Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερώτηση KKE: «Κατάπτυστη, προκλητική και τρομοκρατική» η αστυνομική παρουσία σε Συνέλευση Σωματείου εν ενεργεία στρατιωτικών στην Κω

Ερώ­τη­ση με την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει ως κατά­πτυ­στη, προ­κλη­τι­κή και τρο­μο­κρα­τι­κή η παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση συν­δι­κα­λι­στι­κού σωμα­τεί­ου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κών — της Ένω­σης Στρα­τιω­τι­κών Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κω (ΕΣΠΕΕΚΩ), κατέ­θε­σε στη Βου­λή προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Άμυ­νας και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, το ΚΚΕ.

Το κεί­με­νο της Ερώ­τη­σης, που υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Νίκος Παπα­να­στά­σης και Θανά­σης Παφί­λης, έχει ως εξής:

«Η Ένω­ση Στρα­τιω­τι­κών Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κω την Κυρια­κή 5 Ιού­νη 2022 πραγ­μα­το­ποί­η­σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση. Όπως καταγ­γέλ­λει με έγγρα­φό της η Πανελ­λα­δι­κή Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Στρα­τιω­τι­κών (ΠΟΕΣ), λίγο πριν την έναρ­ξη της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης υπήρ­ξε προ­κλη­τι­κή παρου­σία πέντε (5) αστυ­νο­μι­κών οργά­νων εκ των οποί­ων οι τρεις (3) οπλο­φο­ρού­σαν και ένας (1) να είναι από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κω.

Το γεγο­νός της παρου­σί­ας αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στις δια­δι­κα­σί­ες μιας Γενι­κής Συνέ­λευ­σης συν­δι­κα­λι­στι­κού σωμα­τεί­ου, δηλα­δή Ένω­σης Στρα­τιω­τι­κών, είναι απα­ρά­δε­κτο, προ­κλη­τι­κό, τρο­μο­κρα­τι­κό και κατα­δι­κα­στέο. Η κυβέρ­νη­ση έχει την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη για την προ­κλη­τι­κή παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε δια­δι­κα­σί­ες συν­δι­κα­λι­στι­κών οργά­νων στρατιωτικών.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έχει μεγά­λη ευθύ­νη αφού επι­τρέ­πει την εφαρ­μο­γή της αλή­στου μνή­μης πρα­κτι­κών παρου­σί­ας αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, με σκο­πό την τρο­μο­κρά­τη­ση των μελών του σωμα­τεί­ου και την παρε­μπό­δι­ση δημο­κρα­τι­κών συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών που κατα­κτή­θη­καν με τους αγώ­νες τους.

Η παρου­σία των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων είχε ως συνέ­πεια την τρο­μο­κρά­τη­ση και την απο­χώ­ρη­ση στρα­τιω­τι­κών από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Ένω­σης, μόλις δια­πί­στω­σαν την παρου­σία αστυ­νο­μι­κών οργά­νων, ορι­σμέ­νων από αυτούς ένο­πλων ή με πολι­τι­κή περιβολή.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουρ­γοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρ­νη­ση για:

Την απα­ρά­δε­κτη και τρο­μο­κρα­τι­κή παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Ένω­σης Στρα­τιω­τι­κών Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κω.

Να μην επα­να­λη­φθεί το ίδιο φαι­νό­με­νο, της παρου­σί­ας αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση Ένω­σης Στρατιωτικών.

Για να κατα­δι­κά­σει την κατά­πτυ­στη, προ­κλη­τι­κή και τρο­μο­κρα­τι­κή παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση συν­δι­κα­λι­στι­κού σωμα­τεί­ου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κών — της Ένω­σης Στρα­τιω­τι­κών Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κω (ΕΣΠΕΕΚΩ) της 5 Ιού­νη 2022».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο