Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Νέα φραστική επίθεση κατά της Ελλάδας — Εφησυχασμό καλλιεργεί ο Κ. Μητσοτάκης

Συνε­χί­ζει ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, την επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή κατά της Ελλά­δας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πόσο έωλο είναι το κλί­μα εφη­συ­χα­σμού που καλ­λιερ­γεί η ελλη­νι­κή κυβέρνηση.

Μετά την προ­σευ­χή της Παρα­σκευ­ής, ο Ρ. Τ. Ερντο­γάν επα­νέ­λα­βε πως δεν σκο­πεύ­ει να έχει καμία συνο­μι­λία με την ελλη­νι­κή πλευ­ρά, όπως μετα­δί­δει η τουρ­κι­κή εφη­με­ρί­δα «Yeni Safak».

«Έχω πει ότι δεν θα ξανα­συ­να­ντη­θώ μαζί τους, αν δεν βρε­θεί μπρο­στά μου ένας έντι­μος πολι­τι­κός. Τελειώ­σα­με τις συνα­ντή­σεις μας με την Ελλά­δα» δήλω­σε. «Από εδώ και εμπρός η Ελλά­δα ας φρο­ντί­σει τον εαυ­τό της», πρόσθεσε.

Νωρί­τε­ρα, ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, δήλω­σε κατά τη συνά­ντη­σή του με τον πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Ν. Ανα­στα­σιά­δη, ότι οι  ανοι­χτοί δίαυ­λοι επι­κοι­νω­νί­ας «δεν πρέ­πει ποτέ να κλεί­νουν», ενώ επι­κα­λέ­στη­κε ως «ασπί­δα προ­στα­σί­ας» τις «ισχυ­ρές συμ­μα­χί­ες» και την «συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην ευρω­παϊ­κή οικο­γέ­νεια», δηλα­δή όλους αυτούς που κάνουν πλά­τες στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, στο όνο­μα της δια­σφά­λι­σης της ΝΑΤΟι­κής συνοχής.

Απευ­θυ­νό­με­νος στον Ν. Ανα­στα­σιά­δη, ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός του είπε ότι έχει δίκιο να λέει ότι «η άμυ­νά μας, της Ελλά­δας και της Κύπρου, απέ­να­ντι σε οποιεσ­δή­πο­τε ανα­θε­ω­ρη­τι­κές δια­θέ­σεις είναι το Διε­θνές Δίκαιο».

Και συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι «είναι οι ισχυ­ρές μας συμ­μα­χί­ες, είναι η συμ­με­το­χή μας στην ευρω­παϊ­κή οικο­γέ­νεια. Και με ήρε­μη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και ψυχραι­μία θα αντι­πα­ρερ­χό­μα­στε πάντα οποια­δή­πο­τε ρητο­ρι­κή ξεφεύ­γει από τους κανό­νες της καλής διπλω­μα­τι­κής πρα­κτι­κής», την ώρα που η Τουρ­κία εντεί­νει την επι­θε­τι­κή της στά­ση, με ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να δίνουν «αέρα στα πανιά της» με τη λογι­κή ίσων απο­στά­σε­ων περί «δια­φο­ρών» που κρατούν.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός εκτί­μη­σε ότι αυτή η προ­σέγ­γι­ση είναι η ορθή και ότι θα μπο­ρέ­σου­με να επα­νέλ­θου­με σύντο­μα σε πιο ήρε­μα νερά, προ­σπα­θώ­ντας να καλ­λιερ­γή­σει τον εφη­συ­χα­σμό για τις επι­κίν­δυ­νες για τον λαό εξε­λί­ξεις στην περιοχή.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο