Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κλιμάκωση της βαρβαρότητας και της άγριας καταστολής σε βάρος προσφύγων

Ερώ­τη­ση για την κλι­μά­κω­ση της βαρ­βα­ρό­τη­τας και της άγριας κατα­στο­λής σε βάρος προ­σφύ­γων κατέ­θε­σε στην Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή,η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει: 

«Τα αλλε­πάλ­λη­λα τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά των τελευ­ταί­ων ημε­ρών με θύμα­τα πρό­σφυ­γες όπως ο πολυ­ή­με­ρος εγκλω­βι­σμός των προ­σφύ­γων σε νησί­δα στον Έβρο με τον τρα­γι­κό θάνα­το ενός μικρού παι­διού, το νέο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο νοτί­ως της Ρόδου με τους δεκά­δες αγνο­ού­με­νους, τα «πλε­ού­με­να» πτώ­μα­τα στο Αιγαίο, κι οι καρα­βιές ξερι­ζω­μέ­νων που προ­σά­ρα­ξαν στα Κύθη­ρα συνι­στούν απο­τε­λέ­σμα­τα της αντι­δρα­στι­κής ευρω­ε­νω­σια­κής στρα­τη­γι­κής στο προ­σφυ­γι­κό, της απα­ρά­δε­κτης κοι­νής δήλω­σης ΕΕ Τουρ­κί­ας, του Κανο­νι­σμού του Δου­βλί­νου, της κατά­φω­ρης παρα­βί­α­σης τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης και των δικαιω­μά­των των προ­σφύ­γων στο Άσυ­λο που προ­ω­θούν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις με χωρο­φύ­λα­κα τη Frontex.

Η διπλή εργα­λειο­ποί­η­ση του προ­σφυ­γι­κού τόσο από την Τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση για τους γεω­πο­λι­τι­κούς σχε­δια­σμούς της, όσο και από την ΕΕ και τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις που αυξο­μειώ­νουν κάθε φορά την κάνου­λα των ροών για την εξα­σφά­λι­ση πάμ­φθη­νου εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, οδη­γεί σε ολο­έ­να και πιο ριψο­κίν­δυ­να και μακρι­νά ταξί­δια με εκα­τόμ­βες νεκρών. Ενώ όσοι γλι­τώ­νουν γίνο­νται «μπα­λά­κι» αντα­γω­νι­σμών κυβερ­νή­σε­ων και εγκλω­βί­ζο­νται απάν­θρω­πα για μήνες σε υπερ­δο­μές προς απέλαση.

Οι ωμό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ στην προ­σφυ­γι­κή δομή Ελαιώ­να, με τα ΜΑΤ να εισβάλ­λουν ξημε­ρώ­μα­τα κάνο­ντας χρή­ση χημι­κών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του – λάμ­ψης για να εξα­να­γκά­σουν τους πρό­σφυ­γες και τα μικρά τους παι­διά να μετα­φερ­θούν σε άλλες δομές με αντί­στοι­χα άθλιες συν­θή­κες, ενθαρ­ρύ­νο­νται από την ευρω­ε­νω­σια­κή πολι­τι­κή κατα­στο­λής σε βάρος των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Κατα­δει­κνύ­ουν το αδιέ­ξο­δο των ανύ­παρ­κτων υπο­δο­μών έντα­ξης τους που επι­τεί­νε­ται κι από τη σχε­δια­ζό­με­νη ολο­κλή­ρω­ση του ανε­παρ­κούς κι απο­σπα­σμα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος ΕΣΤΙΑ II. Απο­τε­λούν αλυ­σί­δα της πρό­σφα­της αγριό­τη­τας στη Μελί­για από τις Μαρο­κι­νές αρχές όπως κι αυτές της Ισπα­νί­ας, με τη λεγό­με­νη …«προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση», που δια­φη­μί­ζε­ται από το ΣΥΡΙΖΑ, του οποί­ου η κυβέρ­νη­ση μετα­ξύ άλλων υπέ­γρα­ψε την απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία ΕΕ- Τουρ­κί­ας και καθιέ­ρω­σε το απάν­θρω­πο αίσχος της Μόριας.

Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, κατέ­θε­σαν τα παρα­κά­τω ερωτήματα:

Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή:

Στο γεγο­νός ότι η επι­κίν­δυ­νη κι αδιέ­ξο­δη πολι­τι­κή της ίδιας και των κυβερ­νή­σε­ων έχει οδη­γή­σει σε εκα­τόμ­βες νεκρών και στη φρί­κη που ζουν οι κατα­τρεγ­μέ­νοι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων που εξα­πο­λύ­θη­καν από την ΕΕ και τους συμ­μά­χους της, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Στην κατε­πεί­γου­σα ανά­γκη να επι­τα­χυν­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες από­δο­σης ασύ­λου σύμ­φω­να με τη συν­θή­κη της Γενεύ­ης στους πρό­σφυ­γες, με τη δημιουρ­γία Επι­τρο­πών Ασύ­λου μέσα στην Τουρ­κία υπό την επί­βλε­ψη ΕΕ και ΟΗΕ και να εξα­σφα­λι­στεί η μετά­βα­σή τους στις χώρες πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους. Με ταυ­τό­χρο­νη εξα­σφά­λι­ση της ασφα­λούς δια­βί­ω­σής τους, σε ανοι­χτούς και αξιο­πρε­πείς χώρους φιλο­ξε­νί­ας, σε ξενο­δο­χεία και δια­με­ρί­σμα­τα για όσο διά­στη­μα παρα­μέ­νουν στη χώρα. Χωρίς καμιά επα­να­προ­ώ­θη­ση, απέ­λα­ση και εγκλει­σμό στις υπερ­δο­μές-φυλα­κές. Με ολο­κλη­ρω­μέ­νο πλαί­σιο έντα­ξης κι εργα­σί­ας με δικαιώ­μα­τα όλων των ανα­γνω­ρι­σμέ­νων προ­σφύ­γων που επι­λέ­γουν να παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα κι εξα­σφά­λι­ση της ανε­μπό­δι­στης εκπαί­δευ­σης όλων των προ­σφυ­γό­που­λων, χωρίς εμπλο­κή ΜΚΟ».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο