Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤ: Απογείωσε την φιλοκυβερνητική προπαγάνδα, παρουσιάζοντας στελέχη της ΔΑΠ ως… «απλούς φοιτητές»

Το δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ, στις 28/1/2020, τους παρου­σί­α­σε ως «απλούς φοι­τη­τές» που καταγ­γέ­λουν την «ανο­μία» στις πανε­πι­στη­μια­κές σχο­λέ­ςε και ζητούν την παρου­σία αστυ­νο­μί­ας εντός των ιδρυμάτων.

Μόνο που οι κύριοι που εμφα­νί­στη­καν τάχα ως «απλοί φοι­τη­τές» προ­κει­μέ­νου να υπο­στη­ρί­ξουν το κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα είναι και… στε­λέ­χη της φοι­τη­τι­κής νεο­λαί­ας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας. Ο ένας υπεύ­θυ­νος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Μετσό­βειο Πολυ­τε­χνείο και ο άλλος γραμ­μα­τέ­ας της ίδιας παρά­τα­ξης στη Μυτιλήνη.

Όπως ήταν φυσι­κό, τα στε­λέ­χη της ΔΑΠ που η ΕΡΤ παρου­σί­α­σε ως «απλούς φοι­τη­τές» ανα­πα­ρή­γα­γαν στο ακέ­ραιο την ρητο­ρι­κή της κυβέρ­νη­σης για «περι­στα­τι­κά ανο­μί­ας» και «γιάφ­κες μέσα στα πανε­πι­στή­μια», τονί­ζο­ντας την ανά­γκη να συστα­θεί πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία. Βέβαια, τα μέλη της ΔΑΠ δεν είπαν λέξη για το δίκτυο ανο­μί­ας που εδώ και χρό­νια έχει στή­σει η παρά­τα­ξη τους σε συνερ­γα­σία με καθη­γη­τές, με ρου­σφέ­τια, εκβια­σμούς και χαρι­σμέ­να πτυχία.

Η ουσία ωστό­σο βρί­σκε­ται στην κίνη­ση του τμή­μα­τος Ειδή­σε­ων της ΕΡΤ και της διοί­κη­σής της, που προ­φα­νώς υπο­τι­μούν τη νοη­μο­σύ­νη των τηλε­θε­α­τών επι­χει­ρώ­ντας με τέτοιο ευτε­λή τρό­πο να αβα­ντά­ρουν την κυβερ­νη­τι­κή προπαγάνδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο