Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερευνητές απαντούν στο ερώτημα πώς έμοιαζαν τα πρώτα ζώα

Κάνο­ντας ανά­λυ­ση χρω­μο­σω­μά­των μια ομά­δα ερευ­νη­τών απα­ντά στο ερώ­τη­μα του πώς έμοια­ζαν τα πρώ­τα ζώα, από τα οποία δημιουρ­γή­θη­κε έπει­τα η ποι­κι­λο­μορ­φία των ζώων στον κόσμο σήμε­ρα. Αυτά τα πρώ­τα ζώα ήταν κτε­νο­φό­ρα και όχι σφουγ­γά­ρια, λένε.

Για περισ­σό­τε­ρο από έναν αιώ­να οι βιο­λό­γοι ανα­ρω­τιού­νταν πώς ήταν τα πρώ­τα ζώα, όταν πρω­το­εμ­φα­νί­στη­καν στους αρχαί­ους ωκε­α­νούς πριν από μισό δισε­κα­τομ­μύ­ριο χρό­νια. Ψάχνο­ντας ανά­με­σα στα σημε­ρι­νά ζώα που μοιά­ζουν με πρω­τό­γο­να, οι επι­στή­μο­νες περιό­ρι­σαν στα­δια­κά τις πιθα­νό­τη­τες σε δύο ομά­δες: τα σφουγ­γά­ρια, που περ­νούν ολό­κλη­ρη την ενή­λι­κη ζωή τους σε ένα σημείο φιλ­τρά­ρο­ντας την τρο­φή από το θαλασ­σι­νό νερό, και τα κτε­νο­φό­ρα (comb jellies), αδη­φά­γα αρπα­κτι­κά που κινού­νται στους ωκε­α­νούς του κόσμου σε ανα­ζή­τη­ση τροφής.

Σε νέα μελέ­τη, που δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό «Nature», οι ερευ­νη­τές χρη­σι­μο­ποιούν μια νέα προ­σέγ­γι­ση βασι­σμέ­νη στην οργά­νω­ση των γονι­δί­ων σε χρω­μο­σώ­μα­τα για να δώσουν την απά­ντη­ση: τα κτε­νο­φό­ρα ήταν η πρώ­τη γενε­α­λο­γι­κή γραμ­μή, από την οποία προ­έ­κυ­ψαν οι δια­κλα­δώ­σεις στο δέντρο των ζώων. Ακο­λού­θη­σαν τα σφουγ­γά­ρια και στη συνέ­χεια η δια­φο­ρο­ποί­η­ση όλων των άλλων ζώων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της γενε­α­λο­γί­ας που οδη­γεί στον άνθρωπο.

«Ο πιο πρό­σφα­τος κοι­νός πρό­γο­νος όλων των ζώων έζη­σε πιθα­νό­τα­τα πριν από 600 ή 700 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια. Είναι δύσκο­λο να γνω­ρί­ζου­με πώς ήταν, επει­δή ήταν ζώα με μαλα­κό σώμα και δεν άφη­σαν άμε­σο αρχείο απο­λι­θω­μά­των. Μπο­ρού­με όμως να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με συγκρί­σεις μετα­ξύ των ζώων που υπάρ­χουν σήμε­ρα για να μάθου­με για τους κοι­νούς μας προ­γό­νους», δηλώ­νει ο Ντά­νιελ Ρόκ­σαρ, καθη­γη­τής Μορια­κής και Κυτ­τα­ρι­κής Βιο­λο­γί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο της Καλι­φόρ­νιας στο Μπέρ­κλεϊ και ένας από τους συγ­γρα­φείς της δημο­σί­ευ­σης. «Είναι συναρ­πα­στι­κό. Κοι­τά­με πίσω βαθιά στον χρό­νο, όπου δεν έχου­με καμία ελπί­δα να βρού­με απο­λι­θώ­μα­τα, αλλά συγκρί­νο­ντας τα γονι­διώ­μα­τα, μαθαί­νου­με πράγ­μα­τα γι’ αυτούς τους πολύ πρώ­ι­μους προ­γό­νους», προσθέτει.

Τα περισ­σό­τε­ρα γνω­στά ζώα που ονο­μά­ζο­νται αμφί­πλευ­ρα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των σκου­λη­κιών, των μυγών, των μαλα­κί­ων, των σπον­δυ­λω­τών, ακό­μα και του ανθρώ­που, έχουν κεφά­λι με κεντρι­κό εγκέ­φα­λο, έντε­ρο που εκτεί­νε­ται από το στό­μα έως τον πρω­κτό, μύες και άλλα κοι­νά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που είχαν ήδη εξε­λι­χθεί από την επο­χή της περί­φη­μης «Κάμ­βριας έκρη­ξης», οπό­τε δημιουρ­γή­θη­κε το ζωι­κό βασίλειο.

Άλλα ζώα, ωστό­σο, όπως οι μέδου­σες, οι θαλάσ­σιες ανε­μώ­νες, τα σφουγ­γά­ρια και τα κτε­νο­φό­ρα, έχουν απλού­στε­ρο σχε­δια­σμό σώμα­τος. Δεν δια­θέ­τουν καθο­ρι­σμέ­νο εγκέ­φα­λο και μπο­ρεί να μην έχουν καν νευ­ρι­κό σύστη­μα ή μύες, αλλά εξα­κο­λου­θούν να μοι­ρά­ζο­νται τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά γνω­ρί­σμα­τα των ζώων, κυρί­ως την ανά­πτυ­ξη πολυ­κυτ­τα­ρι­κών σωμά­των από ένα γονι­μο­ποι­η­μέ­νο ωάριο.

Η εξε­λι­κτι­κή σχέ­ση μετα­ξύ αυτών των δια­φο­ρε­τι­κών πλα­σμά­των υπήρ­ξε αμφι­λε­γό­με­νη. Με την ανά­πτυ­ξη της αλλη­λου­χί­ας του DNA οι βιο­λό­γοι μπό­ρε­σαν να συγκρί­νουν τις αλλη­λου­χί­ες των γονι­δί­ων που μοι­ρά­ζο­νται τα ζώα για να κατα­σκευά­σουν ένα γενε­α­λο­γι­κό δέντρο που δεί­χνει πώς τα ζώα και τα γονί­διά τους εξε­λί­χθη­καν με την πάρο­δο του χρό­νου. Ωστό­σο, παρέ­με­νε το ερώ­τη­μα για το εάν τα σφουγ­γά­ρια ή τα κτε­νο­φό­ρα ήταν το πρώ­το κλα­δί των ζώων.

Η κατα­νό­η­ση των σχέ­σε­ων μετα­ξύ των γενε­α­λο­γι­κών γραμ­μών των ζώων θα βοη­θή­σει τους επι­στή­μο­νες να μελε­τή­σουν και το πώς εξε­λί­χθη­καν βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της βιο­λο­γί­ας των ζώων με την πάρο­δο του χρό­νου, όπως το νευ­ρι­κό σύστη­μα, οι μύες και το πεπτι­κό σύστη­μα, ανα­φέ­ρουν οι ερευνητές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο