Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤ: Κόβει ξαφνικά την εκπομπή υποψηφίου βουλευτή του ΚΚΕ χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές!

Ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί η στά­ση της διοί­κη­σης της ΕΡΤ να κόψει ξαφ­νι­κά την εκπο­μπή «Ώρα Ελλά­δας» που παρου­σιά­ζει ο Νίκος Αγγελίδης.

Ο Ν. Αγγε­λί­δης, δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στον Βόρειο Τομέα, ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του πως «ενη­με­ρώ­θη­κα… ξαφ­νι­κά, ότι με από­φα­ση της διοί­κη­σης στα­μα­τούν οι εκπο­μπές μου, με “δικαιο­λο­γία” την υπο­ψη­φιό­τη­τά μου. 

Ξέχα­σαν βέβαια να πουν… ότι δεν έχουν καν προ­κη­ρυ­χθεί εκλο­γές!!! Έτσι η σημε­ρι­νή εκπο­μπή Ώρα Ελλά­δας ήταν η τελευ­ταία… Εξέ­φρα­σα φυσι­κά την απο­ρία και την αντί­θε­σή μου στο όλο σκη­νι­κό…».

Φυσι­κά με βάση το τι ισχύ­ει για την επί­ση­μη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, απα­γο­ρεύ­ε­ται υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές να δια­τη­ρούν την εκπο­μπή τους. Ωστό­σο πριν προ­κη­ρυ­χτούν οι εκλο­γές, τι σκο­πι­μό­τη­τα εξυ­πη­ρε­τεί το συγκε­κρι­μέ­νο «κόψι­μο»;

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο