Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικά δικαιώματα… τύπου Κατάρ το πρότυπο του ΠΑΣΟΚ

Ακό­μα και τον υπουρ­γό …Εργο­δο­σί­ας της ΝΔ, Κ. Χατζη­δά­κη, έκα­νε να ωχριά μπρο­στά της η Εύα Καϊ­λή, ευρω­βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ και αντι­πρό­ε­δρος του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, με την ομι­λία της στην Ολο­μέ­λεια κατά τη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη βάναυ­ση κατα­πά­τη­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στο Κατάρ ενό­ψει του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου ποδο­σφαί­ρου που διε­ξά­γε­ται από τη FIFA στη χώρα αυτή.

Σε ρόλο θλι­βε­ρής υπε­ρα­σπί­στριας της δικτα­το­ρί­ας του Κατάρ και των μονο­πω­λια­κών ομί­λων που θησαύ­ρι­σαν χτί­ζο­ντας τα ποδο­σφαι­ρι­κά γήπε­δα με τις σάρ­κες και το αίμα χιλιά­δων εργα­τών, η ευρω­βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ μας είπε — ούτε λίγο ούτε πολύ — ότι το Κατάρ έχει γίνει και «πρω­το­πό­ρος στα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα» (!), επι­κα­λού­με­νη μέχρι και το παράρ­τη­μα του Διε­θνούς Γρα­φεί­ου Εργα­σί­ας …στο Κατάρ. Και ότι έχει σημειώ­σει «ιστο­ρι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις που ενέ­πνευ­σαν τον αρα­βι­κό κόσμο, δεσμευό­με­νο από όραμα».

Τι κι αν έχει βουί­ξει ο πλα­νή­της, τι κι αν μεγά­λα ονό­μα­τα του διε­θνούς ποδο­σφαί­ρου, του αθλη­τι­σμού, του πολι­τι­σμού έχουν εκφρά­σει τον απο­τρο­πια­σμό τους για τα στυ­γε­ρά εγκλή­μα­τα των μονο­πω­λί­ων σε βάρος χιλιά­δων εργα­τών, που με τη στή­ρι­ξη και κάλυ­ψη της κατα­ρια­νής πετρε­λαιο­μο­ναρ­χί­ας δεν χαρα­κτη­ρί­ζο­νται καν «εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα», με απο­τέ­λε­σμα οι οικο­γέ­νειές τους να μη δικαιού­νται ούτε μια δεκά­ρα απο­ζη­μί­ω­σης! Ολα αυτά δεν έχουν καμία σημα­σία για την κα Καϊ­λή, που προ­σπα­θού­σε να πεί­σει στην τοπο­θέ­τη­σή της για τα μεγά­λα οφέ­λη της συνερ­γα­σί­ας με την κατα­ρια­νή δικτα­το­ρία, ως εναλ­λα­κτι­κό προ­μη­θευ­τή αερί­ου της ΕΕ, τα οποία υπο­νο­μεύ­ο­νται δήθεν από τις επι­κρί­σεις για τον σφα­για­σμό των εργα­τι­κών και ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των. Δεν παρέ­λει­ψε να πλα­σά­ρει το Κατάρ ακό­μα και ως δια­με­σο­λα­βη­τή, που πέτυ­χε μάλι­στα «να μειώ­σει την έντα­ση με την Τουρκία».

Διό­λου τυχαία βέβαια δεν ήταν η επί­σκε­ψή της στην Ντό­χα πριν μερι­κές μέρες, με την ιδιό­τη­τα της αντι­προ­έ­δρου της Ευρω­βου­λής, κατά την οποία — σε συνέ­ντευ­ξή της στο Κατα­ρια­νό Ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό Πρα­κτο­ρείο (QNA) — η «εξο­χό­τη­τά της», όπως την απο­κα­λεί το πρα­κτο­ρείο, δήλω­νε: «Γνω­ρί­ζω πολύ καλά την πρό­ο­δο που έχει σημειω­θεί στον τομέα των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων της αγο­ράς εργα­σί­ας στο Κατάρ και οι εκπρό­σω­ποι του Γρα­φεί­ου της ΔΟΕ στο Κατάρ, με τους οποί­ους συνα­ντή­θη­κα χθες, τόνι­σαν ότι το Κατάρ μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως πρό­τυ­πο για την περιο­χή και όχι μόνο σε αυτό το πεδίο» ! Αυτά είναι τα πρό­τυ­πα του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες «προ­ο­δευ­τι­κές ιδέ­ες» …τύπου Κατάρ θέλει να εφαρ­μό­σει και στην Ελλά­δα, με την «προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση» που παζαρεύει…

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο