Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Η Ρωσία είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό

Η Ρωσία είναι πρό­θυ­μη να τερ­μα­τί­σει τη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, δήλω­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν σε συνέ­ντευ­ξή του στο PBS τη Δευτέρα.

Ερω­τη­θείς από δημο­σιο­γρά­φο του PBS πόσο γρή­γο­ρα βλέ­πει τη σύγκρου­ση να τελειώ­νει, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε πως «στο Ουζ­μπε­κι­στάν, συνα­ντή­θη­κα με τον πρό­ε­δρο Πού­τιν και είχα­με πολύ εκτε­νείς συζη­τή­σεις μαζί του» και πρό­σθε­σε πως ο Βλ. Πού­τιν του έδει­ξε «ότι είναι πρό­θυ­μος να τελειώ­σει αυτό το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό». Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι «συνει­δη­το­ποί­η­σα ότι θέλουν πραγ­μα­τι­κά να τελειώ­σουν αυτή την επι­χεί­ρη­ση το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό». Είπε ακό­μα ότι οι ουκρα­νι­κές αρχές θα πρέ­πει να εντα­χθούν στις φιλο­δο­ξί­ες του Πού­τιν και να είναι «στην ίδια κατα­νό­η­ση» μαζί του.

Επι­πλέ­ον, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε ότι τώρα το τεχνι­κό επι­τε­λείο ασχο­λεί­ται με το θέμα της διά­θε­σης ρωσι­κών αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων στις διε­θνείς αγορές.

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη, ο Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι η χώρα του «θα φρο­ντί­σει τον εαυ­τό της» εάν δεν πάρει μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη F‑16 από την Ουάσιγκτον.

Ανέ­φε­ρε ότι το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ασκεί πιέ­σεις για αυτό, πεί­θο­ντας το Κογκρέ­σο ότι η συμ­φω­νία «εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της Ουά­σιγ­κτον». Σύμ­φω­να με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο, ο Αμε­ρι­κα­νός ομό­λο­γός του Τζο Μπάι­ντεν υπο­σχέ­θη­κε να επι­λύ­σει το ζήτη­μα με τα F‑16. «Ξέρω ότι ο Μπάι­ντεν το βλέ­πει θετι­κά», είπε ο Ερντογάν.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι, εκτός από τα F‑16, η Τουρ­κία δεν έχει κανέ­να πρό­βλη­μα με τις ΗΠΑ.

Ο Ερντο­γάν τόνι­σε ότι θα δια­πραγ­μα­τευ­τεί για την έντα­ξη στον Οργα­νι­σμό Συνερ­γα­σί­ας της Σαγκά­ης. Σύμ­φω­να με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο, αυτή η κίνη­ση ενδέ­χε­ται να συζη­τη­θεί σε πιο προ­χω­ρη­μέ­νο επί­πε­δο στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στην Ινδία, η οποία φιλο­ξε­νεί την επό­με­νη σύνο­δο κορυφής.

Δήλω­σε ότι «θα δια­πραγ­μα­τευ­τώ με όλες τις χώρες. Είμα­στε όλοι μέρος αυτού του κόσμου. Όταν κάνα­με συνα­ντή­σεις με μέλη της ΕΕ, δεν λάβα­με ερω­τή­σεις όπως “Για­τί συνα­ντη­θή­κα­τε μαζί τους;”

Είπε επί­σης ότι θα συνε­χί­σει να συνα­ντά τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, τον Κινέ­ζο Πρό­ε­δρο Σι Τζιν­πίνγκ και τον Ινδό πρω­θυ­πουρ­γό Ναρέ­ντρα Μόντι, είτε αρέ­σει είτε όχι στην ΕΕ.

TASS, Ren.tv μέσω 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο