Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι διπλω­μα­τι­κές αντι­προ­σω­πεί­ες της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας δεν πρέ­πει καν να μπουν στον κόπο να ταξι­δέ­ψουν στην Άγκυ­ρα για να πεί­σουν την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση να εγκρί­νει την υπο­ψη­φιό­τη­τά τους για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

Σε σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου, ο Ερντο­γάν τόνι­σε πως η Τουρ­κία δεν θα εγκρί­νει την υπο­ψη­φιό­τη­τα των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας μάλι­στα τη Σου­η­δία «εκκο­λα­πτή­ριο» τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων και υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι είχε «τρο­μο­κρά­τες» στο κοι­νο­βού­λιο της.

«Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει ξεκά­θα­ρη θέση απέ­να­ντι σε τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις», είπε ο Ερντο­γάν. «Πώς μπο­ρού­με να τις εμπι­στευ­τού­με;» διερωτήθηκε.

Το σου­η­δι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε νωρί­τε­ρα ότι διπλω­μά­τες από τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία σχε­διά­ζουν να ταξι­δέ­ψουν στην Τουρ­κία για συνο­μι­λί­ες προ­κει­μέ­νου να καμ­φθούν οι αντιρ­ρή­σεις της Άγκυρας.

«Έρχο­νται για να μας πεί­σουν; Με συγ­χω­ρεί­τε, αλλά δεν θα πρέ­πει καν να μπουν στον κόπο», δια­μή­νυ­σε ο Ερντογάν.

Η Άγκυ­ρα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η Σου­η­δία και η Φιν­λαν­δία προ­σφέ­ρουν κατα­φύ­γιο σε άτο­μα που συν­δέ­ο­νται με «τρο­μο­κρα­τι­κές» οργα­νώ­σεις — όπως το Εργα­τι­κό Κόμ­μα του Κουρ­δι­στάν (PKK) και το Κίνη­μα του Φετου­λάχ Γκιου­λέν, τον οποίο η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση κατη­γο­ρεί πως ενορ­χή­στρω­σε την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του 2016.

Εν τω μετα­ξύ, η τουρ­κι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε σήμε­ρα ότι η Σου­η­δία και η Φιν­λαν­δία δεν ενέ­κρι­ναν την έκδο­ση στην Τουρ­κία 33 ατό­μων που η Άγκυ­ρα κατη­γο­ρεί για δια­συν­δέ­σεις με το PKK και τον Φετου­λάχ Γκιουλέν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο