Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: «Παγώνουν» οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα μέχρις ότου η Αθήνα «διορθώσει τα λάθη της»

Ο  Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε σήμε­ρα πως η Τουρ­κία στα­μα­τά τις συνο­μι­λί­ες με την Ελλά­δα, μέχρι η Αθή­να «να διορ­θώ­σει τα λάθη της».

Ο Ερντο­γάν δήλω­σε πως η Τουρ­κία ακύ­ρω­σε την πλατ­φόρ­μα διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας με την Ελλά­δα, το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας, προ­σθέ­το­ντας σε ομι­λία προς την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τός του πως  η Άγκυ­ρα θέλει μια εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή που «να έχει ισχυ­ρό χαρακτήρα».

«Συνε­χί­ζε­τε να μας κάνε­τε επί­δει­ξη με τα αερο­πλά­να σας», είπε ο Ερντο­γάν, όπως μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters. «Τι κάνε­τε; Συνέλ­θε­τε. Δεν αντλή­σα­τε τα διδάγ­μα­τα από την ιστορία;».

«Μην προ­σπα­θεί­τε να χορέ­ψε­τε με την Τουρ­κία. Θα κου­ρα­στεί­τε και θα μεί­νε­τε καθ’ οδόν. Δεν κάνου­με πλέ­ον διμε­ρείς συνο­μι­λί­ες μαζί τους. Αυτή η Ελλά­δα δεν βλέ­πει τη λογι­κή», πρό­σθε­σε, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Οπως μετα­δί­δει το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu, ο Ερντο­γάν δήλω­σε πως η Τουρ­κία δεν θα έχει διμε­ρείς συνο­μι­λί­ες με την Ελλά­δα, μέχρι ότου η Αθή­να «διορ­θώ­σει τα λάθη της», ενώ κάλε­σε την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση «να είναι ειλι­κρι­νής» στις σχέ­σεις της με την Τουρκία.

«Δεν παρα­συ­ρό­μα­στε από την έξαρ­ση της τουρ­κι­κής ρητο­ρι­κής ούτε από την έξαρ­ση των προ­κλη­τι­κών ενερ­γειών, αντι­δρού­με πάντα με ψυχραι­μία, αλλά δεν αφή­νου­με τίπο­τα ανα­πά­ντη­το και θα συνε­χί­σου­με να προ­στα­τεύ­ου­με τα εθνι­κά μας συμ­φέ­ρο­ντα», υπο­γράμ­μι­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Αλέ­ξαν­δρος Παπαϊ­ω­άν­νου, κατά τη διάρ­κεια της τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης των διπλω­μα­τι­κών συντακτών.

Όπως ανέ­φε­ρε, η Ελλά­δα, με την επι­στο­λή την οποία έστει­λε πρό­σφα­τα στον γγ του ΟΗΕ, με ξεκά­θα­ρα νομι­κά επι­χει­ρή­μα­τα απο­δο­μεί ένα προς ένα τα επι­χει­ρή­μα­τα της τουρ­κι­κής πλευράς.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο