Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤ: Δικαιολογώντας τα …αδικαιολόγητα για το αντικομμουνιστικό ντοκιμαντέρ — Εδώ γελάμε

Ακό­μη χει­ρό­τε­ρο της αθλιό­τη­τας είναι η προ­σπά­θεια να δικαιο­λο­γή­σεις την αθλιό­τη­τα. Κάπως έτσι, μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε η προ­βο­λή του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού και αντι­στό­ρη­του ντο­κι­μα­ντέρ, η διοί­κη­ση της ΕΡΤ επι­χει­ρεί να υπε­ρα­μυν­θεί της επι­λο­γής της. 

Τι λέει, μετα­ξύ άλλων, το σχε­τι­κό δελ­τίο τύπου της ΕΡΤ; Πως η μίσθω­ση ιστο­ρι­κών ντο­κι­μα­ντέρ που προ­βά­λει η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση γίνε­ται «βάσει ποιο­τι­κών κρι­τη­ρί­ων και προ­δια­γρα­φών που ισχύ­ουν στην παγκό­σμια οπτι­κο­α­κου­στι­κή αγο­ρά». Ποιός όμως θέτει τα συγκε­κρι­μέ­να «ποιο­τι­κά κρι­τή­ρια» και τις «προ­δια­γρα­φές»; Είναι, ή δεν είναι, η κυρί­αρ­χη αστι­κή οπτι­κή της ιστο­ρί­ας που κυριαρ­χεί στην παγκό­σμια οπτι­κο­α­κου­στι­κή αγορά; 

Τα περί «ποιό­τη­τας» και «προ­δια­γρα­φών» που ανα­φέ­ρει η ΕΡΤ είναι στά­χτη στα μάτια του τηλε­θε­α­τή, προ­κει­μέ­νου να συσκο­τι­στεί το ιδε­ο­λο­γι­κό περιε­χό­με­νο των προ­βαλ­λό­με­νων ντο­κι­μα­ντέρ. Άλλω­στε, να θυμί­σου­με ότι η αστι­κή προ­πα­γάν­δα που βρί­θει χυδαί­ων αντι­κομ­μου­νι­στι­κών δια­στρε­βλώ­σε­ων για μια σει­ρά ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα έχει κατά και­ρούς προ­βλη­θεί από κολοσ­σούς της «παγκό­σμιας οπτι­κο­α­κου­στι­κής αγο­ράς», όπως το BBC, η Deutsche Welle και το History Channel.

Η ΕΡΤ σημειώ­νει επί­σης πως σε ότι αφο­ρά τα ιστο­ρι­κά ντο­κι­μα­ντέρ «παρου­σιά­ζο­νται πορί­σμα­τα επι­στη­μο­νι­κών ερευ­νών, τα οποία εκφρά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις επι­στη­μό­νων και ερευ­νη­τών, δίνο­ντας την ευκαι­ρία στον τηλε­θε­α­τή να έχει πρό­σβα­ση σε πλη­θώ­ρα επι­χει­ρη­μά­των ώστε να ανα­πτύ­ξει τον συλ­λο­γι­σμό του, όπως ο ίδιος επι­θυ­μεί». Πρό­κει­ται για κου­το­πο­νη­ριά πρώ­του μεγέ­θους καθώς, ούτε λίγο, ούτε πολύ, η ΕΡΤ καλεί τον τηλε­θε­α­τή να γίνει… ιστο­ρι­κός, αφού πρώ­τα τον έχει εμπο­τί­σει με ακα­τά­σχε­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή σαβού­ρα. Με τι κρι­τή­ριο να «ανα­πτύ­ξει τον συλ­λο­γι­σμό του» ο τηλε­θε­α­τής, όταν προη­γου­μέ­νως έχει βομ­βαρ­δι­στεί από έναν σωρό επι­στη­μο­νι­κο­φα­νείς συκο­φα­ντί­ες ενά­ντια στον Στά­λιν και την ΕΣΣΔ;

Η διοί­κη­ση της ΕΡΤ θεω­ρεί «παρά­λο­γο να κατη­γο­ρεί­ται για αντι­κομ­μου­νι­σμό» επει­δή, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση «τιμά ποι­κι­λο­τρό­πως την ιστο­ρία του ΚΚΕ». Τόσο πολύ… «τιμά» την ιστο­ρία του ΚΚΕ η ΕΡΤ, να προ­σθέ­σου­με εμείς, ώστε στην ειδι­κή εκπο­μπή για την απε­λεύ­θε­ρω­ση της Αθή­νας από τον ΕΛΑΣ, οι παρου­σια­στές δεν κάλε­σαν καν εκπρό­σω­πο του κόμ­μα­τος! Πρό­κει­ται για την ίδια ΕΡΤ που είτε απο­σιω­πά, είτε αφιε­ρώ­νει λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα για την κάλυ­ψη μεγά­λων απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, την ΕΡΤ που «θάβει» ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές συγκε­ντρώ­σεις του ΚΚΕ ενά­ντια στις αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κές βάσεις. 

Ας αφή­σουν επο­μέ­νως τις φθη­νές δικαιο­λο­γί­ες οι κύριοι της ΕΡΤ. Για­τί, σε τελι­κή ανά­λυ­ση, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός είναι όπως ο βήχας. Δεν κρύβεται.

Ατέ­χνως

«Ντο­κι­μα­ντέρ» αντι­κομ­μου­νι­στι­κής σαβού­ρας από την ΕΡΤ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο