Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση του ΚΚΕ: Σχολεία στην Κρήτη κάνουν μάθημα για 3 με 4 ώρες λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Να καλυ­φθούν άμε­σα τα κενά σε εκπαι­δευ­τι­κούς σε όλα σχο­λεία της Κρή­της ζητά με Ερώ­τη­σή του προς τον Υπουρ­γό Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των, Αθλη­τι­σμού το ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην Ερώ­τη­ση που υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές Συντυ­χά­κης Μανώ­λης, Δελής Γιάν­νης, Κομνη­νά­κα Μαρία και Μανω­λά­κου Δια­μά­ντω, επι­ση­μαί­νο­νται τα εξής:

«Βρι­σκό­μα­στε στα τέλη Σεπτεμ­βρί­ου και οι σχο­λι­κές μονά­δες α/θμιας και β/θμιας εκπαί­δευ­σης στην Κρή­τη παρα­μέ­νουν υπο­στε­λε­χω­μέ­νες. Είναι τέτοια η κατά­στα­ση που, σύμ­φω­να με στοι­χεία των ίδιων των εκπαι­δευ­τι­κών και των γονιών, υπάρ­χουν σχο­λεία σε όλο το νησί που λει­τουρ­γούν για 3 ή 4 ώρες το πολύ κάθε μέρα.

Ταυ­τό­χρο­να, μεγά­λη ανα­στά­τω­ση και αγα­νά­κτη­ση έχει δημιουρ­γή­σει και φέτος στους γονείς η άρνη­ση να καλυ­φτούν όλα τα αιτή­μα­τα παράλ­λη­λης στή­ρι­ξης και σχο­λι­κών νοση­λευ­τών (όπως η πολύ σοβα­ρή περί­πτω­ση του παι­διού στο δημο­τι­κό Βασι­λειών Ηρα­κλεί­ου που έχει μεί­νει ακά­λυ­πτο), καθώς και οι τερά­στιες οι ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού σε όλες τις ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές δομές, Ειδι­κά Σχο­λεία, Τμή­μα­τα Έντα­ξης, ΚΕΔΑΣΥ, με απο­τέ­λε­σμα ευά­λω­τοι μαθη­τές να οδη­γού­νται στο περι­θώ­ριο, γυρ­νώ­ντας σε επο­χές παι­δα­γω­γι­κού Μεσαίωνα.

Το υπουρ­γείο προ­σέ­λα­βε ανα­πλη­ρω­τές πιο κάτω ακό­μη και από την πρό­βλε­ψη — τα βεβαιω­μέ­να κενά των Διευ­θύν­σε­ων, που ως γνω­στόν δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων μορ­φω­τι­κών ανα­γκών των μαθη­τών, αφού καθο­ρί­ζο­νται με τις γνω­στές μεθό­δους που ζητά το υπουρ­γείο (υπε­ρά­ριθ­μα τμή­μα­τα, η κατάρ­γη­ση υπεύ­θυ­νου ολοη­μέ­ρου, διπλές και τρι­πλές ανα­θέ­σεις κ.ά.), βάσει των αντιεκ­παι­δευ­τι­κών πολι­τι­κών επι­λο­γών όλων των κυβερνήσεων.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην παρού­σα φάση τα κενά εκπαι­δευ­τι­κών στην α/θμια εκπαί­δευ­ση στην Κρή­τη είναι : 460 στο Ηρά­κλειο, 322 στα Χανιά, 174 στο Ρέθυ­μνο και 220 στο Λασί­θι. Συνο­λι­κά 1.176 κενά!

Στα σχο­λεία της β/θμιας εκπαί­δευ­σης στο Ηρά­κλειο το σύνο­λο των κενών είναι 216 από τα οποία τα 117 αφο­ρούν στην παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη. Στα Χανιά το σύνο­λο των κενών μετά τις προ­σλή­ψεις α΄ φάσης ανα­πλη­ρω­τών, άδειες και απο­σπά­σεις φτά­νουν περί­που τα 100 από τα οποία τα 31 αφο­ρούν παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη. Στο Ρέθυ­μνο το σύνο­λο των κενών είναι 131, από τα οποία τα 47 αφο­ρούν στην παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη, τα 9 στην Ειδι­κή Αγω­γή και τα 75 στη Γενι­κή και στο Λασί­θι τα κενά είναι 95 από τα οποία τα 27 αφο­ρούν στην Ειδι­κή Αγωγή.

Ανα­φο­ρι­κά με την παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη, τρα­γι­κές είναι οι ελλεί­ψεις και στα σχο­λεία της α/θμιας εκπαί­δευ­σης στην Κρή­τη, εκτός από αυτές της β/θμιας. Στο Ηρά­κλειο ζητή­θη­καν 630 παράλ­λη­λες, δόθη­καν μόλις 333 και παρα­μέ­νουν κενές 297. Στα Χανιά εγκρί­θη­καν 381, προ­σλή­φθη­καν μόνο 153 και άρα παρα­μέ­νουν 228 κενά. Στο Ρέθυ­μνο οι εγκρί­σεις ήταν 295, οι προ­σλή­ψεις 152 και τα κενά που μένουν είναι 143. Στο Λασί­θι οι εγκρί­σεις ήταν 290, οι προ­σλή­ψεις 100 και τα κενά φτά­νουν στα 190.

Επι­πλέ­ον, είναι απα­ρά­δε­κτο, με ευθύ­νη δια­χρο­νι­κά όλων των κυβερ­νή­σε­ων, το 1/3 των εκπαι­δευ­τι­κών, σε Πρω­το­βάθ­μια και Δευ­τε­ρο­βάθ­μια, να εργά­ζο­νται ως ανα­πλη­ρω­τές, με σημα­ντι­κές αρνη­τι­κές συνέ­πειες στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, στα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των μαθη­τών και στα εργα­σια­κά των εκπαι­δευ­τι­κών, αντί για μόνι­μους μαζι­κούς διο­ρι­σμούς, σύμ­φω­να με τις σύγ­χρο­νες μορ­φω­τι­κές ανά­γκες. Και ακό­μη και γι’ αυτές τις προ­σλή­ψεις ανα­πλη­ρω­τών να ισχύ­ουν «κόφτες», και περι­κο­πές, χωρίς ούτε καν να προ­σλαμ­βά­νο­νται πριν την έναρ­ξη των μαθη­μά­των, σε μια φάση.

Κι ενώ η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με τα εκπαι­δευ­τι­κά κενά και συνο­λι­κά τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στην εκπαί­δευ­ση (ζητή­μα­τα σχο­λι­κής στέ­γης, καθα­ριό­τη­τα σχο­λεί­ων κτλ) διέ­ψευ­σε τις επι­κοι­νω­νια­κές προ­σπά­θειες του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να δημιουρ­γή­σει κλί­μα εφη­συ­χα­σμού στην έναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς, η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να μιλά για την κάλυ­ψη κενών στην επό­με­νη φάση προ­σλή­ψε­ων ανα­πλη­ρω­τών που θα γίνει από 29/9, δηλα­δή θα τοπο­θε­τη­θούν στα σχο­λεία 5–6 Οκτώ­βρη. Αυτή είναι η περί­φη­μη «ανα­βάθ­μι­ση» του σχο­λεί­ου, που συν­δια­μόρ­φω­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, υπέρ ενός σχο­λεί­ου των δεξιο­τή­των και της αγο­ράς, της υπο­στε­λέ­χω­σης και υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, αφού τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των μαθη­τών μπαί­νουν στο ζύγι με τα κέρ­δη των ομίλων.

Ερω­τά­ται ο κ. Υπουρ­γός, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρ­νη­ση ώστε:

- Να καλυ­φθούν όλα τα κενά, με όλες τις ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις σε εκπαι­δευ­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό, σε όλα τα σχο­λεία της Κρή­της, σε Γενι­κή και Ειδι­κή Αγω­γή. Οι επό­με­νες προ­σλή­ψεις να γίνουν όλες σε μία φάση,

- Να μονι­μο­ποι­η­θούν όλοι οι ανα­πλη­ρω­τές, με βάση τις πραγ­μα­τι­κές, σύγ­χρο­νες ανά­γκες της εκπαί­δευ­σης και να καλυ­φθούν όλα τα κενά με μόνι­μους διορισμούς,

- Να προ­σλη­φθούν οι απα­ραί­τη­τοι εκπαι­δευ­τι­κοί κάθε ειδι­κό­τη­τας για κάθε παι­δί με ανα­πη­ρία ή ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες που δίνο­νται στις δια­γνώ­σεις των αρμό­διων επι­στη­μο­νι­κών φορέ­ων (ΚΕΔΑΣΥ). Δημιουρ­γία όλων των ανα­γκαί­ων οργα­νι­κών θέσε­ων συνο­λι­κά στην Ειδι­κή Αγω­γή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Παράλ­λη­λης Στήριξης,

- Να ληφθούν εδώ και τώρα μέτρα για τη στή­ρι­ξη της δια­βί­ω­σης των ανα­πλη­ρω­τών και κυρί­ως της στέ­γα­σής τους και της δωρε­άν μετα­κί­νη­σής τους. Εξί­σω­ση δικαιω­μά­των μόνι­μων και ανα­πλη­ρω­τών και 20% αυξή­σεις στους μισθούς όλων των εκπαι­δευ­τι­κών, επα­να­φο­ρά 13ου και 14ου μισθού».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο