Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: “Ελλάδα, συμμαζέψου”

Με νέες δηλώ­σεις, στις οποί­ες προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν κρα­τά ψηλά την έντα­ση στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά δεί­χνο­ντας ότι το αφή­γη­μα του εφη­συ­χα­σμού που καλ­λιερ­γού­σε η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν ευστα­θεί στο ελάχιστον.

«Δια­κό­ψα­με τις Συνε­δριά­σεις του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας με την Ελλά­δα; Το ανα­κοι­νώ­σα­με αυτό; Τι σημαί­νει αυτό; Σημαί­νει “Ελλά­δα, συμ­μα­ζέ­ψου”. Δεν συμ­μα­ζεύ­τη­κες, οπό­τε καταρ­γή­σα­με το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο συνερ­γα­σί­ας», ανέ­φε­ρε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, ο οποί­ος επα­νήλ­θε και στις προ­σω­πι­κές ανα­φο­ρές στον Έλλη­να πρωθυπουργό.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Yeni Safak» επι­στρέ­φο­ντας από ταξί­δι στο Αζερ­μπαϊ­τζάν, είπε σε δημο­σιο­γρά­φους «o Μητσο­τά­κης δεν είναι πλέ­ον συνο­μι­λη­τής μου. […] «ας μην βάλου­με τρί­τες χώρες ή πρό­σω­πα ανά­με­σά μας, θα το υπο­σχε­θείς. Θα περά­σουν 15 μέρες μετά, θα πας στις ΗΠΑ, θα μιλή­σεις κατά της Τουρ­κί­ας στο αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο. Τι είναι αυτό; Για το χει­ρο­κρό­τη­μα πήγε εκεί. Συγ­γνώ­μη. Δεν μπο­ρού­με να κάνου­με τίπο­τα με αυτούς».

«Yπάρ­χει μόνο ένα πράγ­μα να κάνου­με. Είμα­στε φίλοι με αυτούς που είναι φίλοι μαζί μας, αλλά πρέ­πει να ξέρουν καλά πως θα κάνου­με ό,τι χρειά­ζε­ται με αυτούς που μας βλέ­πουν ως εχθρό», υπο­γράμ­μι­σε ο Τούρ­κος πρόεδρος.

Επι­πλέ­ον, εντάσ­σο­ντας εκ νέου στο κάδρο και το ΝΑΤΟ, ο Ερντο­γάν έστρε­ψε τα πυρά του και στις ΗΠΑ:

«Η Ελλά­δα είχε εγκα­τα­λεί­ψει το ΝΑΤΟ στο παρελ­θόν και η τότε τουρ­κι­κή διοί­κη­ση άνοι­ξε τον δρό­μο για την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ ξανά. Η Ελλά­δα έλε­γε τα ίδια, έλε­γε ότι δεν θα γίνει τίπο­τα. Κοι­τάξ­τε, αυτήν την στιγ­μή η Ελλά­δα χρω­στά­ει στην Ευρώ­πη περί­που 400 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ αυτήν την στιγ­μή έχουν 9 βάσεις στην Ελλά­δα, 5+4… Λοι­πόν, ενα­ντί­ον ποιων δημιουρ­γού­νται αυτές οι βάσεις, για­τί υπάρ­χουν αυτές οι βάσεις; Να τι λένε: “Ενά­ντια στη Ρωσία…” Ψέμα­τα… Δεν είναι ειλι­κρι­νείς. Μπρο­στά σε όλα αυτά είναι εμφα­νής η στά­ση τους απέ­να­ντι στην Τουρ­κία. Eίδα­τε τι έκα­ναν στον Μητσο­τά­κη τις προ­άλ­λες. Στην Αμε­ρι­κή άνοι­ξαν τις πόρ­τες της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων και της Γερου­σί­ας και τον έβα­λαν να μιλή­σει εκεί. Σε αυτήν την ομι­λία χει­ρο­κρό­τη­σαν; Toν χει­ρο­κρό­τη­σαν. Μέσα σε αυτά έφε­ραν πάλι και το θέμα των F‑16; Το έφε­ραν…», πρόσθεσε.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο