Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για την πτήση της «RYANAIR» που αντί για τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στη Ρουμανία

Ερώ­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατά­θε­σε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την πτή­ση της RYR8582 της «RYANAIR» της 4.1.2018 από Λον­δί­νο για Θεσ­σα­λο­νί­κη, με 201 επι­βά­τες, που λόγω έκτα­κτων και­ρι­κών συν­θη­κών, προ­σγειώ­θη­κε στην Τιμι­σο­ά­ρα της Ρουμανίας.

Συγκε­κρι­μέ­να στην Ερώ­τη­ση αναφέρεται:

«Η πτή­ση της RYR8582 της “RYANAIR” της 4.1.2018 από Λον­δί­νο για Θεσ­σα­λο­νί­κη, με 201 επι­βά­τες, λόγω έκτα­κτων και­ρι­κών συν­θη­κών, προ­σγειώ­θη­κε στην Τιμι­σο­ά­ρα της Ρου­μα­νί­ας, οκτα­κό­σια χιλιό­με­τρα μακρύ­τε­ρα, ενώ άλλες εται­ρεί­ες προ­σγεί­ω­σαν τις πτή­σεις τους στα Σκό­πια ή τη Σόφια. Μπο­ρού­σε όμως να προ­σγειω­θεί η πτή­ση σε άλλα κοντι­νά ανοι­κτά αερο­δρό­μια (Καβά­λας, Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, Ιωαν­νί­νων). Η επι­λο­γή της εται­ρεί­ας ήταν το φθη­νό­τε­ρο αεροδρόμιο.

Όταν οι αερο­με­τα­φο­ρές και τα αερο­δρό­μια είναι στα χέρια επι­χει­ρή­σε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και εται­ρειών δήθεν “χαμη­λού κόστους”, λει­τουρ­γώ­ντας με κρι­τή­ριο το κέρ­δος και την αντί­λη­ψη “κόστους — οφέ­λους”, που απο­τε­λεί τον δια­κη­ρυγ­μέ­νο πυρή­να της πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, οι συνέ­πειες για το λαό είναι δραματικές.

Το αερο­δρό­μιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” με συνα­πό­φα­ση τρόι­κας και ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων (ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, ΝΔ — ΠΑΣΟΚ) παρα­δό­θη­κε στη “FRAPORT”, οι επεν­δύ­σεις της υπο­τί­θε­ται θα το εκσυγ­χρό­νι­ζαν. Δύο χρό­νια μετά, τίπο­τα δεν έγι­νε για τη βασι­κή αδυ­να­μία του αερο­δρο­μί­ου, το σύστη­μα ασφα­λούς προ­σέγ­γι­σης σε περί­πτω­ση ομί­χλης. Πολ­λές πτή­σεις ακυ­ρώ­νο­νται, ενώ η “FRAPORT” πανη­γυ­ρί­ζει για τα υπέ­ρο­γκα κέρ­δη της σε αυτό και άλλα αερο­δρό­μια που απέ­κτη­σε στην Ελλά­δα σε συνερ­γα­σία με ελλη­νι­κούς ομίλους.

Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Επι­τρο­πή στο γεγο­νός ότι η πολι­τι­κή της ΕΕ, των κυβερ­νή­σε­ών της, απε­λευ­θέ­ρω­σης των αερο­με­τα­φο­ρών, ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης αερο­λι­μέ­νων, οδη­γεί σε τέτοιες τρα­γι­κές συνέ­πειες που εγεί­ρουν θέμα άμε­σων απο­ζη­μιώ­σε­ων και κυρώ­σε­ων στις εν λόγω εταιρείες;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο