Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή: Να επανέλθουν ο 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη

Την επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης στους εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους απαι­τεί το ΚΚΕ με Ερώ­τη­σή του προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Άμυ­νας, Οικο­νο­μι­κών και Εργα­σί­ας — Κοι­νω­νι­κών Υποθέσεων. 

Συγκε­κρι­μέ­να, στην Ερώ­τη­ση, που υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές Νίκος Παπα­να­στά­σης και Θανά­σης Παφί­λης, ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Ο Σύν­δε­σμος Απο­φοί­των Σχο­λής Μονί­μων Υπα­ξιω­μα­τι­κών (ΣΑΣΜΥ), με έγγρα­φό του προς την κυβέρ­νη­ση, υπεν­θυ­μί­ζει ότι από 01.01.2013 καταρ­γή­θη­καν πλή­ρως τα επι­δό­μα­τα εορ­τών (Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα) και αδεί­ας για όλους τους λει­τουρ­γούς και υπαλ­λή­λους που αμεί­βο­νται από το δημό­σιο ταμείο, καθώς και τους συντα­ξιού­χους του Δημο­σί­ου. Απο­τε­λεί από­το­κη ενέρ­γεια εφαρ­μο­γής του Μεσο­πρό­θε­σμου Πλαι­σί­ου Δημο­σιο­νο­μι­κής Στρα­τη­γι­κής 2013–2016 (ν.4092/2012), που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΔΗΜΑΡ.

Επι­ση­μαί­νει, μάλι­στα, ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός στις 20 Αυγού­στου του 2022, ημέ­ρα εξό­δου της χώρας από την Ενι­σχυ­μέ­νη Επο­πτεία, ανέ­φε­ρε ότι η 20ή Αυγού­στου του 2022 είναι μία ιστο­ρι­κή ημέ­ρα για την Ελλά­δα και τους Έλλη­νες, ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: “Η σημε­ρι­νή εξέ­λι­ξη σημα­το­δο­τεί το τέλος των Μνη­μο­νί­ων και όσων επι­βλή­θη­καν στο όνο­μά τους: Δυσβά­στα­χτοι φόροι και περι­κο­πές μισθών και συντάξεων”.

Με βάση τα παρα­πά­νω ο Σύν­δε­σμος Απο­φοί­των Σχο­λής Μονί­μων Υπα­ξιω­μα­τι­κών ζητά­ει την επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης στα στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας στις 23 του Νοέμ­βρη 2022 κατέ­θε­σε τρο­πο­λο­γία για την επα­να­φο­ρά και κατα­βο­λή του 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης στους εργα­ζό­με­νους και τους συντα­ξιού­χους (Δώρο Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα). Στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι με τα μνη­μό­νια καταρ­γή­θη­κε από τους εργα­ζό­με­νους στο Δημό­σιο και από τους συντα­ξιού­χους το επί­δο­μα εορ­τών Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα και το επί­δο­μα αδείας.

Ερω­τώ­νται οι κ.κ. Υπουρ­γοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρ­νη­ση για την επα­να­φο­ρά του επι­δό­μα­τος Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα και του επι­δό­μα­τος αδεί­ας για τους εργα­ζό­με­νους και τους συνταξιούχους».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο