Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤ, Ουκρανία και… αμερόληπτη ενημέρωση

Άλλη μια… μετα­γρα­φι­κή «επι­τυ­χία» για την ΕΡΤ στο δρό­μο της… αμε­ρό­λη­πτης ενημέρωσης!

Όπως μας ενη­με­ρώ­νει το ertnews.gr, η ΕΡΤ «ανα­κοι­νώ­νει ότι από σήμε­ρα, Τρί­τη 7 Ιου­νί­ου 2022, ενδυ­να­μώ­νει περαι­τέ­ρω το δίκτυο των αντα­πο­κρι­τών της στο εξω­τε­ρι­κό με τον δημο­σιο­γρά­φο Κώστα Ονι­σέν­κο που ζει και εργά­ζε­ται στην Ουκρανία».

Ο Ονι­σέν­κο, γρά­φει η ΕΡΤ, «είναι μόνι­μος κάτοι­κος στο Κίε­βο από το 2017 και καλύ­πτει όλες τις εξε­λί­ξεις σε αυτήν την πολύ­πα­θη χώρα. Έχει εργα­στεί σε ελλη­νι­κά ΜΜΕ τα τελευ­ταία 20 χρό­νια. Έχει υπάρ­ξει συντά­κτης του ελεύ­θε­ρου, του αστυ­νο­μι­κού, αλλά και του δικα­στι­κού ρεπορ­τάζ, ενώ έχει συνερ­γα­στεί με την «Καθη­με­ρι­νή», το «Μega», το «Vice» καθώς και με άλλα ΜΜΕ».

Τι δεν γρά­φει η ΕΡΤ; Ότι ο Κ. Ονι­σέν­κο είναι απρο­κά­λυ­πτα αντι­κομ­μου­νι­στής και φανα­τι­κός υπο­στη­ρι­κτής του καθε­στώ­τος του Κιέ­βου. Οπό­τε τα όποια ψήγ­μα­τα ελπί­δας αντι­κει­με­νι­κής ενη­μέ­ρω­σης για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία πάει περίπατο.

Να τον χαί­ρε­στε τον αντα­πο­κρι­τή σας κύριε Ζού­λα και κύριοι της κυβέρνησης…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο