Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση του Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου για την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που αυξάνει τη φορολόγηση στο τσίπουρο και την τσικουδιά

Η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει με ερώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, «την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που καταρ­γεί τους μειω­μέ­νους συντε­λε­στές ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης στο τσί­που­ρο και την τσι­κου­διά» τονί­ζο­ντας τις συνέ­πειες στους μικρούς παρα­γω­γούς-αμπελ­λο­καλ­λιερ­γη­τές και τους αποσταγματοποιούς.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος στην ερώ­τη­σή του αναφέρει:

«Με βάση την από­φα­ση του από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της ΕΕ (ΔΕΕ) στην υπό­θε­ση C‑91/18, ύστε­ρα από προ­σφυ­γή της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής ενα­ντί­ον της Ελλά­δας, η Ελλά­δα απει­λεί­ται με την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων αν δεν συμ­μορ­φω­θεί με τις ευρω­ε­νω­σια­κές οδη­γί­ες 92/83 και 92/84 σε σχέ­ση με τη φορο­λό­γη­ση του τσί­που­ρου και της τσικουδιάς.

Η εφαρ­μο­γή των συγκε­κρι­μέ­νων οδη­γιών θα επι­φέ­ρει με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια την εξό­ντω­ση 6.000 αμβυ­κού­χων — διή­με­ρων απο­σταγ­μα­το­ποιών και θα συμπιέ­σει περαι­τέ­ρω το εισό­δη­μα 30.000 αμπε­λο­καλ­λιερ­γη­τών, μικρών στην πλειο­νό­τη­τά τους παρα­γω­γών, που δια­θέ­τουν άδειες από­στα­ξης, καθώς, στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, θα εννια­πλα­σια­στεί η φορο­λό­γη­ση των προ­ϊ­ό­ντων τους (εφό­σον ισχύ­σει η έκπτω­ση κατά 50% επί του κανο­νι­κού εθνι­κού συντε­λε­στή, ο κατ΄ απο­κο­πή φόρος 0,59 ευρώ/χιλιόγραμμο θα μετα­τρα­πεί σε Ειδι­κό Φόρο Κατα­νά­λω­σης 5,1 ευρώ/χιλιόγραμμο έτοι­μου προϊόντος).

Πλήγ­μα θα δεχτούν και τα δεκά­δες μικρά και μεσαία απο­στα­κτή­ρια — εμφια­λω­τή­ρια τσί­που­ρου και τσι­κου­διάς λόγω του επι­βαλ­λό­με­νου σε αυτά, διπλα­σια­σμού του ισχύ­ο­ντος Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης στα προ­ϊ­ό­ντα τους.

Για άλλη μια φορά οι μεθο­δεύ­σεις της ΕΕ και οι απο­φά­σεις του ΔΕΕ έρχο­νται να ικα­νο­ποι­ή­σουν τους πόθους των μονο­πω­λια­κών ομί­λων της μετα­ποί­η­σης και της εμπο­ρί­ας, εν προ­κει­μέ­νω των ποτο­βιο­μή­χα­νων και μεγα­λε­μπό­ρων-εισα­γω­γέ­ων εμφια­λω­μέ­νων ποτών, για ενί­σχυ­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους σε βάρος των παρα­γω­γών-αμπε­λουρ­γών, που ήδη υφί­στα­νται τις ολέ­θριες για την παρα­γω­γή τους και το εισό­δη­μά τους συνέ­πειες της ΚΑΠ όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια και των μικρών μετα­ποι­η­τι­κών μονάδων.

Πώς τοπο­θε­τεί­ται η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ένα­ντι της προ­ο­πτι­κής εξό­ντω­σης των μικρών απο­σταγ­μα­το­ποιών και της περαι­τέ­ρω συμπί­ε­σης του εισο­δή­μα­τος των αμπε­λουρ­γών στην Ελλάδα;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο