Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση στη Βουλή για το εμπάργκο της Εθνικής Τράπεζας στο έμβασμα των εκδόσεων Ατέχνως

Ερώ­τη­ση στη Βου­λή με το ερώ­τη­μα — θέμα «Εχει επι­βλη­θεί εμπάρ­γκο στην Κού­βα από την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας;» κατέ­θε­σε η βου­λευ­τής του ΜΕΡΑ25 Μαρία Απα­τζί­δη, με αφορ­μή τη δημο­σιο­ποί­η­ση της απόρ­ρι­ψης από την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα του εμβά­σμα­τος των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως προς την Κού­βα. Οι εκδό­σεις Ατέ­χνως, ως οφεί­λα­με, δημο­σιο­ποι­ή­σαν το θέμα και ενη­μέ­ρω­σαν τους βου­λευ­τές και τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης. Το μπλό­κο της Εθνι­κής τρά­πε­ζας είναι μια ενέρ­γεια εχθρι­κή προς την Κού­βα. Μια ενέρ­γεια που συν­δέ­ε­ται με τον οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό που έχουν επι­βάλ­λει οι Είναι μια ενέρ­γεια μια ενέρ­γεια που δεν πρέ­πει να περά­σει στο «ντού­κου». Πολύς κόσμος αδυ­να­τεί να πιστέ­ψει στο εμπάρ­γκο, να κατα­λά­βει τι σημαί­νει εμπάρ­γκο. Η περί­πτω­ση του εμβά­σμα­τος των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως (610 ευρώ) κάνει απτό σε κάθε έντι­μο δημο­κρά­τη πολί­τη, τι βιώ­νει η Κού­βα. Δεν αφή­νουν να περά­σει το ελά­χι­στο για να φτά­σει στην Κού­βα. Εμείς για­τί να αφή­σου­με να περά­σει στο «ντού­κου» αυτό το μπλό­κο των χρη­μά­των προς την Κού­βα; Αυτό είναι το ερώ­τη­μα σε κάθε αλλη­λέγ­γυο προς την Κού­βα, σε κάθε δημο­κρά­τη πολί­τη. Η απο­σιώ­πη­ση, η αδια­φο­ρία σε τέτοιες ενέρ­γειες διευ­κο­λύ­νει το έργο όλων αυτών που με διά­φο­ρους τρό­πους «βάζουν πλά­τη στο φονι­κό εμπάρ­γκο που έχουν επι­βάλ­λει στο νησί οι ΗΠΑ.

Το κείμενο της Ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών και Οικονομικών Θέμα: Εχει επι­βλη­θεί εμπάρ­γκο στην Κού­βα από την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλάδας; Οι σχέ­σεις της Ελλά­δας με την Κού­βα είναι δια­χρο­νι­κά καλές, πράγ­μα που επι­βε­βαιώ­νε­ται από την πάγια θέση του ελλη­νι­κού Διπλω­μα­τι­κού Σώμα­τος υπέρ της άρσης του οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού της από τις Η.Π.Α. Επι­πλέ­ον, οι δυο χώρες έχουν αγα­στές σχέ­σεις και στο οικο­νο­μι­κό πεδίο, ειδι­κό­τε­ρα σε θέμα­τα που άπτο­νται της ναυ­τι­λί­ας. Με αυτά τα δεδο­μέ­να, είναι αξιο­πε­ρί­ερ­γο το γεγο­νός ότι η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας αρνεί­ται την μετα­φο­ρά (ακό­μα και) συμ­βο­λι­κών ποσών από ιδιώ­τες που επι­θυ­μούν να στεί­λουν οικο­νο­μι­κή βοή­θεια στην Κούβα. Εν προ­κει­μέ­νω, η απο­στο­λή χρη­μά­των στην Κού­βα αφο­ρά έναν Εκδο­τι­κό Οίκο. Όπως μας ενη­με­ρώ­νουν με επι­στο­λή τους οι υπεύ­θυ­νοι των Εκδό­σε­ων «Ατέ­χνως», τον Ιού­λιο 2021  πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μια σύντο­μης διάρ­κειας προ­σπά­θεια οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης της Κού­βας μέσω της δια­κί­νη­σης της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, σε από­δο­ση του Γιάν­νη Ρίτσου. Μέσα σε λίγες μέρες συγκε­ντρώ­θη­κε το ποσό των 600 ευρώ το οποίο, σε συνεν­νό­η­ση με την Πρε­σβεία της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα, επι­χει­ρή­θη­κε να απο­στα­λεί με έμβα­σμα στην Κού­βα. Η συναλ­λα­γή απορ­ρί­φθη­κε από την ΕΤΕ όχι μία αλλά δυο φορές(21/8/2021 και 22/9/2021) με την αιτιο­λο­γία πως «κατό­πιν ελέγ­χων που διε­νερ­γού­νται για κάθε έμβα­σμα, το εν λόγω έμβα­σμα ακυ­ρώ­θη­κε για λόγους εσω­τε­ρι­κής πολιτικής». Σύμ­φω­να με τα προαναφερθέντα, Ερω­τώ­νται οι υπουργοί:  Πώς εξη­γεί­τε την άρνη­ση της ΕΤΕ να εκτε­λέ­σει την απο­στο­λή εμβά­σμα­τος από Ελλη­νες πολί­τες σε Κου­βα­νι­κές Τρά­πε­ζες ; (Banco de Fomento Internacional (BFI) και Banco Internacional de Comerci)  Η εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της ΕΤΕ πώς συνά­δει με την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της Ελλά­δας; Δύνα­ται η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας να λει­τουρ­γεί αυτο­βού­λως και αυθαι­ρέ­τως αντί­θε­τα από την πάγια θέση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που αντι­τί­θε­ται δια­χρο­νι­κά στο εμπάρ­γκο ενα­ντί­ον της Κούβας;  Συμ­με­τέ­χει η Ελλά­δα στον οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ στο νησί της Κούβας;  Με ποιον τρό­πο μπο­ρεί κάποιος να στεί­λει χρή­μα­τα από την Ελλά­δα στην Κού­βα αν όχι μέσω της ΕΤΕ; Η ερω­τώ­σα βουλεύτρια Μαρία Απα­τζί­δη
vivlio gigien
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο