Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024 Από τα ξημερώματα οι περιφρουρήσεις σε χώρους δουλειάς _ΦΩΤΟ

Από την COSCO
Από την COSCO

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και συν­δι­κά­τα σε όλη την χώρα έχουν ριχτεί στην μάχη της επι­τυ­χί­ας της σημε­ρι­νής 24ωρης πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής απεργίας.

Τονί­ζουν ότι η 1η Μάη είναι η μέρα — σύμ­βο­λο στον αγώ­να των εργα­τών όλου του κόσμου για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο. Είναι μέρα που τιμά­με τους νεκρούς της τάξης μας, τους ηρω­ι­κούς αγώ­νες και τις κατα­κτή­σεις του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στην ασί­γα­στη πάλη με το κεφά­λαιο. Είναι εμβλη­μα­τι­κή μέρα που η παγκό­σμια εργα­τι­κή τάξη ανα­νε­ώ­νει την από­φα­σή της για να συνε­χί­σει αυτόν τον ηρω­ι­κό αγώ­να ως τη νίκη.

Οι εργα­ζό­με­νοι βγαί­νουν ξανά στον δρό­μο δια­δη­λώ­νο­ντας για καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, αυξή­σεις μισθών και μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, αλλά και για απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, σε μια συγκυ­ρία που οι κίν­δυ­νοι για τους λαούς κλιμακώνονται.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2024: Όλοι σήμε­ρα στην απερ­γία, όλοι στις πρω­το­μα­γιά­τι­κες συγκεντρώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚΕ: Για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά του 2024

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο