Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικό Κέντρο Πύργου: Από κοινού Διοίκηση στελεχών ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ — Χρυσαυγιτών!

Να μην δεί­ξουν οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός καμιά ανο­χή στους φασί­στες και σε όσους τους «ξεπλέ­νουν», τονί­ζει η ΤΕ Ηλεί­ας του ΚΚΕ με αφορ­μή τις εκλο­γές για την ανά­δει­ξη νέας Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Πύρ­γου, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Κυρια­κή και το γεγο­νός ότι βρέ­θη­καν μαζί σε κοι­νό ψηφο­δέλ­τιο στε­λέ­χη της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ — ΚΙΝΑΛ μαζί με Χρυσαυγίτες.

«Η κατρα­κύ­λα και ο εξευ­τε­λι­σμός της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Πύρ­γου δεν έχει στα­μα­τη­μό», ανα­φέ­ρει η ΤΕ, που ανα­λυ­τι­κά τονίζει:

«Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό της Ηλεί­ας την ίδια ώρα που είναι σε εξέ­λι­ξη η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από τα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής και όταν ο δικη­γό­ρος του Λαγού, Κ. Πλεύ­ρης χαι­ρε­τά ναζι­στι­κά όπο­τε βρει την ευκαι­ρία μέσα στην αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου, να συν­δια­λέ­γο­νται και να μοι­ρά­ζουν καρέ­κλες οι εκπρό­σω­ποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με τους Χρυασαυγίτες.

Στις εκλο­γές για νέα διοί­κη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Κυρια­κή 22 Γενά­ρη 2023 είδα­με να βρί­σκο­νται σε κοι­νό ψηφο­δέλ­τιο στε­λέ­χη της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μαζί με Χρυ­σαυ­γί­τες. Έτσι είδα­με να είναι υπο­ψή­φιοι και να εκλέ­γο­νται στην νέα διοί­κη­ση με το ψηφο­δέλ­τιο της “Αδέ­σμευ­της Κίνη­σης Εργα­ζο­μέ­νων” ο Μενέ­λα­ος Παπα­σω­τη­ρί­ου, πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΝΟΔΕ Ηλεί­ας και στέ­λε­χος σήμε­ρα της ΝΔ, η Χρύ­σα Ζού­πη μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει εκφρά­σει την επι­θυ­μία να είναι υπο­ψή­φια βου­λευ­τής Ηλεί­ας με το ΣΥΡΙΖΑ και τα γνω­στά στε­λέ­χη της ΠΑΣΚΕ Γιάν­νης Βέν­δρας και Νίκος Ορφα­νός νυν και πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου οι οποί­οι σήμε­ρα ακρο­βα­τούν ανά­με­σα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ μαζί με τον Πανα­γιώ­τη Στα­θά ο οποί­ος στις εκλο­γές του 2019 ήταν υπο­ψή­φιος με την Χρυ­σή Αυγή στο Δήμο Πύρ­γου. Ταυ­τό­χρο­να, για να μην χάσουν την ψήφο, νομι­μο­ποί­η­σαν σαν αντι­πρό­σω­πο για το Εργα­τι­κό Κέντρο και τον Ανδρέα Δημη­τρό­που­λο, υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Πύρ­γου με την Χρυ­σή Αυγή που και μέσα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Πύρ­γου συνε­χί­ζει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται την εγκλη­μα­τι­κή Οργά­νω­ση και την φασι­στι­κή ιδεολογία.

Οι πρα­κτι­κές αυτές δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία. Είναι η συνέ­χεια της πολι­τι­κής της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου που το έχει απα­ξιώ­σει στα μάτια των εργα­ζο­μέ­νων του Νομού. Έχει να μαζέ­ψει σε απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση πάνω από 5 άτο­μα πολ­λά χρό­νια. Το μόνο που τους ενδια­φέ­ρει είναι, με τις πλά­τες των κομ­μά­των που την πολι­τι­κή τους υπε­ρα­σπί­ζο­νται, να κάνουν νόθες εκλο­γές και να κρα­τά­νε την καρέ­κλα τους.

Το ΚΚΕ και το πραγ­μα­τι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα έχει διαρ­κές μέτω­πο στην πρά­ξη απέ­να­ντι στις εγκλη­μα­τι­κές ναζι­στι­κές οργα­νώ­σεις και σε αυτές τις πρα­κτι­κές. Πρω­το­στα­τεί ώστε να απο­μο­νω­θούν και να ξερι­ζω­θούν από κάθε χώρο δου­λειάς, γει­το­νιά και σχο­λείο. Έχει απο­δει­χθεί ότι μόνο το εργα­τι­κό – λαϊ­κό κίνη­μα με τη δρά­ση του μπο­ρεί να τις τσα­κί­σει, σημα­δεύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, στον “κόρ­φο” του οποί­ου βρί­σκει συστη­μα­τι­κά κατα­φύ­γιο το ναζι­στι­κό φίδι: Το σύστη­μα της εκμετάλλευσης.

Το ξέπλυ­μα των φασι­στών που μαρ­τυ­ρά­ει και τις σάπιες ιδέ­ες τους, θα πάρει ξανά από τον λαό περή­φα­νη απά­ντη­ση. Ο λαός μας δεν ξεχνά­ει, δεν κλεί­νει τα μάτια, ξέρει να παλεύ­ει στην πρώ­τη γραμ­μή στέλ­νο­ντας στα σκου­πί­δια τα κατα­κά­θια της κοινωνίας.

Αυτό που χρειά­ζε­ται σήμε­ρα είναι αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού, στις Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, στο Κίνη­μα, στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής!».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο