Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Οι πύραυλοί μας θα χτυπήσουν την Αθήνα αν οι Έλληνες δεν ηρεμήσουν

Νέες απει­λές κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε σήμε­ρα ο Ταγίπ Ερντο­γάν, ανα­φέ­ρο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι οι τουρ­κι­κοί πύραυ­λοι Tayfun «θα χτυ­πή­σουν την Αθή­να», αν οι Ελλη­νες δεν «ηρε­μή­σουν».

«Η Ελλά­δα φοβά­ται τους πυραύ­λους μας. Λένε ότι οι πύραυ­λοι Tayfun θα χτυ­πή­σουν την Αθή­να. Θα χτυ­πή­σουν, αν δεν μεί­νε­τε ήρε­μοι», δήλω­σε σήμε­ρα ο Τούρ­κος πρόεδρος.

Σημειώ­νε­ται ότι πριν από λίγες εβδο­μά­δες, σε συνέ­ντευ­ξή του στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al Haber, ο Ταγίπ Ερντο­γάν είχε δηλώ­σει ότι η εκτό­ξευ­ση του πυραύ­λου Tayfun προ­κά­λε­σε «πανι­κό» στους Έλλη­νες καθώς και ότι κατά το επό­με­νο διά­στη­μα, «θα αυξη­θεί η εμβέ­λειά του σε περισ­σό­τε­ρο από 561 χιλιόμετρα».

«Δεν μπο­ρού­με να απο­δε­χτού­με την στά­ση της Ελλά­δας το τελευ­ταίο διά­στη­μα . Δεν μπο­ρού­με να μεί­νου­με αδρα­νείς και σιω­πη­λοί σε αυτήν την επι­θε­τι­κή και εχθρι­κή στά­ση. Κι εμείς απα­ντά­με με τα έργα μας. Αντί να παρά­γου­με λόγια, παρά­γου­με έργα. Η Ελλά­δα πρέ­πει να συμ­μα­ζέ­ψει τα μυα­λά της. Πρέ­πει να μάθει πως δεν μπο­ρεί να φτά­σει που­θε­νά με προ­βο­κά­τσιες και προ­κλή­σεις», είχε αναφέρει.

Λίγες ημέ­ρες νωρί­τε­ρα, σε ομι­λία του σε συνέ­δριο που διορ­γα­νώ­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας είχε δηλώ­σει πως «τώρα έχου­με και τους Tayfun μας. Και αυτά γίνο­νται πλέ­ον (προει­δο­ποι­η­τι­κά) σημά­δια σε κάποια μέρη. Και τα παρα­κο­λου­θούν με ευχα­ρί­στη­ση (σ.σ. ειρω­νεία). Και τώρα προ­σπα­θού­με να τα πάμε σε πολύ υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο αυτά».

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο