράξεις.

«Ακό­μα και στο διά­λειμ­μά μας συζη­τά­με μετα­ξύ μας σε ποιο batch είναι ο καθέ­νας», τονί­ζουν, καθώς ο βρα­χνάς της «αξιο­λό­γη­σης» κρέ­με­ται συνε­χώς πάνω από το κεφά­λι τους.

Η σημα­σία του αιτή­μα­τος να χορη­γεί­ται εται­ρι­κό μηχα­νά­κι ανα­δεί­χθη­κε επί­σης από τη συζή­τη­ση. «Τα μηχα­νά­κια μας σε λίγα χρό­νια θα βγού­νε εκτός με βάση τη χρή­ση που κάνου­με, βγά­ζουν συνε­χώς βλά­βες», «ένα λάστι­χο να πάθεις, έχεις βγει εκτός προϋπολογισμού».

«Αν δεν είμα­στε εμείς Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά ποιος είναι;», ανα­ρω­τή­θη­καν οι δια­νο­μείς που περ­νά­νε όλη τη μέρα στο δρό­μο, εκτε­θει­μέ­νοι στα ατυ­χή­μα­τα, στο κρύο και στον καύ­σω­να και τώρα θέλουν να τους βαφτί­σουν «συνερ­γά­τες».

Την ίδια στιγ­μή, απο­στά­σεις που καλού­νται να καλύ­ψουν τεντώ­νουν σαν λάστι­χο. «Έφυ­γα από Φιλα­δέλ­φεια για να πάω Βρι­λήσ­σια και να παρα­δώ­σω Μενί­δι», είναι μια από τις τοπο­θε­τή­σεις που απο­τυ­πώ­νουν πλευ­ρές της καθη­με­ρι­νό­τη­τας που αντιμετωπίζουν.

Τη στή­ρι­ξή τους στους δια­νο­μείς και τις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν εκφρά­ζουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας (τηλε­φω­νι­κό κέντρο, τεχνι­κοί κ.τ.λ.). Αντι­προ­σω­πεία τους, μέλη του ΣΕΤΗΠ, παρευ­ρέ­θη­καν στη συνέ­λευ­ση και μίλη­σαν για τον τρό­πο με τον οποίο εκφρά­ζε­ται στη δική τους περί­πτω­ση η εντα­τι­κο­ποί­η­ση. Ετσι, στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο δέχο­νται κλή­σεις με σύστη­μα auto accept, δηλα­δή με τη γραμ­μή να ανοί­γει αυτό­μα­τα, με απο­τέ­λε­σμα να τους πετυ­χαί­νουν οι κλή­σεις «ακό­μα και με το νερό στο στόμα».

«Δεν είμα­στε ξέχω­ρα από εσάς επει­δή δεν δου­λεύ­ου­με πάνω σε μηχα­νά­κι», ξεκα­θά­ρι­σαν και μετέ­φε­ραν την υπο­στή­ρι­ξή τους στον αγώνα.

Κινητοποίηση τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη

Στά­ση εργα­σί­ας για τους εργα­ζό­με­νους της efood στη Θεσ­σα­λο­νί­κη τη Δευ­τέ­ρα 20 Σεπτέμ­βρη από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. απο­φά­σι­σε το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών — Επι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης — Πιε­ρί­ας — Χαλ­κι­δι­κής (ΣΕΤΕΠΕ), το οποίο συνε­δρί­α­σε το Σάββατο.

Παράλ­λη­λα απο­φά­σι­σε κλι­μά­κω­ση της δρά­σης και στή­ρι­ξη του αγώ­να των εργα­ζό­με­νων, με απερ­για­κές μορ­φές και άλλες πρωτοβουλίες.

«Ο τρό­πος συνέ­χι­σης των κινη­το­ποι­ή­σε­ων θα ανα­κοι­νω­θεί κατό­πιν και της Συνέ­λευ­σης των εργα­ζό­με­νων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την ίδια μέρα» σημειώ­νει και προσθέτει:

«Διεκ­δι­κού­με για τους εργα­ζό­με­νους της E‑Food

  • Να ανα­νε­ω­θούν οι συμ­βά­σεις με άμε­ση πρό­σλη­ψη από την E‑Food και να μετα­τρα­πούν σε αορί­στου χρό­νου με όλα τα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα
  • Κατάρ­γη­ση του μέτρου της «αξιο­λό­γη­σης».
  • Έντα­ξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
  • Καμία δια­νο­μή σε παγω­νιά ‚καύ­σω­να, καται­γί­δα κλπ
  • ΣΣΕ με αυξή­σεις και όχι ατομικές
  • Μηχα­νά­κια, συντή­ρη­ση και εξο­πλι­σμός με ευθύ­νη της εργοδοσίας
  • Χιλιο­με­τρι­κή οριο­θέ­τη­ση της ακτί­νας παρά­δο­σης παραλαβής
  • Υπο­δο­μές και χώροι ανά­παυ­σης και προ­στα­σί­ας από τα και­ρι­κά φαινόμενα

Το Συν­δι­κά­το μας θα είναι δίπλα στους εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας και θα στη­ρί­ξει τους αγώ­νες του μέχρι να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τά τους».

Κινητοποίηση την Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη στη Λάρισα

Στά­ση εργα­σί­ας για τους εργα­ζό­με­νους της «e‑food», στην περιο­χή ευθύ­νης του Συν­δι­κά­του, τη Τετάρ­τη 23 Σεπτέμ­βρη από 12.00 μ. έως τις 4 μ.μ., απο­φά­σι­σε το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού – Του­ρι­σμού Ν. Λάρι­σας.

Το Συν­δι­κά­το καλεί τους εργα­ζό­με­νους της «e‑food» να παρευ­ρε­θούν την Τρί­τη 22 Σεπτέμ­βρη στο Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας για να συμ­με­τέ­χουν στην υκσε­ψη που διορ­γα­νώ­νει με θέμα την συνέ­χι­ση του αγώ­να και τον συντο­νι­σμό με τα υπό­λοι­πα Συν­δι­κά­τα των άλλων πόλεων

902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο