Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερωτικές σχέσεις, συμβίωση, γάμος: Είναι ατομικά δικαιώματα;

Εκτενή αποσπάσματα από την ομιλία της Ελένης Μπέλλου στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»

Το θέμα της σημε­ρι­νής συζή­τη­σης, όπως είναι δια­τυ­πω­μέ­νο, πιθα­νά να προ­κα­λεί ορι­σμέ­να ερω­τη­μα­τι­κά. Μπο­ρεί οι ερω­τι­κές σχέ­σεις, η από­φα­ση για συμ­βί­ω­ση ή γάμο να είναι κάτι παρα­πέ­ρα από ατο­μι­κή επιλογή;

Το ζήτη­μα αφο­ρά στην επι­λο­γή του σεξουα­λι­κού ή του πιο μόνι­μου ερω­τι­κού συντρό­φου ή συντρό­φισ­σας, στην επι­λο­γή του ανθρώ­που για να ζήσεις μαζί του, να κάνεις παι­διά, όπως και στην επι­λο­γή της μορ­φής που θα πάρει αυτή η σχέ­ση, αν θα έχει νομι­κή μορ­φή και ποια. Για­τί, σε σχέ­ση με το παρελ­θόν, στις μέρες μας πιο ελεύ­θε­ρα αρκε­τά ζευ­γά­ρια επι­λέ­γουν να μεί­νουν μαζί και να κάνουν παι­διά, χωρίς απα­ραί­τη­τα να κάνουν γάμο ή και σύμ­φω­νο συμβίωσης.

Αυτή η εξέ­λι­ξη μπο­ρεί να οδη­γεί στο συμπέ­ρα­σμα ότι πλέ­ον, του­λά­χι­στον στην Ελλά­δα και σε άλλες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, το ζήτη­μα της συμ­βί­ω­σης, ο γάμος είναι απο­κλει­στι­κά ατο­μι­κή επι­λο­γή. Εξάλ­λου, ακό­μα και το Σύνταγ­μα και οι Διε­θνείς Συμ­βά­σεις που έχει υπο­γρά­ψει το ελλη­νι­κό κρά­τος για την περι­βό­η­τη «ισό­τη­τα των φύλων» στην εργα­σία, στην οικο­γέ­νεια και αλλού, δημιουρ­γούν την εντύ­πω­ση ότι όλα είναι λυμέ­να, εφό­σον είναι νομι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­να ως ατο­μι­κά δικαιώματα.

Οπωσ­δή­πο­τε, στην κοι­νω­νι­κή συνεί­δη­ση σε σχέ­ση με τις σχέ­σεις των δύο φύλων, τον γάμο, τη συμ­βί­ω­ση, το δια­ζύ­γιο και την επι­μέ­λεια των παι­διών, δεν είναι τα πράγ­μα­τα όπως ήταν πριν από 50–60 χρό­νια. Εχουν αλλά­ξει ακό­μα και σε σχέ­ση με το 1983, όταν καταρ­γή­θη­καν οι δια­κη­ρυγ­μέ­νες ανι­σο­τι­μί­ες και δια­κρί­σεις σε βάρος της γυναί­κας με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Οικο­γε­νεια­κού Δικαίου.

Αντί­στοι­χα, αν και δεν έχει προ­χω­ρή­σει ο δια­χω­ρι­σμός κρά­τους — Εκκλη­σί­ας, σήμε­ρα η Εκπαί­δευ­ση είναι σε έναν βαθ­μό απαλ­λαγ­μέ­νη από τον ανα­χρο­νι­στι­κό δια­χω­ρι­σμό των κοι­νω­νι­κών ρόλων του άνδρα και της γυναί­κας μέσα στην οικο­γέ­νεια και μέσα στην κοι­νω­νία, όπως ανα­πα­ρά­γε­ται από το επί­ση­μο θρη­σκευ­τι­κό δόγ­μα, δηλα­δή την ορθό­δο­ξη χρι­στια­νι­κή θρησκεία.

Και δεν θα μπο­ρού­σε να κυριαρ­χεί στον 21ο αιώ­να η θέση ότι ο πρω­ταρ­χι­κός ρόλος της γυναί­κας είναι η τεκνο­ποί­η­ση, η μητρό­τη­τα, όπως επι­κρα­τεί άλλω­στε σε όλα τα θρη­σκευ­τι­κά δόγ­μα­τα. Δια­φο­ρε­τι­κά θα ερχό­ταν σε αντί­φα­ση με τη μεγά­λη συμ­βο­λή και προ­σφο­ρά τόσων γυναι­κών στην επι­στή­μη, στην Τέχνη, στην κοι­νω­νι­κή πάλη, με την αυξα­νό­με­νη συμ­με­το­χή των γυναι­κών στην κοι­νω­νι­κή εργασία.

Ανορ­θο­λο­γι­κές αντι­λή­ψεις για τις σχέ­σεις των δύο φύλων ανα­πα­ρά­γο­νται από όλους τους μηχα­νι­σμούς του αστι­κού κράτους

Ορι­σμέ­νες γυναι­κεί­ες οργα­νώ­σεις και κάποια γυναι­κεία τμή­μα­τα κομ­μά­των — αστι­κών νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών, αλλά και οπορ­του­νι­στι­κών — δίνουν πολύ μεγά­λη έμφα­ση στο ζήτη­μα της Εκπαί­δευ­σης ως παρά­γο­ντα για τη δια­μόρ­φω­ση της νοο­τρο­πί­ας, της συμπε­ρι­φο­ράς στις σχέ­σεις των δύο φύλων. Το ΚΚΕ, χωρίς να υπο­τι­μά τον ρόλο της Εκπαί­δευ­σης, θέτει ως ερώ­τη­μα: Είναι μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για να εξα­σφα­λι­στεί το ατο­μι­κό δικαί­ω­μα στις ισό­τι­μες σχέ­σεις μέσα στη συμ­βί­ω­ση, στο γάμο, στην οικογένεια;

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ανορ­θο­λο­γι­κές αντι­λή­ψεις για τις σχέ­σεις των δύο φύλων ανα­πα­ρά­γο­νται από την Εκπαί­δευ­ση και από όλους τους μηχα­νι­σμούς του αστι­κού κρά­τους, που δημιουρ­γούν μαζι­κά πρό­τυ­πα δια­προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων και οικο­γέ­νειας. Καμία από τις λει­τουρ­γί­ες του καπι­τα­λι­στι­κού κρά­τους (όπως η εκπαι­δευ­τι­κή), αλλά και οι κυρί­αρ­χες αστι­κές αντι­λή­ψεις δεν μπο­ρούν να απο­μο­νω­θούν, να «μετα­μορ­φω­θούν» χωρίς να αλλά­ξουν εκ βάθρων οι εκμε­ταλ­λευ­τι­κές οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις, στις οποί­ες στηρίζονται.

Αρα, ακό­μα κι όταν το αστι­κό κρά­τος είναι υπο­χρε­ω­μέ­νο να κάνει ορι­σμέ­νους εκσυγ­χρο­νι­σμούς σε δια­κη­ρυ­κτι­κό ή και σε νομι­κό επί­πε­δο, τα πράγ­μα­τα στην καθη­με­ρι­νή ζωή δεν είναι αντίστοιχα.

Ας δού­με ορι­σμέ­να παραδείγματα.

Αστι­κοί εκσυγ­χρο­νι­σμοί για την κοι­νω­νι­κή θέση της γυναί­κας έγι­ναν όχι μόνο στο Οικο­γε­νεια­κό Δίκαιο, γενι­κό­τε­ρα στο Δίκαιο, σε πλευ­ρές του εποι­κο­δο­μή­μα­τος, όπως στην Εκπαί­δευ­ση, σε πλευ­ρές που δια­χέ­ο­νται και στην πολι­τι­στι­κή δημιουρ­γία. Σήμε­ρα συμ­με­τέ­χουν γυναί­κες και στα τρία σώμα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Ομως, η γυναι­κεία συμ­με­το­χή δεν έχει ανα­τρέ­ψει τον ταξι­κό τους χαρακτήρα.

Ούτε έχει βελ­τιώ­σει, για παρά­δειγ­μα, τη στά­ση των αστυ­νο­μι­κών αρχών απέ­να­ντι σε περι­στα­τι­κά βίας κατά των γυναικών.

Οσο και αν ο πρω­θυ­πουρ­γός στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη ΔΕΘ, με αφορ­μή σχε­τι­κή ερώ­τη­ση για τη γυναι­κο­κτο­νία, ανα­φέρ­θη­κε σε αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες που είναι ειδι­κά στε­λε­χω­μέ­νες για να υπο­δέ­χο­νται καταγ­γε­λί­ες γυναι­κών που έχουν υπο­στεί βία και για να εξα­σφα­λί­ζουν άμε­σα την προ­στα­σία τους, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι άλλη. Ο κανό­νας είναι ότι μια γυναί­κα έχει να αντι­με­τω­πί­σει πολ­λούς σκο­πέ­λους για να καταγ­γεί­λει τέτοια περι­στα­τι­κά κακο­ποί­η­σης, ξεκι­νώ­ντας από την αστυ­νο­μι­κή αδια­φο­ρία και αυθαι­ρε­σία μέχρι τις μακρο­χρό­νιες και πολυ­δά­πα­νες νομι­κές διαδικασίες.

Αλλο ένα παρά­δειγ­μα: Οι νόμοι μιλά­νε για κοι­νές υπο­χρε­ώ­σεις και των δύο γονιών, αλλά και συνευ­θύ­νη των γονιών και του κρά­τους στην ανά­πτυ­ξη των παι­διών. Ποια είναι όμως η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη ζωή; Η κοι­νω­νι­κή στή­ρι­ξη είναι ασή­μα­ντη και ουσια­στι­κά η ανα­τρο­φή των παι­διών φορ­τώ­νε­ται στους γονείς, στην οικο­γέ­νεια με μια ευρύ­τε­ρη έννοια.

Το ίδιο επι­ση­μαί­νει το ΙΟΒΕ (Ιδρυ­μα Οικο­νο­μι­κών και Βιο­μη­χα­νι­κών Ερευ­νών) — για τους δικούς του λόγους — σε σχέ­ση με το μικρό ποσο­στό παι­διών 0–4 ετών (κάτω από 50%) που πάνε σε επί­ση­μη δομή προ­σχο­λι­κής φρο­ντί­δας και αγω­γής, ενώ το υπό­λοι­πο ποσο­στό παι­διών προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας μένουν κυρί­ως με τη μητέ­ρα, τη για­γιά και τον παπ­πού. Επί­σης, τα παι­διά είναι υπο­χρε­ω­μέ­να, αν επι­λέ­ξουν να πάνε στο πανε­πι­στή­μιο, να πηγαί­νουν στα φρο­ντι­στή­ρια από το Γυμνά­σιο, ένα κόστος που επι­βα­ρύ­νει το οικο­γε­νεια­κό εισόδημα.

Οι όποιοι εκσυγ­χρο­νι­σμοί δεν μπο­ρούν να λύσουν τις αντι­φά­σεις του συστήματος

Ετσι, λοι­πόν, τα δια­κη­ρυγ­μέ­να δικαιώ­μα­τα δεν εξα­σφα­λί­ζο­νται καθο­λι­κά για όλες και όλους, για­τί δεν υπάρ­χουν οι αντί­στοι­χες κοι­νω­νι­κές — οικο­νο­μι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποιού­νται. Δεν πρέ­πει να υπάρ­χει ωραιο­ποι­η­μέ­νη εικόνα.

Αυτό απο­δει­κνύ­ε­ται και σε σχέ­ση με το δικαί­ω­μα της γυναί­κας στην εργα­σία. Οντως η γυναί­κα συμ­με­τέ­χει σήμε­ρα στην κοι­νω­νι­κή εργα­σία πιο μαζι­κά. Είναι γεγο­νός ότι ο καπι­τα­λι­σμός «έβγα­λε» τη γυναί­κα από τα «του οίκου της», την έβα­λε στη σχέ­ση κεφα­λαί­ου — μισθω­τής εργα­σί­ας, για­τί έτσι παρά­γε­ται το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Ταυ­τό­χρο­να, δια­τη­ρεί δια­κρί­σεις και ανι­σο­τι­μί­ες δια­μορ­φω­μέ­νες στο παρελ­θόν με σύγ­χρο­νο «περί­βλη­μα», για να χρη­σι­μο­ποιεί τη γυναί­κα ως φθη­νό­τε­ρο εργα­τι­κό δυναμικό.

Οι όποιοι εκσυγ­χρο­νι­σμοί δεν μπο­ρούν να λύσουν αυτήν την αντί­φα­ση, ενώ σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις υπάρ­χει και υπο­χώ­ρη­ση, όπως επι­βε­βαιώ­θη­κε για παρά­δειγ­μα με τις επι­πλέ­ον απα­γο­ρεύ­σεις στο δικαί­ω­μα των γυναι­κών στην άμβλω­ση στις ΗΠΑ και αλλού. Πολύ περισ­σό­τε­ρο δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λι­στεί η ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών της εργα­ζό­με­νης γυναί­κας σε βάθος και σε έκταση.

Τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία δεί­χνουν ότι: Το ποσο­στό των εργα­ζό­με­νων ανδρών στο σύνο­λο του ικα­νού για εργα­σία ανδρι­κού πλη­θυ­σμού (20–64 ετών) στη χώρα μας είναι 72,5%, ενώ το αντί­στοι­χο ποσο­στό για τις γυναί­κες είναι 52,7%. Στην πιο δημιουρ­γι­κή και παρα­γω­γι­κή ηλι­κία, δηλα­δή 25–54 ετών, το ποσο­στό απα­σχό­λη­σης των γυναι­κών με παι­διά μέχρι 6 ετών φτά­νει το 58,4%, σχε­δόν 30 ποσο­στιαί­ες μονά­δες χαμη­λό­τε­ρο από εκεί­νο των ανδρών, που είναι 89,4%.

Αυτό οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι σε αυτή την ηλι­κία οι γυναί­κες ανα­γκά­ζο­νται να δου­λέ­ψουν κυρί­ως με μερι­κή απα­σχό­λη­ση, με περι­πλά­νη­ση ανά­με­σα στην ανερ­γία και στις ολι­γό­μη­νες συμ­βά­σεις. Η ευε­λι­ξία στις εργα­σια­κές σχέ­σεις, στα ωρά­ρια, οι δια­κο­πές στον εργά­σι­μο βίο της γυναί­κας συν­δέ­ο­νται με τη δυσκο­λία να συν­δυά­σει τη δου­λειά με τις οικο­γε­νεια­κές ευθύ­νες, ενώ τα μέτρα προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας στον χώρο δου­λειάς λογα­ριά­ζο­νται ως «κόστος» για το κρά­τος και την καπι­τα­λι­στι­κή εργοδοσία.

Ολα τα παρα­πά­νω επη­ρε­ά­ζουν το ύψος του μισθού και της σύντα­ξης, με απο­τέ­λε­σμα και την οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση της γυναί­κας από τον σύζυ­γο ή από το οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον, ακό­μα κι όταν δουλεύει.

Πώς, λοι­πόν, ατο­μι­κά μπο­ρεί να επι­λέ­ξει μια γυναί­κα αν θα μεί­νει σε μια σχέ­ση, είτε επί­ση­μα νομι­κά ανα­γνω­ρι­σμέ­νη, είτε όχι, αν θα τη δια­κό­ψει, αν θα ζητή­σει δια­ζύ­γιο; Είναι απο­κλει­στι­κά ατο­μι­κή υπό­θε­ση η δυνα­τό­τη­τα να μεγα­λώ­σει τα παι­διά της, η συνεν­νό­η­ση με τον πρώ­ην άνδρα ή σύντρο­φό της για τα ζητή­μα­τα επι­μέ­λειας των παιδιών;

Το ίδιο ισχύ­ει εν μέρει και για το δικαί­ω­μα στην άμβλω­ση. Τυπι­κά είναι κατο­χυ­ρω­μέ­νο, αλλά στην πρά­ξη υπάρ­χουν περιο­ρι­σμοί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, με απο­τέ­λε­σμα μεγά­λο ποσο­στό γυναι­κών να κατα­φεύ­γει στις ιδιω­τι­κές κλινικές.

Η σύγ­χρο­νη αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση της καπι­τα­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας δια­περ­νά τις δια­προ­σω­πι­κές σχέσεις

Επο­μέ­νως, μια κοι­νω­νία που το βάθρο της είναι η ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία στα μέσα παρα­γω­γής και το κίνη­τρό της, ο στό­χος της, είναι η καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία, δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει ακό­μα και τέτοια δια­κη­ρυγ­μέ­να δικαιώ­μα­τα. Δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει φυσι­κά τα γενι­κά κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, όπως είναι το δικαί­ω­μα στην εργα­σία, αλλά και τα ατο­μι­κά, όπως είναι οι ερω­τι­κές σχέ­σεις, ο γάμος, η συμ­βί­ω­ση, τα οποία εξαρ­τώ­νται και συν­δέ­ο­νται από τα κοι­νω­νι­κά δικαιώματα.

Οι κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις που δια­μορ­φώ­νο­νται στον καπι­τα­λι­σμό επη­ρε­ά­ζουν το σύνο­λο των σχέ­σε­ων, και των δια­προ­σω­πι­κών, επι­δρούν στην ανά­πτυ­ξη της προ­σω­πι­κό­τη­τας, στον τρό­πο σκέ­ψης, στα «αντι­σώ­μα­τα» που μπο­ρεί να ανα­πτύσ­σει απέ­να­ντι σε μια σει­ρά από επι­βιώ­σεις του παρελ­θό­ντος, προ­κα­τα­λή­ψεις, ανα­χρο­νι­σμούς, στις πιέ­σεις που δέχε­ται όχι μόνο από την οικο­γέ­νεια, αλλά πολ­λές φορές κι από το εργα­σια­κό περι­βάλ­λον, το στε­νό­τε­ρο κοι­νω­νι­κό περι­βάλ­λον. Ολα αυτά επη­ρε­ά­ζουν την επι­λο­γή, τις απο­φά­σεις καθε­μιάς και καθε­νός για τις σχέ­σεις, τη συμ­βί­ω­ση, τον γάμο και το διαζύγιο.

Ολα αυτά σε μεγά­λο βαθ­μό «μολύ­νουν» τα παι­διά, κορί­τσια και αγό­ρια, των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Για παρά­δειγ­μα, δυστυ­χώς επι­βιώ­νει ακό­μα και σήμε­ρα — αν και όχι στον βαθ­μό που υπήρ­χε στο παρελ­θόν — η αντί­λη­ψη του «καλού γάμου απο­κα­τά­στα­σης», η προ­σπά­θεια να αλλά­ξει κοι­νω­νι­κή θέση το κορί­τσι ως επί το πλεί­στον, αλλά και το αγό­ρι, με έναν πιο πλού­σιο γάμο.

Η σχε­τι­κή οικο­νο­μι­κή απε­ξάρ­τη­ση της γυναί­κας τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες από οποιο­δή­πο­τε ανδρι­κό μέλος της οικο­γέ­νειάς της, πριν από τον πατέ­ρα, τον αδερ­φό ή μετά από τον σύζυ­γο, ήταν το βάθρο για να μπο­ρέ­σει να καλ­λιερ­γη­θεί, να ανα­πτυ­χθεί η δυνα­τό­τη­τα της προ­σω­πι­κής επι­λο­γής φίλου, ερα­στή, συζύ­γου, της επι­λο­γής να κάνει παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρ­χουν ακό­μα και περι­πτώ­σεις γυναι­κών επι­στη­μό­νων, καλ­λι­τε­χνών, με υψη­λό βιο­τι­κό, μορ­φω­τι­κό και πολι­τι­στι­κό επί­πε­δο, που εγκλω­βί­ζο­νται σε σχέ­σεις, ενώ βλέ­πουν ότι δεν είναι δημιουρ­γι­κές για τις ίδιες. Και δεν είναι μόνο για­τί υπάρ­χει οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση. Υπάρ­χουν βιώ­μα­τα, παρα­δό­σεις και άλλοι παρά­γο­ντες που επι­δρούν. Και η κάθε προ­σω­πι­κό­τη­τα έχει τη μονα­δι­κό­τη­τά της, σε όλες τις πλευ­ρές της ανά­πτυ­ξής της. Είναι πολύ πιο βαθύ το ζήτη­μα της δια­μόρ­φω­σης της προ­σω­πι­κό­τη­τας. Αρα, χρειά­ζε­ται μεγά­λη προ­σπά­θεια και στή­ρι­ξη ώστε μια γυναί­κα να απο­κτή­σει τη δύνα­μη, την αντο­χή, τη θέλη­ση να αλλά­ξει τη ζωή της μαχόμενη.

Παρά­δειγ­μα οι πρω­το­πό­ρες θέσεις και η στά­ση των κομμουνιστριών

Φυσι­κά, είναι πολύ μεγά­λη η ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή για να φτά­σου­με σε αυτό που ζού­με σήμε­ρα. Και είναι ανε­ξί­τη­λη η προ­σφο­ρά της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης κατά τον 20ό αιώ­να, παρά τα λάθη, τις αδυ­να­μί­ες, τα προ­βλή­μα­τα και την κατά­λη­ξη της ανα­τρο­πής της. Παρ’ όλα αυτά δεν ακυ­ρώ­νε­ται αυτή η συνεισφορά.

Εξί­σου σημα­ντι­κή είναι και η προ­σφο­ρά του ΚΚΕ. Ως Κόμ­μα νιώ­θου­με περή­φα­νοι για αυτά που συλ­λο­γι­κά έχου­με κατα­κτή­σει. Η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, το ΚΚΕ στην Ελλά­δα, έκα­ναν την ανα­τρο­πή σε ιδέ­ες και πρα­κτι­κές για τη θέση της γυναί­κας στην κοι­νω­νι­κή εργα­σία, στις σχέ­σεις των δύο φύλων.

Εδώ και έναν αιώ­να ανα­δεί­ξα­με ότι βάση για την κατάρ­γη­ση των ανι­σό­τι­μων σχέ­σε­ων μετα­ξύ άνδρα και γυναί­κας είναι η συμ­με­το­χή της γυναί­κας στην κοι­νω­νι­κή εργα­σία και προ­ϋ­πό­θε­ση κατάρ­γη­σης κάθε κοι­νω­νι­κής ανι­σό­τη­τας σε βάρος της γυναί­κας είναι η κατάρ­γη­ση των εκμε­ταλ­λευ­τι­κών σχέ­σε­ων στην παρα­γω­γή, στο εμπό­ριο, στον του­ρι­σμό, σε όλων των ειδών τις εργα­σί­ες. Για αυτές τις ιδέ­ες και τις αντι­λή­ψεις για τη χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας, που απο­δέ­χο­νται πλέ­ον και άνθρω­ποι πέρα από την επιρ­ροή του ΚΚΕ, κατη­γο­ρή­θη­καν οι γυναί­κες στε­λέ­χη και μέλη του Κόμ­μα­τός μας.

Εχου­με πολε­μή­σει και πολε­μά­με ακό­μα ενά­ντια στις προ­κα­τα­λή­ψεις, στις δυσκο­λί­ες και μέσα στις γραμ­μές του Κόμ­μα­τος, μέσα στη λει­τουρ­γία του Κόμ­μα­τος. Μετρή­σα­με βήμα­τα και απο­τε­λέ­σμα­τα, φτά­νο­ντας να ανα­δεί­ξου­με γυναί­κα ακό­μη και στην ευθύ­νη της Γενι­κής Γραμ­μα­τέα της ΚΕ για 23 χρόνια.

Το κυριό­τε­ρο είναι ότι ανα­δεί­χθη­καν γυναί­κες σε όλα τα πεδία της ταξι­κής πάλης, στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα και στα άλλα κινή­μα­τα. Μάλι­στα, σε κορυ­φαί­ες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης στην Ελλά­δα, όπως στον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας, ανα­δεί­χθη­καν κοπέ­λες από τα χωριά, με μεγά­λα ποσο­στά αναλ­φα­βη­τι­σμού, σε όλα τα πόστα: Οχι μόνο στις βοη­θη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, αλλά και στη Διοί­κη­ση, με το όπλο στο χέρι. Ετσι, έσπα­σαν προ­κα­τα­λή­ψεις, συγκρο­τή­θη­καν ιδε­ο­λο­γι­κά — πολι­τι­κά με τις κομ­μου­νι­στι­κές αξί­ες και στόχους.

Οι κομ­μου­νί­στριες έδω­σαν νέα ήθη, χάρα­ξαν νέους δρό­μους στις σχέ­σεις των δύο φύλων, στη φρο­ντί­δα των παι­διών. Γυναί­κες όπως η Αύρα Παρ­τσα­λί­δου, η Ηλέ­κτρα Απο­στό­λου δεν εξάρ­τη­σαν την πορεία τους μέσα στο Κόμ­μα από την πορεία του άνδρα τους, που λόγω ιδε­ο­λο­γι­κών δια­φο­ρών τούς χώρισαν.

Και σήμε­ρα υπάρ­χουν ερω­τι­κές, συντρο­φι­κές και οικο­γε­νεια­κές σχέ­σεις μετα­ξύ αγω­νι­στών, και όχι μόνο κομ­μου­νι­στών και κομ­μου­νι­στριών, οι οποί­ες βασί­ζο­νται σε μεγά­λο βαθ­μό στον αλλη­λο­σε­βα­σμό, στην ειλι­κρί­νεια, στη συντρο­φι­κό­τη­τα. Αλλά δεν είναι κυρί­αρ­χες. Και δεν θα μπο­ρού­σαν να είναι με βάση τους οικο­νο­μι­κούς — κοι­νω­νι­κούς περιορισμούς.

Η κοι­νω­νι­κή — οικο­νο­μι­κή και πάνω σε αυτή η πολι­τι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώ­νου­με είναι αδυ­σώ­πη­τη. Κι αυτό οδη­γεί πολ­λές φορές ακό­μα και κομ­μου­νι­στές και κομ­μου­νί­στριες να μην μπο­ρούν να αντι­στοι­χή­σουν σε όλα τα πεδία της καθη­με­ρι­νής τους ζωής και των σχέ­σε­ών τους την κομ­μου­νι­στι­κή τους συνεί­δη­ση και δρά­ση, που αναμ­φί­βο­λα είναι αγω­νι­στι­κή, είναι πρωτοπόρα.

dihmero kne mytilini

Ενά­ντια στην υπο­κρι­σία του θεσμού της οικο­γέ­νειας και του γάμου

Το σύν­θε­το ζήτη­μα των δια­προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων, που αφο­ρά και τις επι­λο­γές σε φιλί­ες, ερω­τι­κές σχέ­σεις, τη συμ­βί­ω­ση στην οποια­δή­πο­τε μορ­φή της, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπο­ρού­με σήμε­ρα να το προ­σεγ­γί­σου­με πιο μαχη­τι­κά, πιο απο­φα­σι­στι­κά, πιο βαθιά. Να είμα­στε σε θέση να αντι­με­τω­πί­σου­με τη «σκου­ριά» και τη στρέ­βλω­ση των θέσε­ων του Κόμ­μα­τος από τον ταξι­κό αντί­πα­λο, με τις διά­φο­ρες ιδε­ο­λο­γι­κές «απο­χρώ­σεις».

Στο παρελ­θόν κατη­γο­ρού­σαν το Κόμ­μα ότι ήταν υπέρ της διά­λυ­σης της οικο­γέ­νειας. Ποια είναι, όμως, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα; Ημα­σταν, είμα­στε και θα είμα­στε ενά­ντια στην υπο­κρι­σία του θεσμού της οικο­γέ­νειας και του γάμου, που η βάση είναι η οικο­νο­μι­κή σχέ­ση και η εξάρ­τη­ση, ενά­ντια στους κοι­νω­νι­κούς ρόλους που θέλουν τη μεν γυναί­κα να γεν­νά τα παι­διά, να τα ανα­θρέ­φει, να φρο­ντί­ζει τους ηλι­κιω­μέ­νους της ευρύ­τε­ρης οικο­γέ­νειας, τον δε άντρα να είναι ο «κου­βα­λη­τής», ο δημιουρ­γός της περιου­σί­ας — αν κάνει περιου­σία, ανά­λο­γα σε ποια τάξη, σε ποιο κοι­νω­νι­κό στρώ­μα ανή­κει. Εξ ου και η ανά­γκη να εξα­σφα­λί­ζο­νται τα κλη­ρο­νο­μι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών του.

Αντί­στοι­χα, θα δικαιω­θούν οι θέσεις του Κόμ­μα­τος, που σήμε­ρα δεν είναι γενι­κευ­μέ­να απο­δε­κτές, όπως ότι η οικο­γέ­νεια δεν μπο­ρεί να θεω­ρεί­ται οικο­νο­μι­κή μονά­δα, με βάση αυτά που διδά­σκο­νται οι νέοι και οι νέες στα σχο­λεία σήμερα.

Σε κάθε περί­πτω­ση οι θέσεις του Κόμ­μα­τος για την οικο­γέ­νεια απορ­ρί­πτουν όλο το υπο­κρι­τι­κό, το οικο­νο­μι­κό πλαί­σιο που εξυ­πη­ρε­τεί τον καπι­τα­λι­σμό, όπως παλιό­τε­ρα εξυ­πη­ρε­τού­σε με άλλη μορ­φή τα άλλα κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κά συστή­μα­τα, τη φεου­δαρ­χία, το δου­λο­κτη­τι­κό σύστημα.

Στον καπι­τα­λι­σμό, η οικο­γέ­νεια είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη με τα δικά της μέσα να ανα­πα­ρά­γει την εργα­τι­κή δύνα­μη που χρειά­ζε­ται στο μέλ­λον το κεφά­λαιο. Αυτό βέβαια σήμε­ρα είναι πιο σύν­θε­το, με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της καπι­τα­λι­στι­κής παρα­γω­γής για τη μόρ­φω­ση του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, στις οποί­ες αντι­κει­με­νι­κά μπαί­νουν εμπό­διο οι ταξι­κοί φραγ­μοί, όπως και σε άλλες ανά­γκες της νεο­λαί­ας (π.χ. καλ­λι­τε­χνι­κή, αθλη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα) που δεν καλύ­πτο­νται στα πλαί­σια του δημό­σιου σχο­λεί­ου. Ακό­μα πιο δύσκο­λα είναι άλλα οικο­γε­νεια­κά ζητή­μα­τα, όπως είναι η φρο­ντί­δα των υπερηλίκων.

Ως Κόμ­μα είμα­στε υπέρ της συντρο­φι­κό­τη­τας, της φρο­ντί­δας, της αγά­πης που μπο­ρεί να ανα­πτύσ­σο­νται μέσα στην οικο­γέ­νεια, μετα­ξύ αυτών που απο­φα­σί­ζουν να ζήσουν μαζί, για όσο απο­φα­σί­σουν, μετα­ξύ γονιών και παι­διών, παπ­πού­δων — γιαγιάδων.

Η ζωή φέρ­νει και αλλα­γές, μπο­ρεί να πάψει να υπάρ­χει το ερω­τι­κό, συντρο­φι­κό ενδια­φέ­ρον μετα­ξύ ενός ζευ­γα­ριού και πρέ­πει να έχει την ανά­λο­γη νομι­κή διευ­κό­λυν­ση και κοι­νω­νι­κή στή­ρι­ξη για να χωρί­σει, πολύ περισ­σό­τε­ρο εφό­σον έχουν παι­διά. Αλλά το δια­ζύ­γιο δεν πρέ­πει να επι­φέ­ρει και διά­λυ­ση της αμοι­βαί­ας ευθύ­νης στη φρο­ντί­δα των παι­διών, του αλλη­λο­σε­βα­σμού, αλλά και των δεσμών μετα­ξύ των παι­διών με πρό­σω­πα της προη­γού­με­νης ευρύ­τε­ρης οικο­γέ­νειας. Είναι ζήτη­μα ενός πολι­τι­σμού του μέλ­λο­ντος, απαλ­λαγ­μέ­νου από τον ατο­μι­σμό, πρώ­τα απ’ όλα με οικο­νο­μι­κό κίνητρο.

Ο γάμος, βέβαια, περι­λαμ­βά­νει τα δικαιώ­μα­τα και τις υπο­χρε­ώ­σεις των γονιών απέ­να­ντι στα παι­διά, μέχρι να ενη­λι­κιω­θούν. Αυτή η νομι­κή κατο­χύ­ρω­ση της γονι­κής μέρι­μνας είναι ανα­γκαία και στα πλαί­σια της ελεύ­θε­ρης συμ­βί­ω­σης. Κι αυτό ήταν κατο­χυ­ρω­μέ­νο στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, από τις πρώ­τες δεκα­ε­τί­ες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης. Η αφε­τη­ρία της τοπο­θέ­τη­σης του Κόμ­μα­τος για το ζήτη­μα της γονι­κής μέρι­μνας και της τεκνο­θε­σί­ας γενι­κά είναι οι ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα του παι­διού και από αυτή τη σκο­πιά αντι­με­τω­πί­ζει τις υπο­χρε­ώ­σεις των γονιών — φυσι­κών, ανά­δο­χων, θετών — απέ­να­ντί τους σε οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής συμβίωση.

Δεν υπο­στη­ρί­ζου­με την επέ­κτα­ση στα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια μιας νομι­κής ρύθ­μι­σης της αμφί­πλευ­ρης γονι­κής μέρι­μνας γυναί­κας — άνδρα στην τεκνο­ποί­η­ση, που στη­ρί­ζε­ται στο αντι­κει­με­νι­κό γεγο­νός της συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τας του γυναι­κεί­ου και ανδρι­κού οργα­νι­σμού στην ανα­πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία. Δεν θεω­ρού­με ότι αυτό το στοι­χείο μπο­ρεί αυτού­σια να μετα­φερ­θεί στο ομό­φυ­λο ζευ­γά­ρι, που αντι­κει­με­νι­κά δεν μπο­ρεί να έχει κοι­νά παιδιά.

Βέβαια, μπο­ρεί να έχει παι­διά ο ένας από τους δυο, που ασκεί τη γονι­κή μέρι­μνα, είτε είναι μητέ­ρα, είτε είναι πατέ­ρας. Εδώ βέβαια είναι λεπτές οι ισορ­ρο­πί­ες. Ως Κόμ­μα παρα­κο­λου­θού­με τις εξε­λί­ξεις στις σχέ­σεις συμ­βί­ω­σης που δεν στη­ρί­ζο­νται στα παλιά πρό­τυ­πα του οικο­γε­νεια­κού θεσμού.

Μια πλευ­ρά τους είναι και το γεγο­νός ότι δια­μορ­φώ­νο­νται σχέ­σεις του παι­διού με ανθρώ­πους που δεν ασκούν την γονι­κή μέρι­μνα. Για παρά­δειγ­μα, υπάρ­χουν οι μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες, τα δια­ζευγ­μέ­να ζευ­γά­ρια με παι­διά, που στη συνέ­χεια ο ένας ή και οι δύο γονείς κάνουν δεύ­τε­ρο γάμο, τα μεμο­νω­μέ­να άτο­μα με θετά ή ανά­δο­χα τέκνα, τα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια. Τέτοιες σχέ­σεις των παι­διών ανα­πτύσ­σο­νται και με άλλους συγ­γε­νείς, όπως με τον θείο ή τη θεία, με τον παπ­πού, με τη γιαγιά.

Αυτά τα σύν­θε­τα ζητή­μα­τα, που αφο­ρούν στη ρύθ­μι­ση των σχέ­σε­ων με τα παι­διά, δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νται με την επέ­κτα­ση του γάμου στα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, που θα λύνει οικο­νο­μι­κά ζητή­μα­τα μετα­ξύ τους και που θα μετα­φέ­ρει την οικο­νο­μι­κή βάση του ετε­ρό­φυ­λου γάμου στον ομο­φυ­λό­φι­λο γάμο. Στε­ρεί­ται κάτι ο σύντρο­φος του ομο­φυ­λό­φι­λου ζευ­γα­ριού, που δεν είναι ο φυσι­κός γονιός, από το ότι δεν θα είναι δηλω­μέ­νος ως θετός γονέας;

Το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το με την παρω­χη­μέ­νη, συντη­ρη­τι­κή άπο­ψη ότι μια σει­ρά δικαιώ­μα­τα ενός ατό­μου, όπως η ασφά­λι­ση, η σύντα­ξη και άλλα ιδιω­τι­κά ζητή­μα­τα ενός ζευ­γα­ριού, ετε­ρό­φυ­λου ή ομό­φυ­λου, όπως τα κλη­ρο­νο­μι­κά, η συμ­βί­ω­ση, πρέ­πει να εξαρ­τώ­νται και να κατο­χυ­ρώ­νο­νται από τη νομι­κή σύμ­βα­ση του γάμου. Αλλα ζητή­μα­τα της συμ­βί­ω­σης των ζευ­γα­ριών όπως τα κλη­ρο­νο­μι­κά μπο­ρούν να διευ­θε­τη­θούν μέσω ιδιω­τι­κών συμ­φω­νη­τι­κών, συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κών πράξεων.

Οπως, αντί­στοι­χα, το να λαμ­βά­νει γνώ­ση κάποιος για θέμα­τα που αφο­ρούν την υγεία κάποιου άλλου μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­στεί με ιδιω­τι­κό τρό­πο, στο πλαί­σιο ιδιω­τι­κών συμ­φω­νη­τι­κών, αλλά και τις ανα­γκαί­ες τρο­πο­ποι­ή­σεις στον Αστι­κό Κώδι­κα, ώστε να μπο­ρεί ο οποιοσ­δή­πο­τε — εφό­σον δεν επι­θυ­μεί οι συγ­γε­νείς να έχουν λόγο γι’ αυτά τα ζητή­μα­τα — με ιδιω­τι­κό πλη­ρε­ξού­σιο να ορί­ζει κάποιον οικείο του για να ρυθ­μί­ζει τέτοια ζητήματα.

Ταυ­τό­χρο­να, υπο­στη­ρί­ζου­με ότι κάποιες οικο­νο­μι­κές διευ­κο­λύν­σεις για τα τυπι­κά ανα­γνω­ρι­σμέ­να ετε­ρό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, όπως στη δανειο­δό­τη­ση για αγο­ρά κατοι­κί­ας, μπο­ρούν να επε­κτα­θούν σε κάθε νέο ή νέα που επι­λέ­γει να φύγει από την πατρι­κή κατοι­κία, να ζήσει μόνος/η ή και με οποια­δή­πο­τε μορ­φή συμβίωσης.

Ο αγώ­νας για ελεύ­θε­ρες επι­λο­γές άρρη­κτα δεμέ­νος με την πάλη για την κοι­νω­νία του μέλλοντος

Η επι­λο­γή, λοι­πόν, στη δια­τύ­πω­ση του θέμα­τος είχε στό­χο να δοθεί έμφα­ση στη σχέ­ση που έχουν τα ατο­μι­κά δικαιώ­μα­τα με τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα στο έδα­φος και της σημε­ρι­νής κοι­νω­νί­ας με πυρή­να της την οικο­νο­μία, δηλα­δή τις κυρί­αρ­χες οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις. Στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση είναι η σχέ­ση κεφα­λαί­ου — μισθω­τής εργα­σί­ας, που είναι σχέ­ση εκμεταλλευτική.

Ο αγώ­νας λοι­πόν για τις ελεύ­θε­ρες επι­λο­γές σχε­τί­ζε­ται με αυτό που λέει σήμε­ρα το σύν­θη­μα του 48ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή»: «Με το ΚΚΕ η νέα γενιά, για το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό, για την κοι­νω­νία του μέλ­λο­ντος, για τον σοσια­λι­σμό — κομ­μου­νι­σμό στον 21ο αιώ­να». Σε αυτό λοι­πόν σας καλού­με να συμ­βά­λε­τε περισ­σό­τε­ρο, να σκε­φτεί­τε και να δρά­σε­τε ανάλογα.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο