Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερειστική και προκλητική η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου — Επιμένει στην πρότασή της

Σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία στο Εφε­τείο επί των ανα­στο­λών ποι­νής των κατα­δι­κα­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών. Τον λόγο πήρε η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας, η οποία χαρα­κτή­ρι­σε «έντο­νο το ύφος» με το οποίο της απευ­θύν­θη­κε χθες η πρό­ε­δρος και επα­νέ­λα­βε για­τί πρό­τει­νε ανα­στο­λή έκτι­σης της ποι­νής όλων των χρυ­σαυ­γι­τών, πλην του Ρου­πα­κιά, μέχρι την εκδί­α­κα­ση της υπό­θε­σης σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Επα­νέ­λα­βε ότι έχουν γνω­στή δια­μο­νή, δεν είναι ύπο­πτοι φυγής, θα υπο­στούν ανε­πα­νόρ­θω­τη βλά­βη και άλλα.

«Επει­δή ανα­φερ­θή­κα­τε στον Νικό­λαο Μιχα­λο­λιά­κο, που κατα­δι­κά­στη­κε σε ηλι­κία 22 ετών, η πρά­ξη αφο­ρά κατο­χή εκρη­κτι­κών πυρο­τε­χνη­μά­των για την οποία του επι­βλή­θη­κε ποι­νή έντε­κα μηνών. Και όχι για έκρη­ξη όπως ανέ­φε­ραν σε ΜΜΕ συνή­γο­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ανοί­κειες προς το πρό­σω­πό μου φρά­σεις», πρό­σθε­σε η εισαγγελέας.

Επι­θε­τι­κή και ως προς τους δικη­γό­ρους της Πολι­τι­κής Αγω­γής, η Οικο­νό­μου υπο­στή­ρι­ξε ότι: «Παρα­βιά­ζουν κάθε κανό­να δεο­ντο­λο­γί­ας οι συνή­γο­ροι που κάνουν δηλώ­σεις, που επι­βάλ­λουν μετριο­πά­θεια, κατα­θέ­το­ντας συκο­φα­ντι­κές εκφρά­σεις επει­δή δεν τους αρέ­σουν οι τοπο­θε­τσή­σεις της εισαγ­γε­λέ­ως της έδρας»

Εισαγ­γε­λέ­ας για Λαγό: «Δεν παρα­βί­α­σε εκ προ­θέ­σε­ως τους περιο­ρι­στι­κούς όρους»

Εμμέ­νει η εισαγ­γε­λέ­ας στην πρό­τα­ση για ανα­στο­λή στους δολο­φό­νους του Λουκμάν

Οικο­νό­μου σχε­τι­κά με το βού­λευ­μα του 2015:

Σχε­τι­κά με το βού­λευ­μα για τον Λαγό, η εισαγ­γε­λέ­ας υπο­στη­ρί­ξε ότι «το βού­λευ­μα έκρι­νε ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος έχει μόνι­μη κατοι­κία, δεν έχει κάνει προ­πα­ρα­σκευ όρους. Όσον αφο­ρά την παρα­βί­α­ση του 2015, έλα­βε χώρα διό­τι ο κατη­ρο­γού­με­νος είχε την πεποί­θη­ση ότι δεν προ­έ­βαι­νε σε παρα­βί­α­ση των όρων του»

Πρό­σθε­σε ότι «με τις ανω­τέ­ρω παρα­δο­χές το δικα­στι­κό συμ­βού­λιο αντι­κα­τέ­στη­σε με περιο­ρι­στι­κούς όρους την προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση. Στην συνέ­χεια το βού­λευ­μα υιο­θέ­τη­σε την παρα­δο­χή και του επέ­τρε­ψε να μετα­βαί­νει στις βρυ­ξέλ­λες ως εκλε­γέ­ντος στο ευρω­παϊ­κό Κοιν­βού­λιο. Είναι προ­φα­νές ότι κρί­θη­κε κυριαρ­χι­κώς ότι ο κατη­γο­ρύ­με­νος δεν παρα­βί­α­σε εκ προ­θέ­σε­ως τους όρους. Συνε­πώς ποια παρα­πλά­νη­ση επήλ­θε του δικα­στη­ρί­ου σας από την εισαγ­γε­λέα της έδρας, όταν δύο φορές έκρι­ναν ότι δεν υπήρ­ξε εκ προ­θέ­σε­ως παρα­βί­α­ση των όρων;»

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το βού­λευ­μα 1184/2015 του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών Αθη­νών ανα­φέ­ρει ότι ο Γιάν­νης Λαγός παρα­βί­α­σε τρεις φορές τους περιο­ρι­στι­κούς όρους που του είχαν επι­βλη­θεί μετά το πέρας της προ­σω­ρι­νής του κρά­τη­σης. Μετα­ξύ άλλων το βού­λευ­μα Εφε­τών ανα­φέ­ρει ότι πρό­κει­ται για «συνει­δη­τή παρά­βα­ση των όρων».

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο