Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ: Παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου αύριο στο υπουργείο Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον κατώτερο μισθό

Μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας και συνέ­ντευ­ξη Τύπου θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αύριο Τετάρ­τη 20 Μάρ­τη, στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, στις 12.30 το μεση­μέ­ρι, Ομο­σπον­δί­ες και πρω­το­βάθ­μια κλα­δι­κά συν­δι­κά­τα της Αττι­κής, προ­βάλ­λο­ντας τις διεκ­δι­κή­σεις για ουσια­στι­κές αυξή­σεις και για Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, με κατώ­τα­το μισθό τα 900 ευρώ.

Το κάλε­σμα που απευ­θύ­νε­ται σε Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και σωμα­τεία της Αττι­κής, «για να δώσου­με τη δική μας απά­ντη­ση στο θέμα του μισθού και να καθο­ρί­σου­με τη συνέ­χεια της αγω­νι­στι­κής μας δρά­σης και διεκ­δί­κη­σης», υπο­γρά­φουν: Η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλά­δας, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­το­τε­χνι­τών και Υπαλ­λή­λων Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων και Ποτών, η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλά­δας, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μετάλ­λου Ν. Αττι­κής και Εργα­ζο­μέ­νων Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Ν. Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας και το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Αττικής.

Σημειώ­νουν ότι οι εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού για την «αύξη­ση» του κατώ­τα­του μισθού, υλο­ποιώ­ντας την αντερ­γα­τι­κή νομο­θε­σία και τον κατά­πτυ­στο νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, μόνο αγα­νά­κτη­ση προ­κα­λούν στους εργα­ζό­με­νους, που βλέ­πουν το εισό­δη­μά τους καθη­με­ρι­νά να συρ­ρι­κνώ­νε­ται από την ακρί­βεια στα είδη πρώ­της ανά­γκης και ιδιαί­τε­ρα στα τρό­φι­μα, στην Ενέρ­γεια, στα καύσιμα.

Και ανα­δει­κνύ­ουν ότι η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί, με τα ψίχου­λα που θα προ­σθέ­σει στον κατώ­τα­το μισθό, να χρυ­σώ­σει το χάπι της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής που έχει «κατα­πιεί» τις τριε­τί­ες από το 2012 έως το 2023, τα δώρα των συντα­ξιού­χων και των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων, που ανα­γκά­ζει τους εργα­ζό­με­νους να πλη­ρώ­νουν όλο και πιο ακρι­βά για την Εκπαί­δευ­ση και την Υγεία που ιδιω­τι­κο­ποιού­νται περισ­σό­τε­ρο, για τα φάρ­μα­κα που ακρι­βαί­νουν, για τη συμ­με­το­χή στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σφα­γεία των λαών.

«Στον εμπαιγ­μό των εξαγ­γε­λιών του πρω­θυ­πουρ­γού», τονί­ζουν τα Σωμα­τεία, «οι εργα­ζό­με­νοι και τα σωμα­τεία τους θα απα­ντή­σουν προ­τάσ­σο­ντας τις δικές τους ανά­γκες και τη δική τους ζωή απέ­να­ντι στα κέρ­δη των κεφα­λαιο­κρα­τών που η κυβέρ­νη­ση υπηρετεί.

Όπως έκα­ναν και στη μεγά­λη απερ­γία της 28ης Φλε­βά­ρη, αφή­νο­ντας στην άκρη τον συν­δι­κα­λι­σμό του κοι­νω­νι­κού εται­ρι­σμού της ΓΣΕΕ, έτσι και τώρα θα απαι­τή­σουν ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, κατάρ­γη­ση της αντερ­γα­τι­κής νομο­θε­σί­ας, επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, υπο­γρα­φή κλα­δι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών συμ­βά­σε­ων, κατώ­τα­το μισθό στα 900 ευρώ».

Στη μάχη για την απεργία της 17ης Απρίλη

Παράλ­λη­λα, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία της Αττι­κής προ­ε­τοι­μά­ζουν την πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία της Τετάρ­της 17 Απρί­λη. Η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγ­μα και με κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση καλούν «να βγού­με μπρο­στά για αυξή­σεις στους μισθούς, για κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που υπο­νο­μεύ­ουν τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις! Για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους!».

Σε συμ­με­το­χή στην απερ­γία στις 17 Απρί­λη και στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ., στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, καλούν και εργα­τι­κά σωμα­τεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που δίνουν όλες τις δυνά­μεις τους για την επι­τυ­χία της.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο