Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι στο «Hilton»: Σε κινητοποιήσεις με αίτημα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματός τους

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις με αίτη­μα τη δια­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας και του εισο­δή­μα­τός τους προ­χω­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι στο ξενο­δο­χείο «Hilton», μπρο­στά στα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας να τους οδη­γή­σει σε «οικειο­θε­λείς» απο­χω­ρή­σεις, δηλα­δή στην ανεργία.

Με από­φα­ση της Γενι­κής τους Συνέ­λευ­σης τη Δευ­τέ­ρα το πρωί προ­χώ­ρη­σαν σε στά­ση εργα­σί­ας και συγκέ­ντρω­ση έξω από το ξενοδοχείο.

Στο πλευ­ρό τους βρέ­θη­κε το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής, επι­χει­ρη­σια­κά σωμα­τεία και εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου. Επί­σης, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας και η ΟΓΕ.

Η ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία, «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ», έχει επί­ση­μα ανα­κοι­νώ­σει ότι στις 31 Γενά­ρη θα δια­κο­πεί η λει­τουρ­γία του ξενο­δο­χεί­ου προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εργα­σί­ες εκτε­τα­μέ­νης ανα­καί­νι­σης. Το χρο­νο­διά­γραμ­μα προ­βλέ­πει την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών και την επα­να­λει­τουρ­γία της μονά­δας στα τέλη του 2024. Στο μετα­ξύ, η εται­ρεία δεν έχει καμία πρό­θε­ση να δια­σφα­λί­σει τις θέσεις εργα­σί­ας και το εισό­δη­μα των 350 εργα­ζο­μέ­νων, καλώ­ντας τους να επι­λέ­ξουν τον δρό­μο της «εθε­λού­σιας αποχώρησης».

Στο πλαί­σιο της κινη­το­ποί­η­σης η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ομά­δα που έχουν ορί­σει οι εργα­ζό­με­νοι επέ­δω­σε στην εται­ρεία τα αιτή­μα­τά τους, ζητώ­ντας να ορι­στεί συνάντηση.

Την Παρα­σκευή 21 Γενά­ρη, οι εργα­ζό­με­νοι έχουν απο­φα­σί­σει να συνε­χί­σουν με νέα στά­ση εργα­σί­ας (12 μ. — 4 μ.μ.). Στη 1 μ.μ. θα γίνει συγκέ­ντρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, με τη συμ­με­το­χή και των εργα­ζο­μέ­νων στο «Hilton».

Στο πλευρό των εργαζομένων το ΚΚΕ

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρευ­ρέ­θη­κε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής, μετα­φέ­ρο­ντας τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στους εργαζόμενους.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις επεν­δύ­σεις και τις ανα­και­νί­σεις στις οποί­ες προ­χω­ρούν οι εργο­δό­τες, όπως η εργο­δο­σία του «Hilton», επι­σή­μα­νε ότι αυτές γίνο­νται από τα χρή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού, με επι­δο­τή­σεις και χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κράτος.

Απαί­τη­σε δια­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας, του εισο­δή­μα­τος και επι­στρο­φή των εργα­ζο­μέ­νων στα πόστα τους μετά την ανα­καί­νι­ση χωρίς καμία βλα­πτι­κή μεταβολή.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο