Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Η Τουρκία διασώζει πρόσφυγες που η Ελλάδα αφήνει να πνιγούν

Νέες κατη­γο­ρί­ας κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αφή­νει πρό­σφυ­γες «να πνι­γούν» στο Αιγαίο, ενώ η Τουρ­κία προ­σπα­θεί να τους «δια­σώ­σει».

Οι ζωές των ξερι­ζω­μέ­νων έχουν γίνει εργα­λείο προ­ώ­θη­σης των συμ­φε­ρό­ντων αστι­κών τάξε­ων με βάση τη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας και το απο­τέ­λε­σμα είναι οι ατε­λεί­ω­τες τρα­γω­δί­ες με πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες σε στε­ριά και θάλασ­σα. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα οι εγκλω­βι­σμέ­νοι στον Εβρο.

Ο Τ. Ερντο­γάν μιλώ­ντας σε Τελε­τή Απο­φοί­τη­σης Αξιω­μα­τι­κών της Προ­ε­δρί­ας και Υπα­ξιω­μα­τι­κών της Ακα­δη­μί­ας Χωρο­φυ­λα­κής και Λιμε­νι­κού Σώμα­τος δήλω­σε πώς «41.000 άτο­μα πήγαν να πεθά­νουν στη θάλασ­σα, προ­σπα­θώ­ντας να δια­σχί­σουν το Αιγαίο», σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Anadolu.

«Με τις εξαι­ρε­τι­κές προ­σπά­θειες της ακτο­φυ­λα­κής μας, απο­τρέ­ψα­με θανά­τους στο Αιγαίο. Τα τελευ­ταία δύο χρό­νια έχου­με σώσει τις ζωές 41.000 ανθρώ­πων, κυρί­ως γυναι­κών και παι­διών, των οποί­ων οι βάρ­κες βυθί­στη­καν και η Ελλά­δα τους άφη­σε να πεθά­νουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ακό­μα, ανα­φε­ρό­με­νος στους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας, ανέ­φε­ρε ότι «εάν κάποιος εξα­κο­λου­θεί να επι­κρί­νει τις και­νο­το­μί­ες μας στην αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία παρά το γεγο­νός ότι βλέ­πει τη στρα­τιω­τι­κή συσ­σώ­ρευ­ση στην Ελλά­δα, σημαί­νει ότι έχει χάσει τη στρα­τη­γι­κή του διορατικότητα».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο