Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: Οι υποσχέσεις τους για Αιγαίο και Κύπρο δεν τηρήθηκαν

Με νέες εμπρη­στι­κές δηλώ­σεις ο Ερντο­γάν σπεύ­δει να επα­να­φέ­ρει τις αιτιά­σεις επί της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Έχο­ντας εξα­σφα­λί­σει και την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, στο όνο­μα της συνο­χής της Νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας της λυκο­συμ­μα­χί­ας, κλι­μα­κώ­νει τις αμφι­σβη­τή­σεις σε βάρος ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των ανοί­γει τη «βεντά­λια» και σε άλλα μέτω­πα, όπου επι­κα­λεί­ται ζητή­μα­τα «ασφά­λειας» και προ­βάλ­λει πάγιες αξιώ­σεις, συν­δέ­ο­ντας τα με το παζά­ρι που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη για την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ.

«Όπως στην πιο αδύ­να­μη μας στιγ­μή αντι­με­τω­πί­σα­με αυτούς που είχαν τη στή­ρι­ξη όλου τον κόσμου και τους ρίξα­με στη θάλασ­σα, σήμε­ρα με την ίδια πίστη και θέλη­ση θα φτά­σου­με στους στό­χους του 2023 και θα προ­σεγ­γί­σου­με το όρα­μα του 2053» είπε αρχι­κά ανα­φε­ρό­με­νος στην Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή και συνέ­χι­σε μιλώ­ντας σε οργά­νω­ση του κόμ­μα­τός του στην επαρ­χία Κιζίλ­τζα­χα­μάμ: «Υπάρ­χουν αμέ­τρη­τα παρα­δείγ­μα­τα, από τα σύνο­ρα του Εθνι­κού Συμ­φώ­νου μέχρι τα νησιά του Αιγαί­ου, από την επι­στρο­φή Ελλά­δας και της Γαλ­λί­ας στο ΝΑΤΟ, μέχρι την έντα­ξη της ελλη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς στην ΕΕ. Σε κανέ­να από αυτά δεν τηρή­θη­καν οι υπο­σχέ­σεις που δόθηκαν».

Δίνο­ντας το σίγ­μα του παζα­ριού ‑ενό­ψει της διεύ­ρυν­σης του ΝΑΤΟ- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν συμπλή­ρω­σε ότι «δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξει η στά­ση μας, αν δεν ικα­νο­ποι­η­θούν οι προσ­δο­κί­ες μας».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο