Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι PDS: Συνεχίζουν με νέα 24ωρη απεργία για ανάκληση απολύσεων και για ΣΣΕ με αυξήσεις

Σε νέα 24ωρη απερ­γία προ­χω­ρούν σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στην PD Solutions (θυγα­τρι­κή της Πει­ραιώς, τηλε­φω­νι­κό κέντρο για όλη την Ελλά­δα). Η σημε­ρι­νή απερ­γία πραγ­μα­το­ποιεί­ται με ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή συμ­με­το­χή και στο κτί­ριο της Καλ­λι­θέ­ας και στο κτί­ριο της Ομό­νοιας καθώς και των εργα­ζό­με­νων που απα­σχο­λού­νται με καθε­στώς τηλεργασίας.

Το πρωί, εργα­ζό­με­νοι της pds μαζί με φορείς της Καλ­λι­θέ­ας, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εξόρ­μη­ση στον σταθ­μό του ΗΣΑΠ, στα κατα­στή­μα­τα και στις γει­το­νιές της Καλ­λι­θέ­ας, προ­κει­μέ­νου να κάνουν γνω­στά τον αγώ­να και τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Ανά­λο­γη εξόρ­μη­ση από τους εργα­ζό­με­νους της pds έγι­νε και το πρωί του Σαβ­βά­του στον σταθ­μό του ΗΣΑΠ και στα γύρω κατα­στή­μα­τα και γειτονιές.

Κλι­μα­κώ­νουν τον αγώ­να τους προ­κει­μέ­νου να ανα­κλη­θούν από την εργο­δο­σία οι απο­λύ­σεις δέκα εργα­ζο­μέ­νων. Ενό­ψει της υπο­γρα­φής της επι­χει­ρη­σια­κής ΣΣΕ με αυξή­σεις προ­βάλ­λουν το αίτη­μα «έξω τα δου­λε­μπο­ρι­κά», όλοι με συμ­βά­σεις αορί­στου χρό­νου, αυξή­σεις για όλους. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στη PDS απα­σχο­λού­νται περί­που 400 εργα­ζό­με­νοι, με το 80–90% να «ενοι­κιά­ζο­νται» από άλλες εταιρείες.

Σημειώ­νε­ται ότι οι εργα­ζό­με­νοι σε νέα γενι­κή συνέ­λευ­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν στις 5 το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας στο κτί­ριο της Καλ­λι­θέ­ας, θα καθο­ρί­σουν τα επό­με­να βήμα­τά τους, ενώ στις 10 π.μ. της Τρί­της εκδι­κά­ζε­ται η δεύ­τε­ρη αγω­γή που έχει κατα­θέ­σει η εργο­δο­σία κατά του Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Αττι­κής, ζητώ­ντας απο­ζη­μί­ω­ση 2.000 ευρώ για κάθε μέρα που οι εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας βρί­σκο­νται σε απερ­για­κή κινητοποίηση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σημε­ρι­νή απερ­γία απο­φα­σί­στη­κε ομό­φω­να στην διάρ­κεια της γενι­κής συνέ­λευ­σης που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι εργα­ζό­με­νοι της pds το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στο κτί­ριο της Καλλιθέας.

Στο πλευ­ρό τους από την πρώ­τη στιγ­μή το Κλα­δι­κό Σωμα­τείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Αττικής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο