Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι «e‑food»: Με μοτοπορεία έφτασαν στα γραφεία της εταιρείας — Όχι στο μοντέλο απασχόλησης του «συνεργάτη»

Έξω από τα γρα­φεία της «efood» έχουν φτά­σει εκα­το­ντά­δες δια­νο­μείς. Οι δια­νο­μείς έφθα­σαν στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας με μοτο­πο­ρεία που ξεκί­νη­σε από το Πεδί­ον του Άρεως.

Οι εργα­ζό­με­νοι καταγ­γέλ­λουν ότι η επί­θε­ση της εργο­δο­σί­ας συνε­χί­ζε­ται καθώς επι­διώ­κει να προ­ω­θή­σει το μοντέ­λο απα­σχό­λη­σης του «συνερ­γά­τη».

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Σωμα­τεί­ου έχει ζητή­σει συνά­ντη­ση με την εργο­δο­σία, με θέμα τα αιτή­μα­τα των εργαζομένων.

Μαζί τους στη στά­ση εργα­σί­ας και στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τέ­χουν και εργα­ζό­με­νοι στα γρα­φεία της εταιρείας.

Στην Αθή­να οι εργα­ζό­με­νοι, μετά από από­φα­ση του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «efood» Αττι­κής, στο πλαί­σιο της στά­σης εργα­σί­ας (12 μ. — 4 μ.μ.) συγκε­ντρώ­θη­καν στο Πεδί­ον του Άρε­ως και με μοτο­πο­ρεία θα κατευ­θυν­θούν στα γρα­φεία της εται­ρεί­ας (λεω­φό­ρος Ηρα­κλεί­ου 409).

«Παλεύ­ου­με μαζί σας για τα δίκαια αιτή­μα­τα που έχου­με κατα­θέ­σει στην εται­ρεία και περι­μέ­νου­με να τα υλο­ποι­ή­σει άμε­σα», σημεί­ω­σε η Δήμη­τρα Βρέ­κου, μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σωμα­τεί­ου, εργα­ζό­με­νη στα γρα­φεία. Στο πλαί­σιο αυτό, το Σωμα­τείο προ­σπα­θεί να φτά­σει σε όλους τους εργα­ζό­με­νους στα γρα­φεία, κόντρα στα εμπό­δια που δημιουρ­γεί το καθε­στώς της τηλερ­γα­σί­ας που γενι­κευ­μέ­να εφαρ­μό­ζει η εται­ρεία. Μάλι­στα, όπως καταγ­γέλ­θη­κε, η εται­ρεία έστει­λε μήνυ­μα σε εργα­ζό­με­νους να εργα­στούν από το σπί­τι τη μέρα της στά­σης εργασίας.

Για μια ακό­μα φορά έντο­νη είναι η παρου­σία των δυνά­με­ων της αστυ­νο­μί­ας. Μπο­ρεί αυτή τη φορά να μην επι­στρα­τεύ­τη­κε κλού­βα για να κλεί­σει τον δρό­μο στους εργα­ζό­με­νους, όπως είχε γίνει τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, αλλά αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έχουν παρα­τα­χθεί μπρο­στά στο κτή­ριο της εταιρείας.

Με χειροκροτήματα πέρασαν από την έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ

Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα «υπο­δέ­χθη­καν» τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τους εργα­ζό­με­νους της e‑food καθώς περ­νού­σαν με τα μηχα­νά­κια τους έξω από το κτί­ριο της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισ­σό, στη λεω­φό­ρο Ηρακλείου.

Οι εργα­ζό­με­νοι πέρα­σαν με μοτο­πο­ρεία, κατευ­θυ­νό­με­νοι προς τα κεντρι­κά γρα­φεία της εται­ρεί­ας στο Ν. Ηρά­κλειο, στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής τους κινητοποίησης.

Με υψω­μέ­νες γρο­θιές και με συνε­χή κορ­να­ρί­σμα­τα απά­ντη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι, οι οποί­οι για ακό­μη μια φορά βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποι­ή­σεις διεκ­δι­κώ­ντας στα δικαιώ­μα­τά τους.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο