Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤ ΑΕ: Στοχοποίηση δημοσιογράφου της που τάχτηκε υπέρ των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ

Με ανα­κοί­νω­σή της η «Δημό­σια» Τηλε­ό­ρα­ση, το κυβερ­νη­τι­κό φερέ­φω­νο, που μονί­μως «κατα­πί­νει την κάμη­λον»  τώρα χρειά­στη­κε και την «διύ­λι­σιν του κώνω­πος»: …έκα­νε λόγο για «απα­ρά­δε­κτες και απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέ­ες ακραί­ες εκφρά­σεις που απα­ξιώ­νουν το κρά­τος δικαί­ου» (sic!)
Η ανα­κοί­νω­ση της ΕΡΤ ΑΕ  ήρθε σαν απά­ντη­ση σε αναρ­τή­σεις του δημο­σιο­γρά­φου της, Νίκου Αγγε­λί­δη, ο οποί­ος στη σελί­δα του στο Facebook ανήρ­τη­σε φωτο­γρα­φί­ες από τα επει­σό­δια μετα­ξύ του ΠΑΜΕ και των ΜΑΤ και συγκε­κρι­μέ­να από τις πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που έσπευ­σαν να υπε­ρα­σπι­στούν το μνη­μείο υπο­τέ­λειας, άγαλ­μα του Τρού­μαν, απα­ντώ­ντας στη συμ­βο­λι­κή κόκ­κι­νη μπο­γιά με χημι­κά και βόμ­βες κρό­του – λάμ­ψης στους διαδηλωτές.

Κάτι που ωστό­σο δεν στά­θη­κε ικα­νό να πετύ­χουν το στό­χο τους να απο­τρέ­ψουν δηλα­δή την από­φα­ση να συνε­χί­σει ειρη­νι­κά η πορεία προς την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία εκφρά­ζο­ντας το λαϊ­κό αίσθη­μα ενά­ντια στην επέ­κτα­ση και παρα­μο­νή των βάσεων.

Και συνε­χί­ζει η αμαρ­τω­λή ΕΡΤ ΑΕ:
«Η ελευ­θε­ρία του λόγου δεν είναι ασφα­λώς μόνον κατο­χυ­ρω­μέ­νη, αλλά και αυτο­νό­η­τη για όλους τους εργα­ζο­μέ­νους της ΕΡΤ και τους δημο­σιο­γρά­φους της. Εξί­σου αυτο­νό­η­τη είναι, όμως, και η ανά­γκη όσοι εργά­ζο­νται στην ΕΡΤ να έχουν ‑εν γένει στο δημό­σιο λόγο τους- αυξη­μέ­νη ευαι­σθη­σία στους κανό­νες της δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γί­ας (!! ΣΣ|> κοι­τά­τε ποιος μιλά­ει…), γνω­ρί­ζο­ντας ασφα­λώς ότι εργο­δό­της τους είναι όλοι οι Ελλη­νες πολί­τες (!! ΣΣ |> που την χρυ­σο­πλη­ρώ­νουν, χωρίς να έχουν τον παρα­μι­κρό λόγο στην ‑μόνι­μα, αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που ασκεί…) και όχι μόνον όσοι τυχόν συμ­φω­νούν με τις προ­σω­πι­κές τους από­ψεις. Ως εκ τού­του είναι απα­ρά­δε­κτες και απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέ­ες ακραί­ες εκφρά­σεις που χρη­σι­μο­ποί­η­σε στέ­λε­χος της ΕΡΤ, απα­ξιώ­νο­ντας το κρά­τος δικαί­ου,  υπο­νο­μεύ­ο­ντας έτσι την ουδε­τε­ρό­τη­τα, την αμε­ρο­λη­ψία και το κύρος της δημό­σιας ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης» (!!).
(ΣΣ |> εδώ πλέ­ον ξεπερ­νά­νε και τα όρια της πρό­κλη­σης / προβοκάτσιας)

Στη συνέ­χεια ο δημο­σιο­γρά­φος πέρα­σε στην αντε­πί­θε­ση λέγο­ντας «τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη» 

Ο ελλη­νι­κός λαός σε πλη­ρώ­νει για να κάνεις σωστά τη δου­λειά σου…” γρά­φουν μετα­ξύ άλλων σε site που με έκα­νε θέμα — πρω­το­σέ­λι­δο μάλι­στα, επει­δή υπο­στη­ρί­ζω τη δρά­ση και τους αγώ­νες του ΠΑΜΕ.
Φαί­νε­ται πως για αυτούς η δου­λειά μου είναι να είμαι ένας γρα­βα­τω­μέ­νος παλιά­τσος και να απο­θε­ώ­νω όσους έχουν κάνει πλιά­τσι­κο στον τόπο μας με συνέ­πεια… και συνέ­χεια μέσα από το πέρα­σμα των χρόνων.
Φαί­νε­ται πως δημο­σιο­γρά­φος σημαί­νει ΜΟΝΟ να κάνεις τεμε­νά­δες στους αφε­ντά­δες που έχουν περά­σει ληστρι­κά από τον τόπο μας, κατα­σπα­ρά­ζο­ντας με τη βοή­θεια των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους κάθε έννοια ηθι­κής και αξιοπρέπειας…
Αυτός ο λαός όμως, έχει μάθει, του­λά­χι­στον σε ένα κομ­μά­τι του, να αντι­στέ­κε­ται. Να μην ξεχνά­ει, να μην υπο­δου­λώ­νε­ται, να αντι­μά­χε­ται στο άδι­κο
Στα μηνύ­μα­τα μου, με τόνο χιου­μο­ρι­στι­κό πάντα… προ­σπά­θη­σα να ανα­δεί­ξω την απά­ντη­ση των παλι­κα­ριών του ΠΑΜΕ, στα χημι­κά και τις επι­θέ­σεις από το που­θε­νά, την απά­ντη­ση στην απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων και των απερ­γιών, την απά­ντη­ση σε όλους όσοι μας περ­νούν ΟΛΟΥΣ για κου­τορ­νί­θια ή ξεπου­λη­μέ­νους
Στην δου­λειά μου είμαι πάντα συνε­πής, όπως ήμουν συνε­πής και στα δυο χρό­νια αγώ­να για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΕΡΤ. Με αυτό και μόνο ως γνώ­μο­να, στέλ­νω λοι­πόν μήνυ­μα στους απει­λού­ντες ότι χασκο­γε­λάω με τις “φοβέ­ρες” τουςΓια­τί δεν είμαι σαν τα μού­τρα τους, να παίρ­νω εντο­λές και να εκτε­λώ κατά παραγ­γε­λία τα ρεπορ­τάζ
Είμαι πολί­της αυτού του τόπου, είμαι πολί­της αυτού του κόσμου και δικαί­ω­μα μου, ανα­φαί­ρε­το, είναι να υπο­στη­ρί­ζω ότι θέλω πολι­τι­κά, πολύ περισ­σό­τε­ρο δε από τη στιγ­μή που την πολι­τι­κή μου άπο­ψη και ταυ­τό­τη­τα, δεν την έχω χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ούτε μισή φορά στην επαγ­γελ­μα­τι­κή μου ιδιό­τη­τα για να επη­ρε­ά­σω κόσμο…
Σε ότι αφο­ρά λοι­πόν τους απει­λού­ντες και τους παρα­κι­νη­τές τους, ενδε­χο­μέ­νως και εντός του εργα­σια­κού μας χώρου, έχω να πω, πως φόβο αισθά­νο­νται μόνο οι δει­λοί. Και εγώ όπως είδα­τε δεν είμαι με τους δει­λούς και τους προ­σκυ­νη­τές, αλλά με τους άλλους που δεν το βάζουν κάτω και μάχο­νται στα πεζο­δρό­μια των αγώ­νων για μια κοι­νω­νία ανθρώ­πι­νη

🚩 Κλείνοντας να σημειώσω πως είναι τιμή μου που είμαι μέλος του ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ, όπως τιμή μου είναι που είμαι κομμουνιστής.


gif Banner Γυάρος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο