Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΡΤopen — ΑΤΕΧΝΩΣ: Συζήτηση με τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη για τη δράση της Χρυσής Αυγής

Με τον Πάνο Ζάχα­ρη και  τον Σωτή­ρη Που­λι­κό­γιαν­νη συζη­τή­σα­με για τη δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής, στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ στην ΕΡΤopen.

Αφορ­μή η δίκη της Χρυ­σής Αυγής που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. Στη δικο­γρα­φία και το κατη­γο­ρη­τή­ριο της δίκης που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, εκτός από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και την επί­θε­ση σε βάρος των στε­λε­χών του ΚΚΕ, έχουν εντα­χθεί σει­ρά άγριων εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων όπως η δολο­φο­νία του Πακι­στα­νού εργά­τη Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν στα Πετρά­λω­να, η επί­θε­ση στους αλιερ­γά­τες, οι επι­θέ­σεις στους κοι­νω­νι­κούς χώρους «Συνερ­γείο» στην Ηλιού­πο­λη και «Αντί­πνοια» στα Πετρά­λω­να, η επί­θε­ση στο 16χρονο μαθη­τή Λυκεί­ου στο Π. Φάλη­ρο, επι­θέ­σεις σε κατα­στή­μα­τα και κοι­νό­τη­τες μετα­να­στών κ.ά.

Η Χρυ­σή Αυγή είναι μια εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση  που όταν δε δολο­φο­νεί υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφαλαίου.

Εχει ως θεω­ρία της το ρατσι­σμό, την «ανω­τε­ρό­τη­τα της φυλής», τον άκρα­το εθνι­κι­σμό, τον αντι­ση­μι­τι­σμό και καλ­λιερ­γεί το μίσος ανά­με­σα στους λαούς. Προ­ω­θεί τον χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό και το μίσος απέ­να­ντι στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, στους ξένους εργά­τες, στους κομ­μου­νι­στές και τους αντι­φα­σί­στες. Οργα­νώ­νει και εκτε­λεί εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες σε βάρος του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Από όλα αυτά κυρί­ως, απορ­ρέ­ει ο χαρα­κτή­ρας της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Βέβαια, ως τσι­ρά­κι του κεφα­λαί­ου, η Χρυ­σή Αυγή έχει και γερά νήμα­τα που τη συν­δέ­ουν με τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου (κατά και­ρούς έχουν έρθει στη δημο­σιό­τη­τα ρεπορ­τάζ για τη χρη­μα­το­δό­τη­σή της).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα προ­σφυ­γό­που­λα – παι­διά της ανθρωπότητας

ΕΡΤopen-Ατέ­χνως: Συζή­τη­ση με την Αλε­ξάν­δρα Μπα­λού για την επί­σκε­ψη Ομπά­μα (AUDIO)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο