Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο της Μπολόνια

Ο νεό­τε­ρος αλλά ακό­μη προ­σω­ρι­νός απο­λο­γι­σμός της έκρη­ξης που σημειώ­θη­κε σε κέντρο παρα­γω­γής υδροη­λε­κτρι­κής ενέρ­γειας σε τεχνη­τό φράγ­μα, έξω από την Μπο­λό­νια, είναι τέσ­σε­ρις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία των ερευ­νών, η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στο επί­πε­δο «μεί­ον οκτώ», τριά­ντα μέτρα κάτω από το τεχνη­τό φράγ­μα. Στο σημείο του τρα­γι­κού συμ­βά­ντος, επι­χει­ρούν εξή­ντα πυρο­σβέ­στες, πολ­λοί από τους οποί­ους δήλω­σαν στους δημο­σιο­γρά­φους ότι «πρό­κει­ται για τρα­γι­κό θέαμα».

Άλλοι πέντε εργα­ζό­με­νοι τραυ­μα­τί­στη­καν μετά το δυστύ­χη­μα που συνέ­βη στη λίμνη Σου­βιά­να. Η έκρη­ξη συνέ­βη κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών συντή­ρη­σης στο εργο­στά­σιο, του οποί­ου η κατα­σκευή ξεκί­νη­σε πριν από 100 χρόνια.

Ο γενι­κός εισαγ­γε­λέ­ας της Μπο­λό­νια Τζου­ζέ­πε Αμά­το τόνι­σε ότι μετά την ολο­κλή­ρω­ση των επι­χει­ρή­σε­ων παρο­χής βοή­θειας, θα ξεκι­νή­σει δικα­στι­κή έρευ­να για την εξα­κρί­βω­ση των αιτιών της έκρηξης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο