Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Τιμάμε την Πρωτομαγιά με απεργία, παλεύουμε για τα δικαιώματά μας!

«Η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία, είναι απερ­γία!»: Με απερ­γία και συγκε­ντρώ­σεις την Τετάρ­τη 1 Μάη σε όλη τη χώρα τιμούν την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά τα συν­δι­κά­τα και παράλ­λη­λα δίνουν συνέ­χεια στον αγώ­να για καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και ζωής, διεκ­δι­κούν την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, εκφρά­ζουν για μια ακό­μα φορά την αλλη­λεγ­γύη τους στον λαό της Παλαιστίνης.

Στην Αθή­να η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 10.30 το πρωί, στο Σύνταγ­μα. Στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 10.30 π.μ., στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου.

Για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας την Πρω­το­μα­γιά στο Σύνταγ­μα, δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από περιο­χές της Αττι­κής.

Συγκε­κρι­μέ­να _θα ακο­λου­θή­σουν και άλλα:

 • Κόκ­κι­νος Μύλος, 8.45 π.μ., Τρι­γω­νι­κή Πλατεία
 • Μενί­δι, 8.30 π.μ., πλα­τεία Καράβου
 • Ολυ­μπια­κό Χωριό, 8.15 π.μ., Κακλα­μα­νά­κη 21

🔻🔻
Απεργιακές συγκεντρώσεις 

οργανώνονται στις πόλεις όλης της χώρας.

Ήδη έχουν ανα­κοι­νω­θεί συγκε­ντρώ­σεις σε:

 • Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Αγρί­νιο, 10.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο
 • Άμφισ­σα, 10 π.μ., πλα­τεία Λαού
 • Ελευ­σί­να, 11 π.μ., στην πλα­τεία Ευμολπιδών
 • Ζάκυν­θος, 10 π.μ., πλα­τεία Αγί­ου Μάρκου
 • Καλα­μά­τα, 10 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κεφα­λο­νιά, 10.30 π.μ. έξω από τα γρα­φεία του Εργα­τι­κού Κέντρου
 • Λαμία, 11 π.μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας
 • Λάρι­σα, 10.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Λέσβος, 11 π.μ., στην πλα­τεία Σαπ­φούς στην Μυτιλήνη
 • Λιβα­δειά, 10.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Ξάν­θη, 11 π.μ. στην κεντρι­κή πλατεία
 • Χαλ­κί­δα 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο Εύβοιας

Η απερ­για­κή προ­ε­τοι­μα­σία Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών και σωμα­τεί­ων βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, κόντρα στην πάγια τακτι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων να αντι­με­τω­πί­ζουν την Πρω­το­μα­γιά ως αργία και ειδι­κό­τε­ρα στην από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας να μετα­φέ­ρει φέτος την αργία την Τρί­τη 7 Μάη. Η από­φα­ση αυτή, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει το υπουρ­γείο ήδη από τον Φλε­βά­ρη, «ελή­φθη προ­κει­μέ­νου να μη δια­τα­ρα­χθεί η οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της αγο­ράς σε μια περί­ο­δο σημα­ντι­κή για το εμπό­ριο και τους κατα­να­λω­τές».

Απέναντι στα κέρδη των καπιταλιστών 
προτάσσουμε τη ζωή μας

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς και στις συγκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των έχει καλέ­σει το ΠΑΜΕ. «Από το Σικά­γο του 1886 έως την Πρω­το­μα­γιά της Αθή­νας του 1894, από τον Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έως την Πρω­το­μα­γιά του 1944 με την ηρω­ι­κή θυσία των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, η εργα­τι­κή τάξη έχει γρά­ψει με το ανε­ξί­τη­λο μελά­νι του αίμα­τός της τις πιο λαμπρές σελί­δες του ταξι­κού αγώ­να, της οργα­νω­μέ­νης πάλης και της διεκ­δί­κη­σης, που καμιά κρα­τι­κή και εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και κατα­στο­λή δεν μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει», υπεν­θυ­μί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή του.

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

Κάλεσμα από την ΟΒΣΑ

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Πρω­το­μα­γιάς καλεί η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ) τα σωμα­τεία και τις ενώ­σεις των επαγ­γελ­μα­τιών. Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τη συμ­με­το­χή στις κινη­το­ποι­ή­σεις στις 17 Απρί­λη, μαζί με τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, καλεί τους φορείς των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών να δώσουν συνέ­χεια στις αγω­νι­στι­κές τους πρωτοβουλίες.

«Την Τετάρ­τη 17 Απρί­λη δώσα­με άλλη μια μάχη για την προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος και της ζωής μας. Δώσα­με άλλη μια απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι όλα πάνε καλά και δεν κινεί­ται φύλ­λο. Στεί­λα­με μήνυ­μα κατα­δί­κης για τη συμ­με­το­χή της χώρας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή και δηλώ­σα­με την υπο­στή­ρι­ξή μας στον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Διεκ­δι­κή­σα­με την κατάρ­γη­ση του φορο­λο­γι­κού εκτρώ­μα­τος, των τρα­πε­ζι­κών χαρα­τσιών, του ψηφια­κού λαβύ­ριν­θου για τους επαγγελματίες.

Λίγες βδο­μά­δες πριν από την κατά­θε­ση των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων δώσα­με άλλη μια δυνα­μι­κή μάχη και προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε για την επό­με­νη. Μαζί με τον υπό­λοι­πο λαό απαι­τή­σα­με την κατάρ­γη­ση των φόρων σε Ενέρ­γεια και τρό­φι­μα, την πλή­ρη δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για όλους», σημειώ­νει η ΟΒΣΑ. «Συνε­χί­ζου­με απο­φα­σι­στι­κά, δυνα­μι­κά, μαζι­κά και με αισιο­δο­ξία», κατα­λή­γει και καλεί στη συγκέ­ντρω­ση της Τετάρ­της 1η Μάη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο