Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικό Κέντρο Λαυρίου — Αν. Αττικής: Καλεί σε απομόνωση των νεοφασιστικών ομάδων παντού

«Απο­μο­νώ­νου­με τη δρά­ση των νεο­φα­σι­στι­κών ομά­δων σε κάθε γει­το­νιά, σύλ­λο­γο, σχο­λεία, παντού», τονί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής (ΕΚΛΑΑ), καθώς όπως ανα­φέ­ρει, «εδώ και κάποιους μήνες κάποιοι έχουν βγει από τις γνω­στές τους τρύ­πες στο Λαύ­ριο και εμφα­νί­ζο­νται ‑όπου τους δια­τά­ζουν οι καθο­δη­γη­τές τους- φασι­στι­κές ομα­δού­λες και επί­δο­ξοι μαχαι­ρο­βγάλ­τες, νοσταλ­γοί του Χίτλερ, οπα­δοί των φυλα­κι­σμέ­νων ναζί εγκλη­μα­τιών της Χρυ­σής Αυγής.

Με τον “αέρα” όλων των φανε­ρών και κρυ­φών μηχα­νι­σμών του συστή­μα­τος, αλλά και όσων τους χαϊ­δεύ­ουν τα αυτιά και τους βαφτί­ζουν από “αντι­συ­στη­μι­κούς” έως …“παρα­πλα­νη­μέ­νους”, στο­χο­ποιούν τους πρω­το­πό­ρους, την παρέμ­βα­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου, πανό και αφί­σες που καλούν σε αλλη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κ.ά.

Άλλω­στε, παι­διά και όπλα του συστή­μα­τος είναι οι φασί­στες, γι’ αυτό και στη­ρί­ζο­νται από όλες τις μεριές να χύνουν το φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο στη νεολαία».

«Επει­δή οι καθο­δη­γη­τές σας δεν σας τα έχουν πει καλά μάλ­λον, τα χώμα­τα που πατά­τε είναι ποτι­σμέ­να με το αίμα και τον ιδρώ­τα εργα­τών και εργα­τριών που πάλε­ψαν για όσα δικαιώ­μα­τα μας έχουν μεί­νει και απο­λαμ­βά­νου­με, έχουν δώσει αγώ­νες για να ζήσει καλύ­τε­ρα όλη η κοι­νω­νία, ανε­ξάρ­τη­τα ποιον συσχε­τι­σμό είχαν απέ­να­ντί τους ή ποιον αντί­πα­λο. Είναι χώμα­τα ποτι­σμέ­να με το δάκρυ των μανά­δων που κοι­τού­σαν τη Μακρό­νη­σο και περί­με­ναν τα παλι­κά­ρια τους, αν, πότε και πώς θα επι­στρέ­ψουν. Είναι χώμα­τα ποτι­σμέ­να με τους νεκρούς της Κατο­χής από τους ναζί Γερ­μα­νούς και τους φασί­στες Ιταλούς.

Αλλά είναι και χώμα­τα τιμη­μέ­να από τον λαό του Λαυ­ρί­ου, από όσους στη ζωή τους αντι­στά­θη­καν, από όσους νίκη­σαν τους κατα­κτη­τές, νίκη­σαν τον φασι­σμό και συνε­χί­ζουν να παλεύ­ουν μέχρι και σήμε­ρα για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών όλου του λαού, για καλύ­τε­ρους μισθούς και δικαιώ­μα­τα, Παι­δεία, Υγεία.

Δεν θα σας επι­τρέ­ψου­με να λερώ­νε­τε αυτά τα χώμα­τα», τονί­ζει το ΕΚΛΑΑ και προσθέτει:

«Την επό­με­νη βρω­μιά σας, θα την φέρου­με στα σπί­τια σας και στα μαγα­ζιά σας, οι έμπο­ροι ναρ­κω­τι­κών και οι μπου­κα­δό­ροι, που θεω­ρούν ότι έχουν πολι­τι­κή κάλυ­ψη, μαζί με τους αβα­ντα­δό­ρους τους, κρα­τι­κούς, “θεσμι­κούς” μηχα­νι­σμούς θα μας βρουν απέ­να­ντι τους.

Θα δώσου­με τη μάχη με τον λαό, τα Σωμα­τεία, τα Συν­δι­κά­τα, τους Συλ­λό­γους, σε κάθε χώρο δου­λειάς και νεο­λαί­ας, στα σχο­λεία για να γυρί­σε­τε πίσω εκεί που σας πρέ­πει, στο περι­θώ­ριο της κοι­νω­νι­κής ζωής, σε σκο­τει­νά λαγού­μια σαν τα ποντί­κια. Εκεί που πήγα­νε και οι πολι­τι­κοί σας πρό­γο­νοι, ατι­μα­σμέ­νοι δωσί­λο­γοι και ταγματασφαλίτες.

Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά με μεγά­λη ιστο­ρία. Εμείς τη γνω­ρί­ζου­με καλά, ίσως ήρθε η ώρα να τη μάθουν κι άλλοι».

Κατα­λή­γο­ντας το ΕΚΛΑΑ υπο­γραμ­μί­ζει: «Καλού­με όλους τους φορείς της Λαυ­ρε­ω­τι­κής και των άλλων περιοχών:

  • Απο­μο­νώ­νου­με τη δρά­ση των νεο­φα­σι­στι­κών ομά­δων σε κάθε γει­το­νιά, σύλ­λο­γο, σχο­λεία, παντού.
  • Κάνου­με υπό­θε­ση όλου του λαού την αντι­με­τώ­πι­ση τέτοιων φαι­νο­μέ­νων. Καμία ανο­χή. Η ανο­χή σημαί­νει συνε­νο­χή στο επό­με­νο έγκλη­μα, συνε­νο­χή στη δρά­ση και ανά­πτυ­ξη αυτών των ομάδων.
  • Παίρ­νου­με πρω­το­βου­λί­ες σε χώρους εκπαί­δευ­σης με αντί­στοι­χο περιεχόμενο.

Ούτε στο Λαύ­ριο ούτε που­θε­νά, τσα­κί­στε τους φασί­στες σε κάθε γειτονιά».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο