Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργοδοτική αυθαιρεσία, με πρόσχημα τα μέτρα για τον κορονάοϊό, καταγγέλλει το ΠΑΜΕ

Φαι­νό­με­να εντα­τι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας και εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, με πρό­σχη­μα τα μέτρα για τον κορο­νο­ϊό καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση της η Γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, καταγ­γέλ­λο­νται υπο­στε­λέ­χω­ση, κενά και ελλεί­ψεις σε μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας σε δομές υγεί­ας , ελα­στι­κο­ποί­η­ση και υπερ­βά­σεις ωρα­ρί­ων στο χώρο του εμπο­ρί­ου, ιδιαί­τε­ρα σε σού­περ μάρ­κετ, καθώς και η δυνα­τό­τη­τα να μη δηλώ­νε­ται άμε­σα από τον εργο­δό­τη η υπε­ρερ­γα­σία στο σύστη­μα “Εργά­νη”.

Στην ανα­κοί­νω­ση γίνε­ται ανα­φο­ρά σε ιδιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση ξενο­δο­χεια­κών και μονά­δων υγεί­ας, η οποία προ­τρέ­πει εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα, που μεγα­λώ­νει παι­δί σε μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια να κάνει χρή­ση της κανο­νι­κής, αντί να της χορη­γή­σει άδεια ειδι­κού σκο­πού, «με απο­τέ­λε­σμα να ανα­γκα­στεί να εργα­στεί σε κλι­νι­κή μαζί με το παι­δί της». Επί­σης, ανα­φέ­ρε­ται σε εται­ρία παρα­γω­γής καπνι­κών προ­ϊ­ό­ντων στο Κιλ­κίς που παρέ­χει υπο­χρε­ω­τι­κά κανο­νι­κή άδεια σε εργα­ζό­με­νους και σε άλλη εται­ρία, η οποία κάλε­σε το προ­σω­πι­κό της εκτά­κτως για εργα­σία το προη­γού­με­νο Σάββατο.

«Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να απο­τε­λέ­σει η επι­δη­μία αυτή μια νέα αφορ­μή για μια σει­ρά μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες, εται­ρεί­ες και επι­χει­ρή­σεις να μας αφαι­ρέ­σουν δικαιώ­μα­τα, ή να μας ξεζου­μί­ζουν» υπο­γραμ­μί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΜΕ και προ­στί­θε­ται: «Πλη­ρώ­σα­με στη κρί­ση τους, συνε­χί­στη­κε στην ανά­πτυ­ξή τους δεν θα την πλη­ρώ­σου­με και στην περί­ο­δο της πανδημίας».

Υπο­στη­ρί­ζε­ται, ακό­μη, ότι, σε αντί­θε­ση με άλλους στην υπό­λοι­πη χώρα, ο συντο­νι­στής της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης «δεν έχει προ­βεί στην έκδο­ση της σχε­τι­κής από­φα­σης για την προ­σαρ­μο­γή της λει­τουρ­γί­ας των υπη­ρε­σιών», με απο­τέ­λε­σμα οι προϊ­στά­με­νοί τους να μην την εξει­δι­κεύ­ουν «και οι υπη­ρε­σί­ες να λει­τουρ­γούν σε πλή­ρη σύν­θε­ση, με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για την υγεία χιλί­ων οκτα­κο­σί­ων εργα­ζο­μέ­νων» της.

Τέλος, ανα­φέ­ρε­ται ότι οι εργα­ζό­με­νοι — «ωφε­λού­με­νοι» των κοι­νω­φε­λών προ­γραμ­μά­των του ΟΑΕΔ δεν έχουν τα ίδια εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, με τους άλλους συνα­δέλ­φους τους, ενώ απο­λύ­σεις από εργο­λά­βο της ΕΚΜΕ, με αφορ­μή την πτώ­ση της δου­λειάς, καταγ­γέλ­λο­νται από συν­δι­κά­το στο χώρο του μετάλλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο