Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερευνα: Η φυτοφαγική διατροφή μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου στους άνδρες

Μια υγι­ής φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή με πολ­λά λαχα­νι­κά, φρού­τα, όσπρια και δημη­τρια­κά ολι­κής άλε­σης σχε­τί­ζε­ται με μειω­μέ­νο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέ­ρου (ορθο­κο­λι­κού) στους άνδρες, αλλά όχι στις γυναί­κες, δεί­χνει μια νέα νοτιο­κο­ρε­α­τι­κή-αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέτη.

Οι ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου Kyung Hee, με επι­κε­φα­λής τον Jihye Kim, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ιατρι­κό περιο­δι­κό “BMC Medicine”, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για σχε­δόν 80.000 άνδρες στις ΗΠΑ με μέση ηλι­κία 60 ετών.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι όσοι έκα­ναν σε καθη­με­ρι­νή βάση τη μεγα­λύ­τε­ρη φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή, είχαν κατά μέσο όρο 22% μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέ­ρου, σε σύγκρι­ση σε με εκεί­νους που έκα­ναν τη μικρό­τε­ρη φυτο­φα­γία. Από την άλλη, δεν βρέ­θη­κε ανά­λο­γη συσχέ­τι­ση μετα­ξύ φυτο­φα­γί­ας-καρ­κί­νου εντέ­ρου στις γυναί­κες, όπως έδει­ξε η ανά­λυ­ση στοι­χεί­ων για 93.475 γυναί­κες με μέση ηλι­κία 59 ετών.

Ο δρ Κιμ δήλω­σε ότι “ο ορθο­κο­λι­κός καρ­κί­νος είναι ο τρί­τος συχνό­τε­ρος παγκο­σμί­ως και ο κίν­δυ­νος ανά­πτυ­ξης του στη διάρ­κεια της ζωής αφο­ρά μία πιθα­νό­τη­τα στις 23 για τους άνδρες και μία στις 25 για τις γυναί­κες. Προη­γού­με­νες έρευ­νες είχαν παρά­σχει ενδεί­ξεις ότι οι φυτο­φα­γι­κές δίαι­τες μπο­ρούν να παί­ξουν ρόλο στην πρό­λη­ψη του εν λόγω καρ­κί­νου. Τα ευρή­μα­τα μας δεί­χνουν ότι η μια υγι­ής φυτο­φα­γι­κή δίαι­τα σχε­τί­ζε­ται όντως με μειω­μέ­νο κίν­δυ­νο ορθο­κο­λι­κού καρκίνου”.

“Εικά­ζου­με ότι οι αντιο­ξει­δω­τι­κές ουσί­ες που υπάρ­χουν σε τρο­φές όπως τα φρού­τα, τα λαχα­νι­κά και τα πλή­ρη δημη­τρια­κά, μπο­ρούν να συμ­βά­λουν στη μεί­ω­ση του καρ­κί­νου του παχέ­ος εντέ­ρου κατα­στέλ­λο­ντας τη χρό­νια φλεγ­μο­νή που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε καρ­κί­νο”, πρόσθεσε.

Οι ερευ­νη­τές επε­σή­μα­ναν επί­σης ότι η μελ­λο­ντι­κή έρευ­να θα διε­ρευ­νή­σει τους γενε­τι­κούς και περι­βαλ­λο­ντι­κούς παρά­γο­ντες που μπο­ρούν να επη­ρε­ά­σουν τη σχέ­ση ανά­με­σα στη φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή και στον κίν­δυ­νο ορθο­κο­λι­κού καρκίνου.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο