Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικό δυστύχημα στη ΛΑΡΚΟ — Νεκρός πατέρας τριών παιδιών

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στον χώρο των ηλε­κτρο­κά­μι­νων της βιο­μη­χα­νί­ας ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα. Ένας 55χρόνος πατέ­ρας τριών παι­διών που κατά­γε­ται από την περιο­χή και εργα­ζό­ταν για χρό­νια στη βιο­μη­χα­νία ανα­σύρ­θη­κε νεκρός, καθώς βρι­σκό­ταν πολύ κοντά την ώρα της έκρηξης.

Μέχρι στιγ­μής δεν δίδο­νται περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σε σχέ­ση με την έκρη­ξη. Σημειώ­νε­ται ότι στον ίδιο χώρο συνέ­βη ατύ­χη­μα και το πρωί της περα­σμέ­νης Δευ­τέ­ρας όταν κόπη­κε ένα συρ­μα­τό­σχοι­νο που μετα­φέ­ρει φορ­τω­μέ­νο τον κάδο του μεταλ­λεύ­μα­τος. Ωστό­σο η τύχη ήταν με την πλευ­ρά των ηλε­κτρο­λό­γων, οι οποί­οι είχαν απο­μα­κρυν­θεί από το σημείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο